SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA BROD MORAVICE

5.

Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04,79/ 0738/09 i 127/10) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 30/09, 35/09 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2014. godine donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Brod Moravice za razdoblje
od 2014 - 2017. godine

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za razdoblje od 2014. - 2017. godine za područje Općine Brod Moravice.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

1.1. Stožer zaštite i spašavanja

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe ili većih nesreća sa ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i većih nesreća na području Općine Brod Moravice. Stožer se sastaje najmanje jednom godišnje, u pravilu uoči protupožarne sezone i prema potrebi bez broja saziva.

1.2. Procjena ugroženosti

Sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08) izrađen je Plan zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice i Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Brod Moravice. Slijedom navedenog potreba je izvršiti izmjene i dopune sukladno promjenama koje nastaju ili sastavu i broju članova po pojedinim tijelima i formacijama, kao i ažuriranje brojčanih pokazatelja.

1.3. Plan intervencije u zaštiti okoliša

Jedinstveni upravni odjel Općine Brod Moravice rukovodi prikupljanjem operativnih planova intervencija lokalnih gospodarskih subjekata kod kojih postoji mogućnost onečišćenja okoliša, a sukladno izrađenoj procjeni ugroženosti.

1.4. Zaštita od požara

Općina Brod Moravice će u periodu od 2014. - 2017. godine sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku i Planu zaštite od požara za Primorsko-goransku županiju i Općinu Brod Moravice, a preko operativnih snaga Dobrovoljnog vatrogasnog društva Brod Moravice pripremiti, aktivirati i intervenirati na pojavu požara. Posebnu pozornost u suradnji sa Hrvatskim šumama, Upravom šuma Delnice, obratiti na sprečavanju nastanka šumskih požara i drugih požara na otvorenom prostoru. Operativne snage DVD Brod Moravice intervenirat će i u svakom drugom potrebitom slučaju kao što je elementarna nepogoda na području Općine Brod Moravice ili prema potrebi na području Primorsko-goranske županije i šire.

1.5. Sustav za uzbunjivanje

Sustav uzbunjivanja građana u slučaju nesreća provodi se putem zvučnih signala, i to u općinskom središtu Brod Moravicama električnom sirenom jačine 4,5 KW, po potrebi ručnom sirenom i sirenama vatrogasnih vozila. Uspostaviti sustav veza svih sudionika zaštite i spašavanja. Dobrovoljno vatrogasno društvo Brod Moravice razmotrit će stanje postojećeg sustava za uzbunjivanje na području Općine Brod Moravice i predložiti odgovarajuće mjere.

1.6. Informiranje javnosti

Informiranje javnosti na području Općine Brod Moravice provesti putem tiskanih letaka, informativnih brošura, lokalnog elektronskog medija i putem tiska, te obavijestima na službenim oglasnim pločama na području Općine Brod Moravice. Provoditi sustavnu edukaciju djece u Osnovnoj školi Brod Moravice o prepoznavanju ugroza i postupcima koje treba poduzimati.

2. CIVILNA ZAŠTITA

Sukladno procjenama o ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine Brod Moravice nije predviđeno osnivanje Civilne zaštite za područje Općine Brod Moravice.

3. VATROGASTVO

Na području Općine Brod Moravice nije ustrojena vatrogasna zajednica općine, već je od strane Općine Brod Moravice Dobrovoljno vatrogasno društvo Brod Moravice imenovano kao središnje vatrogasno društvo za područje cijele općine. DVD Brod Moravice pored zadaća preventive i gašenja požara, obavlja i druge potrebite intervencije u skladu sa vrstom intervencije i mogućnošću operativnih članova društva.

4. SKLONIŠTA

Na području Općine Brod Moravice nema javnih skloništa i ne planira se njihova izgradnja.

5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

5.1. Gorska služba spašavanja

Područje Općine Brod Moravice pokriveno je djelovanjem Gorske službe spašavanja sa sjedištem u Delnicama. Sufinanciranje redovitog rada i djelovanja službe predviđeno je proračunom Općine Brod Moravice.

5.2 Planinarsko društvo »Vršak«

U okviru Programa Općine Brod Moravice koji se donosi za svaku kalendarsku godinu, udruga planinara za potrebe zaštite i spašavanja treba ostvariti značajnu pomoć na samom terenu službama kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost. Dio sredstava koji se izdvaja za rad planinara prema potrebi programom je predviđen i za potrebe zaštite i spašavanja.

5.3. Trkačko skijaški klub »Budućnost«

Trkačko skijaški klub značajan je za djelovanje zaštite i spašavanja na području Općine Brod Moravice naročito u zimskim mjesecima. Posjeduju neophodnu skijašku opremu, članovi kluba educirani su da i po nepovoljnim snježnim vremenskim uvjetima u relativnom kratkom vremenu izvrše djelovanje prema procjeni Stožera zaštite i spašavanja.

Skijaški klub na korištenje ima i motorne sanjke, koje se koriste za potrebe zaštite i spašavanja u prilikama veće količine snježnog pokrivača, odnosno neprohodnosti cestovnim putem. Općina Brod Moravice financijski prati redovnu djelatnost kluba, a dio sredstava predviđen programom po potrebi se usmjerava za potrebe zaštite i spašavanja.

5.4. Lovačko društvo »Srndać«

Značajnu pomoć za potrebe zaštite i spašavanja može pružati Lovačko društvo koje pokriva područje Općine Brod Moravice. Udruga je aktivna cijele godine, dobar dio članova veći broj dana u godini boravi na otvorenom, pa su podaci i zapažanja vrlo korisni za stožer. Općina Brod Moravice iz svog proračuna sufinancira rad i djelovanje lovaca.

5.5. Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama

U slučaju nesreća i većih katastrofa, Program dnevnog boravka i pomoći u kući starijim osobama mijenja se u skladu s odredbama odluka stožera zaštite i spašavanja u izvanrednim situacijama. Preraspodjelu osoblja, odnosno gerontodomaćica i ostalih članova tima, svojom odlukom raspoređuje zapovjednik Stožera zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice.

6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

6.1. Od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Brod Moravice uključuju se službe i pravne i fizičke osobe koje se prema vrsti djelatnosti uključuju u potrebi izvanrednih situacija. U okviru svoje redovne djelatnosti na području Općine Brod Moravice u slučaju velikih nesreća i katastrofa uključuju se:

- Hrvatski Crveni križ,

- Županijski centar za obavješćivanje 112

- Javno zdravstvo Primorsko-goranske županije,

- Ambulanta opće medicine Brod Moravice,

- Veterinarske ambulante Delnice i Crikvenice,

- Komunalno poduzeće »Komunalac« d.o.o. Delnice

- HEP, Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad

- Hrvatske vode VGI Delnice

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavlja Stožer zaštite i spašavanja Općine Brod Moravice.

Klasa: 810-01/14-01/04

Ur. Broj: 2112-06-14-01-01

Brod Moravice, 6. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=883&mjesto=51312&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr