SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

56.

Na temelju točke IX. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2014. godini (»Narodne novine« broj 7/14), članka 7. stavka 2. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu (»Narodne novine« broj 7/14), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici održanoj 27. ožujka 2014. godine donijela je

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova
za starije i nemoćne osobe i rasporedu sredstava za
decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija u 2014. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2014. godini (»Narodne novine« broj 7/14), u daljnjem tekstu: Odluka, odobrena su sredstva za:

I. Ukupne rashode u iznosu od 42.642.088 kn

od čega za:

1.rashode za zaposlene 25.367.000 kn

2.materijalne i financijske rashode 16.150.000 kn

3.rashoda za nefinancijsku imovinu 525.088 kn

4.hitne intervencije
investicijskog i tekućeg održavanja
objekata, prostora, opreme i vozila,
te nabavu opreme 600.000 kn

II.Planirani prihodi za posebne namjene
u iznosu od 27.500.000 kn

III. Razlika sredstava između ukupnih rashoda i planiranih prihoda za posebne namjene koje osigurava Županija u iznosu od 15.142.088 kn

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se domovima za starije i nemoćne osobe, prema kriterijima i mjerilima i to:

Sredstva za rashode za zaposlene iz točke I. stavka 1. podstavka 1. rasporedit će se domovima prema kriterijima:

Broja zaposlenih utvrđenih pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, usklađenim s odredbama Pravilnika o vrsti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući i;

Odredbama važećih propisa o plaćama zaposlenih u domovima socijalne skrbi

Mjerilo za raspored rashoda za zaposlene je broj zaposlenih na kraju 2013. godine i broj korisnika doma u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj skrbi na dan 31. prosinca 2013. godine.

Sredstva za materijalne i financijske rashode iz točke I. stavka 1. podstavka 2. rasporedit će se domovima prema kriteriju broja korisnika u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj skrbi s koeficijentom od 20% i njihova učešća u ukupnom broju korisnika planiranom za 2014. godinu.

Mjerilo za financiranje je broj korisnika doma.

Korektivni kriterij za raspored rashoda za zaposlene i materijalnih i financijskih rashoda je ostvarenje u prethodnoj godini i procjena potrebnih sredstava za tekuću godinu, kao i ostvarena kretanja u prva dva mjeseca ove godine.

Sredstva za nabavu nefinancijske imovine iz točke I. stavka 1. podstavka 3. rasporedit će se domovima prema kriterijima:

. Stanja prostora i opreme i njihova udovoljavanje zahtjevima iz Pravilnika o vrsti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući ;

. poboljšanje uvjeta smještaja korisnika ulaganjem na građevinskim objektima

Mjerilo za raspored sredstava za nabavu nefinancijske imovine je broj korisnika doma.

Sredstva za hitne intervencije iz točke I.stavka 1. podstavka 4. rasporedit će se domovima prema kriteriju veličine prostora i broja korisnika.

Prihodi za posebne namjene iz točke I. stavka 1. postavka 5. utvrđuju se domovima prema kriterijima:

. Planiranog broja korisnika usluga doma i njihova učešća u ukupnom broju korisnika (u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj skrbi)

. Visini ostvarenih prihoda u 2013. godini;

III.

Sredstva iz točke I. ove Odluke, za ukupne rashode u iznosu od 42.642.088 kuna raspoređuju se domovima za starije i nemoćne osobe za:

1. Rashode za zaposlene u iznosu od 25.367.000 kuna:

1.1. DSN KANTRIDA 13.110.162 kn

1.2. DSN VOLOSKO 4.654.495 kn

1.3. DSN MALI KARTEC 4.111.471 kn

1.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 3.490.872 kn

2. Materijalne i financijske rashode u iznosu od 16.150.000 kuna:

2.1. DSN KANTRIDA 9.200.068 kn

2.2. DSN VOLOSKO 2.646.780 kn

2.3. DSN MALI KARTEC 2.561.400 kn

2.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 1.741.752 kn

3. Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 525.088 kuna:

3.1. DSN KANTRIDA 193.088 kn

3.2. DSN VOLOSKO 106.000 kn

3.3. DSN MALI KARTEC 56.000 kn

3.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 170.000kn

4. Sredstva za potrebe hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme u iznosu od 600.000 kuna

4.1. DSN KANTRIDA 290.000 kn

4.2. DSN VOLOSKO 121.000 kn

4.3. DSN MALI KARTEC 125.000 kn

4.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 64.000 kn

IV.

Planirani prihodi za posebne namjene iz točke I. ove Odluke u iznosu od 27.500.000 kuna raspoređuju se domovima za starije i nemoćne osobe:

. DSN KANTRIDA 16.100.000 kn

. DSN VOLOSKO 4.100.000 kn

. DSN MALI KARTEC 4.300.000 kn

. DSN MARKO A. STUPARIĆ 3.000.000 kn

V.

Razlika sredstava između ukupnih rashoda (bez rashoda za nefinancijsku imovinu i hitne intervencije investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme) i planiranih prihoda za posebne namjene koje osigurava Primorsko-goranska županija u Proračunu za 2014. godinu, u iznosu od 14.017.000 kuna, raspoređuje se po domovima za starije i nemoćne osobe kako slijedi:

. DSN KANTRIDA 6.210.230 kn

. DSN VOLOSKO 3.201.275 kn

. DSN MALI KARTEC 2.372.871 kn

. DSN MARKO A. STUPARIĆ 2.232.624 kn

VI.

Sredstva iz točke V. ove Odluke namijenjena su za:

. DSN KANTRIDA:

- za rashode za zaposlene 4.500.000 kn

- za materijalne i financijske rashode 1.710.230 kn

. DSN VOLOSKO:

- za rashode za zaposlene 2.400.000 kn

- za materijalne i financijske rashode 801.275 kn

. DSN MALI KARTEC:

- za rashode za zaposlene 1.800.000 kn

- za materijalne i financijske rashode 572.871 kn

. DSN MARKO A. STUPARIĆ:

- za rashode za zaposlene 1.600.000 kn

- za materijalne i financijske rashode 632.624 kn

VII.

Sredstva iz točke V. i VI. ove Odluke doznačivat će se sukladno mjesečnom ostvarenju na sljedeći način:

- sredstva za rashode za zaposlene doznačavat će se domovima za starije i nemoćne osobe, do 5.-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec

- sredstva za materijalne i financijske rashode doznačavat će se direktno dobavljačima, temeljem zahtjeva doma za starije i nemoćne osobe putem sustava riznice, a uz potrebnu dokumentaciju, do dva puta mjesečno

Domovi su dužni Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade dostaviti izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima za prethodno razdoblje do 10-og u tekućem mjesecu.

VIII.

Sredstva za nabavu nefinancijske imovine i sredstva za hitne intervencije tekućeg i investicijskog održavanja, doznačivat će se direktno dobavljačima/ izvođačima, temeljem zahtjeva doma za starije i nemoćne osobe putem sustava riznice, a uz potrebnu dokumentaciju:

. dostavljenog zahtjeva za plaćanje uz predočen ugovor s dobavljačem/ izvođačem,

. računa za isporučenu robu i obavljene usluge,

. privremene i okončane situacije za izvedene radove,

. odluke o odabiru najpovoljnije ponude i zaključenog ugovora o javnoj nabavi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi

. suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih na zahtjev za dodjelu sredstava pomoći izravnanja za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

IX.

Doznaka sredstava iz točki VII. i VIII. ove Odluke vršit će se sukladno pritjecanju sredstava u Proračun Primorsko- goranske županije za 2013. godinu.

X.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-24

Rijeka, 27. ožujka 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=00001&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr