SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
OPĆINA BAŠKA

6.

Temeljem članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Baška u 2014. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Baška za 2014. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) u 2014. godini.

Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu Općine Baška za 2014. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iznose 36.600,00 kn.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u visini od 3.238,93 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja, kako slijedi:

.Hrvatska stranka prava - 2 6.477,86 kn

.Stranka umirovljenika - 2 6.477,86 kn

.Hrvatska demokratska zajednica - 1 3.238,93 kn

.Hrvatska narodna stranka - 1 3.238,93 kn

.Hrvatska seljačka stranka - 1 3.238,93 kn

.Hrvatska stranka umirovljenika - 1 3.238.93 kn

.Lista grupe birača - 1 3.238,93 kn

.Socijaldemokratska partija Hrvatske - 1 3.238,93 kn

.Primorsko-goranski savez - 1 3.238,93 kn.

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja, kako slijedi:

.Hrvatska stranka prava - 1 323,89 kn

.Lista grupe birača - 1 323,89 kn

.Primorsko-goranski savez - 1 323,89 kn.

Članak 5.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/2

Ur.broj: 2142-03-01/1-14-8

Baška, 11. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr