SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

57.

Na temelju članka 3. stavka 3. Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 48/09 i 44/11), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici, održanoj 27. ožujka 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju članova Savjeta za zdravlje
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Savjet za zdravlje Primorsko-goranske županije imenuju se:

- prof.dr.sc. Romana Jerković, dr.med., predstavnica Primorsko-goranske županije, za predsjednicu,

- Vedrana Fržop, dr.med., predstavnica Primorsko- goranske županije, za članicu,

- Karla Mušković, dr.med., predstavnica jedinica lokalne samouprave, za članicu,

- prof. dr. sc. Josip Grgurić, dr.med., predstavnik jedinica lokalne samouprave, za člana,

- prim.mr.sc. Jagoda Dabo, dr.med., predstavnica jedinica lokalne samouprave, za članicu,

- prof.dr.sc. Herman Haller, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,

- prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,

- prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med., predstavnik poslodavaca u zdravstvu, za člana,

- Silvana Jager, mag.pharm., predstavnica poslodavaca u zdravstvu, za članicu,

- Boris Ritoša, dipl.oec., predstavnik Doma zdravlja Primorsko-goranske županije,

- prof.dr.sc. Sanja Balen, dr.med., predstavnica Medicinskog fakulteta u Rijeci, za članicu,

- Goran Bulatović, mag.med.biochem.spec., predstavnik komora u zdravstvu, za člana,

- dr. sc. Vladimir Mozetić, dr.med., predstavnik komora u zdravstvu, za člana,

- mr. sc. Darko Rački, dr.dent.med., predstavnik komora u zdravstvu, za člana,

- Lidija Gović-Golčić, dr.med.spec.obit.med., predstavnica strukovnih udruženja u zdravstvu, za članicu,

- Borislava Surina, predstavnica udruga za zaštitu prava pacijenata, za članicu,

- Radmila Čahut, viši fizioterapeut, predstavnica sindikata iz područja zdravstvene djelatnosti, za članicu,

- Maša Smokrović, dipl. iur. predstavnica zdravstvenih ustanova na području Županije čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, za članicu.

Članak 2.

Mandat predsjednika i članova Savjeta za zdravlje započinje 23. travnja 2014. godine i traje četiri godine.

Članak 3.

Stručnu pomoć Savjetu u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti pružat će Tim za zdravlje Primorsko-goranske županije.

Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja upravno tijelo Županije nadležno za poslove zdravstva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-27

Rijeka, 27. ožujka 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=00001&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr