SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
OPĆINA KOSTRENA

23.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/ 07, 94/13) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 10/13) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 28. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece
u Dječji vrtić »Zlatna ribica«

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić »Zlatna ribica« (u daljnjem tekstu: vrtić).

Članak 2.

Upis se provodi kao redovni upis ili skraćeni upis.

Redovni upis provodi se za djecu koja se prvi put upisuju u programe vrtića na upražnjena mjesta.

Skraćeni upis provodi se za djecu polaznike programa koja će i u narednoj pedagoškoj godini nastaviti polaziti vrtić.

Članak 3.

Prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje:

-dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište u Općini Kostrena i državljani su Republike Hrvatske,

-dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u Općini Kostrena i državljani su Republike Hrvatske,

-dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Općini Kostrena,

-dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom u Općini Kostrena.

Prednost se ostvaruje prema sljedećem redu prvenstva:

1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata

2. djeca zaposlenih roditelja

3. djeca s teškoćama u razvoju

4. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

5. djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na
uzdržavanje

6. djeca iz obitelji s troje ili više djece

7. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak

S teškoćama u razvoju smatra se dijete kojem su vrsta i stupanj teškoće utvrđeni sukladno propisima iz područja socijalne skrbi.

Ostvarivanje prednosti iz stavka 2. ovog članka odnosi se na redovni postupak upisa.

Članak 4.

U svrhu ostvarivanja prednosti iz članka 3. ove Odluke potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju i to:

-presliku domovnice za dijete, uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 3 mjeseca) za dijete i oba roditelja,

-presliku domovnice za dijete, uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 3 mjeseca) za dijete i samohranog roditelja,

-presliku domovnice za dijete, uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 3 mjeseca) za skrbnika ili udomitelja,

-uvjerenje nadležnog tijela da dijete zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom u Općini Kostrena (ne starije od 3 mjeseca).

Vezano uz ostvarivanja reda prvenstva potrebno je dostaviti:

1. djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata - pravomoćno rješenje nadležnog tijela kojim se dokazuje status roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata

2. djeca zaposlenih roditelja - potvrde o zaposlenju i IP kartica za tekuću godinu (za pomorce preslika ugovora ili potvrda o statusu pomorca izdana za posrednika) za oba roditelja

3. djeca s teškoćama u razvoju - pravomoćno rješenje Centra za socijalnu skrb

4. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu - rodni list za djecu

5. djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje - rodni list, presuda ili rješenje nadležnog tijela za samohrane roditelje ili skrbnike

6. djeca iz obitelji s troje ili više djece - rodne listove za svu djecu kao dokaz da je dijete iz obitelji s troje ili više djece

7. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak - rješenje nadležnog tijela za korisnike dječjeg doplatka.

Članak 5.

Upis djece u vrtić vrši se na temelju provedenog javnog natječaja kojeg Upravno vijeće vrtića raspisuje i objavljuje u dnevnom tisku, web stranicama vrtića i osnivača i oglasnoj ploči vrtića. U natječaju se naznačuju privici koje je potrebno dostaviti uz prijavu a poradi ostvarivanje prednosti iz članka 3. ove Odluke.

Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka raspisuje se tijekom mjeseca svibnja tekuće godine za narednu pedagošku godinu.

Članak 6.

Postupak upisa djece u vrtić, ostvarivanja reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom djece u vrtić, podrobnije se uređuju općim aktom kojeg donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

Članak 7.

Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće vrtića i ona se objavljuje na oglasnoj ploči.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić »Zlatna ribica« (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 11/10).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-24

Kostrena, 28. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=51221&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr