SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
GRAD KRK

9.

Na temelju članka 4. stavak 1. alineja 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), te članka 4. stavak 2. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10, 44/10, 6/11 i 15/13), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2014. godine, u predmetu povjeravanja komunalnih poslova - održavanja površina zelenila na području Grada Krka, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova održavanja
površina zelenila na području Grada Krka

I.

Gradsko vijeće Grada Krka donosi Odluku da se komunalni poslovi održavanja površina zelenila na području Grada Krka povjeravaju trgovačkom društvu u vlasništvu Grada Krka - Vecli d.o.o. sa sjedištem u Krku, Lukobran 5.

Komunalni poslovi održavanja površina zelenila na području Grada Krka povjeravaju se Vecli d.o.o. Krk na vremenski period u trajanju od 4 ( četiri) godine.

Vec1a d.o.o. sa sjedištem u Krku obavljat će poslove održavanja površina zelenila na području Grada Krka prema Programu održavanja površina zelenila u Krku, izrađenom od strane Studio Perivoj d.o.o. sa sjedištem u Malinskoj, po godišnjoj cijeni od 653.291,72 kuna, koji iznos uvećan za PDV u iznosu od 163.322,93 kuna, ukupno iznosi 816.614,65 kuna, sve prema ponudi i troškovniku Vecle d.o.o. broj: 33-112014 od 25. veljače 2014. godine.

II.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Krka da na temelju ove Odluke s Veclom d.o.o. sa sjedištem u Krku, zaključi ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja površina zelenila na području Grada Krka.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02114-0111

Ur. broj: 2142/01-01-14-3

Krk, 11. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr