SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA BAŠKA

10.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o prijenosu poslovnih udjela Općine Baška koje drži
u Ponikve usluga d.o.o. na nove članove

I.

Donosi se odluka o prijenosu po jednog poslovnog udjela Općine Baška koje drži u Ponikve usluga d.o.o. (ukupno: 4 poslovna udjela) na Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve voda d.o.o. Krk.

II.

Općina Baška prenijet će svoj poslovni udjel red. br. 16. nominalnog iznosa od 93.800,00 kn koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na Ponikve eko otok Krk d.o.o.

III.

Općina Baška prenijet će svoj poslovni udjel red. br. 23. nominalnog iznosa od 93.800,00 kn koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na Ponikve voda d.o.o.

IV.

Ovlašćuje se Općinski načelnik u ime Općine Baška potpisati Ugovore o prijenosu poslovnih udjela koje Općina Baška drži u Ponikve usluga d.o.o. pod red. br. 16. i 23.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/2

Ur.broj: 2142-03-01/1-14-12

Baška, 11. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr