SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
OPĆINA ČAVLE

11.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 19/13 - pročišćeni tekst), članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13) i članka 19.Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 6/13, 13/13 i 28/13), povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Čavle, dana 17. ožujka 2014. godine donosi

ODLUKU
O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU
OPĆINE ČAVLE

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Čavle (u daljnjem tekstu: Općina), korisnici socijalne skrbi, uvjeti i način ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti ograničen ovisno o stanju sredstava u proračunu Općine, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi iz članka 17. ove Odluke, na koje je Općina obvezana Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 4.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1.Samac je osoba koja živi sama.

2.Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života.

3.Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.

4.Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca, koja ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi. Činjenica postojanja izvanbračne zajednice dokazuje se potvrdom MUP-a o prebivalištu izvanbračnih drugova.

5.Dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu podršku za učenje i razvoj, kako bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost.

6.Zadovoljavajući stambeni prostor je stan ili kuća veličine 35 m2 korisne površine za jednu osobu, a za osobe s invaliditetom 20% veći (42 m2), uvećane za 10 m2 za svaku daljnju osobu, s mogućim odstupanjem do 10 m2, koji služi samcu, obitelji ili članovima kućanstva za podmirenje osnovnih stambenih potreba.

7.Nezaposlenom osobom u smislu ove Odluke, smatra se osoba sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina, koja nije u radnom odnosu i ispunjava uvjete iz članka 10. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

II. KORISNIK SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Korisnik prava iz socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) utvrđenih ovom Odlukom može biti jedna od

kategorija navedenih u članku 4. točkama 1. do 5. ove Odluke, uz ispunjenje uvjeta utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine najmanje 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi.

Rok iz stavka 1. ovoga članka računa se od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen, pa unatrag 6 mjeseci.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, uvjet dužine prebivališta ne primjenjuje se kod ostvarivanja prava iz socijalne skrbi iz članka 17. ove Odluke korisnika zajamčene minimalne naknade.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine osiguravaju se prava iz socijalne skrbi iz članka 17. ove Odluke, uz primjenu odredbe stavka 3. ovoga članka.

Članak 8.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne može ostvariti Korisnik ako on ili bilo koji član obitelji ili druge zajednice iz članka 4. ove Odluke:

-ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor - ova činjenica dokazuje se izjavom Korisnika,

-ima u vlasništvu više od jednog osobnog vozila ili teretno vozilo - ova činjenica dokazuje se izjavom Korisnika,

-je nezaposlen u smislu odredbe članka 4. točke 7. ove Odluke, a nije uredno prijavljen u evidenciju nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (najmanje jedan mjesec prije podnošenja zahtjeva, uz mjesec u koji je zahtjev podnesen) - ova činjenica dokazuje se potvrdom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 9.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 16. ove Odluke, može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

-socijalni uvjet,

-uvjet prihoda,

-posebni uvjet,

-uvjet tjelesnog oštećenja,

-uvjet darivanja krvi,

-uvjet pohađanja škole za djecu s teškoćama u razvoju

-ostali uvjet

Članak 10.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja centra za socijalnu skrb samac, obitelj ili njezin član ostvaruje jedno od sljedećih prava, i to:

-zajamčenu minimalnu naknadu,

-doplatak za pomoć i njegu,

-osobnu invalidninu.

Činjenica ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se odgovarajućim rješenjem centra i posljednjom isplatnicom pomoći koja ne može biti starija od 3 mjeseca, računajući od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen.

Članak 11.

Korisnik ispunjava uvjet prihoda, ako mu prihod iznosi:

-samac do 1.700,00 kn,

-dvočlana obitelj do 2.500,00 kn,

-tročlana obitelj do 3.300,00 kn,

-četveročlana obitelj do 4.000,00 kn,

-ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog dodatnog člana povećava se za 500,00 kn.

Pod obitelji u smislu odredbe ovoga članka smatraju se i jednoroditeljska obitelj i izvanbračna zajednica.

Pod prihodom iz stavka 1. ovoga članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda Korisnika ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja Korisnik ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 3. ovoga članka ne uračunava se zajamčena minimalna naknada, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, ortopedski dodatak, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za djecu, iznos pomoći ostvarenih temeljem odredbi ove Odluke, te iznos prihoda koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Kao dokaz o visini prihoda iz stavka 3. ovoga članka koristi se potvrda o visini dohotka/imovnom stanju Porezne uprava, potvrda poslodavaca o visini plaće, potvrda (odrezak) o visini mirovine, kao i izjave podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva o imovini kojom raspolažu.

Svi članovi obitelji moraju dokazati svoj status (zaposlen/nezaposlen/učenik/student). Svaki nezaposlen samac ili član obitelji mora biti uredno prijavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a djeca starija od 15 godina dokazuju svoj status učenika ili studenta odgovarajućim potvrdama škole i ili fakulteta.

Članak 12.

Posebni uvjet ispunjavaju:

-dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,

-hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata

-ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

-dijete ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata.

U ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom izjednačena su djeca, usvojenici, pastorčad, osoba iz stavka 1. ovog članka do navršene 15. godine života, odnosno ako su na školovanju do kraja propisanog trajanja redovnog školovanja, ali najkasnije do navršene 26. godine života.

Status iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela.

Članak 13.

Uvjet tjelesnog oštećenja ispunjavaju invalidi rada s tjelesnim oštećenjem od 70% i više.

Status invalida rada iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela.

Članak 14.

Uvjet darivanja krvi ispunjavaju dobrovoljni darivatelji krvi i to:

-muškarci s 40 i više darivanja,

-žene s 25 i više darivanja.

Status dobrovoljnog darivatelja krvi dokazuje se potvrdom Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 15.

Uvjet pohađanja škole za djecu s teškoćama u razvoju ispunjavaju djeca školskog uzrasta koja su rješenjem nadležnog tijela upućena na odgoj i obrazovanje u odgojno- obrazovnu ustanovu za djecu s posebnim potrebama.

Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela.

Članak 16.

Ostali uvjet ispunjavaju samac ili obitelj sa specifičnim potrebama , u prevladavanju posebnih materijalnih teškoća ( teška bolest, elementarna nepogoda i sl.)

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 17.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi Općine, kako slijedi:

1.pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

2.pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza,

3.pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju,

4.pravo na jednokratnu pomoć,

5.pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

6.pravo na pomoć za podmirenje troškova marende u osnovnoj školi,

7.pravo na pomoć i njegu u kući,

8.pravo na pomoć za obrazovanje (nabavka knjiga )

9.pravo na pomoć za stipendiranje učenika i studenata

10. pomoć invalidima i hendikepiranim osobama

Korisnik može u tekućoj godini ostvariti samo jedno od prava navedenih u stavku 1. ovoga članka. Iznimno, korisnik zajamčene minimalne naknade može u svako doba, pored jednog od prava iz stavka 1. točaka 2.-7., ostvariti i pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja.

1.PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

Članak 18.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, obvezna pričuva, električna energija, plin, grijanje, voda, odvodnja i dr. troškovi stanovanja sukladno posebnim propisima) priznaje se Korisniku ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

-socijalni uvjet,

-uvjeti prihoda,

-posebni uvjet.

Članak 19.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja priznaje se u polovici iznosa zajamčene minimalne naknade za uzdržavanje samca ili kućanstva, utvrđene prema članku 30. stavku 1. Zakona.

Iznimno, pravo iz stavka 1. ovoga članka može se, temeljem preporuke (mišljenja) centra za socijalnu skrb, priznati i iznad iznosa iz stavka 1. ovoga članka, a najviše do iznosa zajamčene minimalne naknade, ako bi se time moglo izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Članak 20.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja neće se priznati Korisniku koji koristi stambeni prostor veće površine od zadovoljavajućeg stambenog prostora u smislu odredbe članka 4. točke 6. ove Odluke.

Uvjet iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na korisnike zajamčene minimalne naknade.

Članak 21.

Pravo na pomoć za troškove stanovanja ostvaruje se na način da Općina djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu iz članka 17. ove Odluke, do iznosa pomoći utvrđenog rješenjem sukladno članku 18. ove Odluke.

2.PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA

Članak 22.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza priznaje se redovitom učeniku Osnovne škole »Čavle«, redovitom učeniku srednje škole i redovitom studentu iz obitelji koja ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

-socijalni uvjet,

-uvjet prihoda.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza priznaje se osobi koja ispunjava posebni uvjet iz članka 12. ove Odluke, osobi koja ispunjava uvjet tjelesnog oštećenja iz članka 13. ove Odluke, te dobrovoljnom darivatelju krvi iz članka 14. ove Odluke.

Članak 23.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza priznaje se u obliku besplatne mjesečne vozne karte K.D. »Autotrolej«, za prijevoz unutar druge i treće zone javnog prijevoza.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza, u pravilu vrijedi:

-za redovite učenike Osnovne škole »Čavle«, redovite učenike srednje škole i za redovite studente, do 30. lipnja tekuće godine,

-za dobrovoljne darivatelje krvi, do konca kalendarske godine,

-za osobe koje ispunjavaju posebni uvjet, do konca kalendarske godine,

-za osobe koje ispunjavaju uvjet tjelesnog oštećenja do konca kalendarske godine.

Korisnik prava na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza dužan je radi nastavka korištenja tog prava dostaviti potrebne dokumente o kojima ovisi ostvarivanje tog prava na početku svake kalendarske godine, a učenik i student početkom svake školske, odnosno akademske godine.

3.PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PRIJEVOZA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Članak 24.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza djece s teškoćama u razvoju priznaje se djetetu školskog uzrasta koje je rješenjem nadležnog tijela upućeno na odgoj i obrazovanje u odgojno-obrazovnu ustanovu za djecu s teškoćama u razvoju.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se pružanjem usluge organiziranog besplatnog prijevoza učenika od strane ovlaštenog prijevoznika, troškove kojeg snosi Općina.

4.PRAVO NA JEDNOKRATNU POMOĆ

Članak 25.

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati, te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su:

-rođenje ili školovanje djeteta,

-bolest ili smrt člana obitelji,

-elementarne nepogode,

-nabavka osnovnih predmeta u kućanstvu,

-nabavka neophodne odjeće i obuće i drugo.

Članak 26.

Pravo na jednokratnu pomoć priznaje se Korisniku ukoliko ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda te ostali uvjet

U zahtjevu za priznavanje prava na jednokratnu pomoć, podnositelj je obvezan navesti za koju namjenu treba pomoć, uz prilaganje dokaza o postojanju osnovne životne potrebe iz članka 24. ove Odluke.

Jednokratna pomoć osigurava se u novcu ili u naravi.

U istoj proračunskoj godini Korisniku se može odobriti jedna jednokratna pomoć, do visine 2.000,00 kn

Popis korisnika i odobrenih jednokratnih pomoći vodi Odjel i dostavlja ga nadležnom centru za socijalnu skrb.

5.PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA

Članak 27.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) priznaje se rodbini umrlog samca ili obitelj umrlog, ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

-socijalni uvjet,

-uvjet prihoda,

-poseban uvjet.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se obitelj umrlog ili rodbina umrlog oslobađa od plaćanja računa za pogrebne troškove.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova neće se priznati obitelji umrlog ili njegovoj rodbini, ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova neće se priznati obitelji umrlog ili njegovoj rodbini, ako je umrli u trenutku smrti bio vlasnik/suvlasnik nekretnine ili automobila, te ako je za života sklopio neki od nasljedno-pravnih ugovora (ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, ugovor o darovanju i dr.).

6.PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA MARENDE U OSNOVNOJ ŠKOLI

Članak 28.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende organizirane u Osnovnoj školi »Čavle« priznaje se učenicima Osnovne škole iz obitelji koja ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

-socijalni uvjet,

-uvjet prihoda.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende organizirane u Osnovnoj školi »Čavle«priznaje se i učenicima Osnovne škole čiji roditelji ili skrbnici ispunjavaju posebni uvjet.

Troškove usluge izdavanja besplatne marende učenicima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Osnovnoj školi podmiruje Općina.

7.PRAVO NA POMOĆ I NJEGU U KUĆI

Članak 29.

Pravo na pomoć i njegu u kući priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda, te ako:

-nije sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

-pravo na pomoć i njegu u kući ne može ostvariti temeljem rješenja centra za socijalnu skrb.

Pravo na pomoć i njegu u kući osigurava se od strane ovlaštenog pružatelja usluga pomoći i njege, na temelju ugovora sklopljenog s Općinom, a troškove pružanja usluge snosi Općina.

Pomoć i njega u kući može obuhvaća sljedeće poslove:

-organizacija nabave i dostave namirnica i lijekova,

-obavljanje svakodnevnih kućanskih poslova,

-priprema jednostavnih obroka,

-održavanje osobne higijene,

-potrebni medicinsko-tehnički zahvati.

8.PRAVO NA POMOĆ ZA OBRAZOVANJE (NABAVKA KNJIGA )

Pravo na pomoć za obrazovanje (nabavka knjiga), ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola čiji roditelji zadovoljavaju jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) poseban uvjet

9.PRAVO NA POMOĆ ZA STIPENDIRANJE UČENIKA I SUDENATA

Pravo na pomoć za stipendiranje učenika i studenata ostvaruju oni učenici i studenti , čiji roditelji zadovoljavaju jedan od slijedećih uvjeta

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

10. POMOĆ OSOBAMA S POSEBNIM POTREBAMA

Pravo na pomoć za nabavu opreme za osobe s posebnim potrebama , mogu ostvariti osobe kojima je to pravo priznato temeljem zaključka Izvršnog tijela Općine Čavle.

Sredstva će se osigurati prema potrebi, iz Proračuna Općine Čavle, a na temelju prijedloga Izvršnog tijela Općine Čavle.

V.NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 30.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja.

Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je žuran.

Članak 31.

Zahtjev se podnosi Odjelu.

Uz zahtjev se prilaže pisana izjava podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva o imovini te pisana izjava podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva o dopuštenju da izvrši uvid u sve podatke o njihovoj imovini i dohotku te ostalim ostvarenim prihodima.

Uz zahtjev, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predočiti Odjelu odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - Korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Članak 32.

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 33.

O zahtjevu za ostvarivanje prava, odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Odjel.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 34.

Korisnik je dužan Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od petnaest dana od dana nastanka promjene.

Odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava, povremeno preispitati činjenice i okolnosti odlučujuće za ostvarivanje prava (revizija).

Ako se promjene činjenice i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.

Članak 35.

Odjel će na mjestu gdje se zaprimaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način, istaknuti popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 36.

Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 37.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

-na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

-ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je od odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

Članak 38.

Odjel je dužan dva puta godišnje (do 31. srpnja tekuće te do 28. veljače naredne godine za prethodnu godinu) općinskom načelniku podnijeti izvješće o provedbi ove Odluke.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/'11.

Članak 40.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/05

Ur. broj: 2170-03-14-01-2

Čavle, 17. ožujka. 2014.

Povjerenik Vlade RH
Marinko Dumanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr