SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
GRAD OPATIJA

17.

Na temelju članka 4. stavka 1., članka 11. stavka 2. i članka 15 stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 100/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 50/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2014.godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA
PODRUČJU GRADA OPATIJE

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/10 ) u članku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. održavanje čistoće javnih površina, izuzev u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.«

U istom članku točka 3. briše se, a dosadašnje točke 4. do 9. postaju točke 3. do 8.

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. alineja 1. briše se, a alineja 2. mijenja se i glasi:

»- održavanje čistoće javnih površina, izuzev u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.«

Članak 3.

Iza članka 6. dodaje se članak 6/a koji glasi:

»Obavljanje poslova prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Opatije povjerava se Gradu Rijeci.«

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji mogu obavljati na području Grada Opatije slijedeće komunalne djelatnosti:

-obavljanje dimnjačarskih poslova.

Koncesija se može dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka na vrijeme od najduže 30 godina.«

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Postupak davanja koncesije provodi se u skladu sa Zakonom o koncesijama, Zakonom o komunalnom gospodarstvu i ovom Odlukom.

Postupak davanja koncesije započinje danom slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o poništenju postupka davanja koncesije.

Odluku o slanju obavijesti o namjeri davanja koncesije donosi gradonačelnik.

Prije početka postupka davanja koncesije gradonačelnik imenuje stručno povjerenstvo za koncesiju.

Broj članova stručnog povjerenstva mora biti neparan, no ne smije biti veći od 7 članova.«

Članak 6.

Iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

»Pripremnim radnjama za davanje koncesije smatraju se sve aktivnosti koje se provode radi davanja koncesije, a prethode početku postupka davanja koncesije.

Pripremnim radnjama smatraju se osobito:

- imenovanje stručnog povjerenstva za koncesije,

- izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije,

- procjena vrijednosti koncesije te

- izrada dokumentacije za nadmetanje.«

Članak 7.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Obavijest o namjeri davanja koncesije mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa, adresu elektroničke pošte davatelja koncesije;

2.a) vrstu i predmet koncesije,

b) prirodu i opseg djelatnosti koncesije,

c) mjesto, odnosno područje obavljanje djelatnosti
koncesije,

d) rok trajanja koncesije,

e) procijenjenu vrijednost koncesije;

3.a) rok za dostavu ponuda,

b) adresu na koju se moraju poslati ponude,

c) jezik/jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju
biti napisane,

d) mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda;

4. razloge isključenja ponuditelja;

5. uvjete pravne i poslovne, financijske, tehničke i stručne sposobnosti, u skladu s odredbama posebnog zakona te dokaze i podatke kojima gospodarski subjekt dokazuje ispunjenje tih uvjeta;

6. vrstu i vrijednost jamstva za ozbiljnost ponude koje su ponuditelji dužni dostaviti;

7. kriterij za odabir ponude;

8. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe.

Obavijest o namjeri davanja koncesije može sadržavati i druge podatke u skladu s posebnim zakonom.«

Članak 8.

U članku 11. stavku 4. riječi »natječajne dokumentacije« zamjenjuju se riječima »dokumentacija za nadmetanje.«

U članku 11. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Odluka o davanju koncesije objavljuje se u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na standardnim obrascima«.

Članak 9.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Odluka o davanju koncesije sadrži:

1. naziv davatelja koncesije,

2. broj odluke i datum donošenja odluke,

3. naziv odabranog najpovoljnijeg ponuditelja,

4. osnovna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara,

5. vrstu i predmet koncesije,

6. prirodu i opseg te mjesto, odnosno područje obavljanja djelatnosti koncesije,

7. rok na koji se daje koncesija,

8. posebne uvjete kojima tijekom trajanja koncesije mora udovoljavati odabrani najpovoljniji ponuditelj, odnosno podnositelj zahtjeva,

9. iznos naknade za koncesiju ili osnovu za utvrđivanje iznosa naknade za koncesiju koju će koncesionar plaćati,

10. rok u kojem je odabrani najpovoljniji ponuditelj, odnosno podnositelj zahtjeva obvezan sklopiti ugovor o koncesiji s davateljem koncesije,

11. obrazloženje razloga za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

12. uputu o pravnom lijeku te potpis odgovorne osobe i pečat davatelja koncesije.

Odluka o davanju koncesije može sadržavati i druge odgovarajuće podatke u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, podnesenom ponudom te odredbama posebnog zakona.«

Članak 10.

U članku 14. u stavku 1. brišu se riječi »alineje 1. i 2.«

Članak 11.

U članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Prikupljanje ponuda provodi se u slučaju kada je ukupna vrijednost nabave manja od iznosa za koje je obvezno provoditi otvoreni postupak javne nabave po propisima kojima je reguliran postupak javne nabave.«.

Članak 12.

U članku 21. stavak 2. i 3. brišu se.

Članak 13.

Sjedište komunalnog poduzeća »Komunalac« d.o.o. navedeno u tekstu odluke u članku 4. stavak 1. točka 1, članku 5. stavak 1. i članku 6. stavak 1. mijenja se iz Opatija u Jurdani.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 15.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da izradi i objavi pročišćeni tekst Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije.

Klasa: 011-01/10-01/12

Ur. broj: 2156-01-01/14-2

Opatija, 25. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr