SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 45. Utorak, 28. prosinca 2004.
GRAD BAKAR
36

35.

Na temelju stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 26/ 03, 82/04 i Uredba 110/04), te članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 21/01), a na prijedlog Poglavarstva Grada Bakra, Gradsko vijeće Grada Bakra, na 48. sjednici održanoj 14. prosinca 2004. donijelo je

P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2005. godini u Gradu Bakru

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2005. godini na području Grada Bakra za komunalne djelatnosti:

. Odvodnja atmosferskih voda

. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

. Održavanje javnih površina

. Održavanje nerazvrstanih cesta

. Održavanje groblja

. Javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2005. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove odluke u Gradu Bakru obuhvaća:

I - ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

. Redovito održavanje javne oborinske kanalizacije i

slivnika u gradu Bakru

(105 slivnika, dva puta godišnje - proljeće

i jesen) 70.000,00 kn

. Redovito održavanje oborinske kanalizacije,

slivnika i upojnih bunara na Hreljinu, Krasici,

Kukuljanovu i Zlobinu,

dužina oborinske kanalizacije:

Krasici 1000 m oborinskog kolektora,

Kukuljanovo 145 m; Hreljin 300 m; Zlobin 50 m;

Redovito održavanje tri upojna bunara na Hreljinu,

jedan na Škrljevu, četiri na Kukuljanovu, dva na Krasici;

Čišćenje otvorenih kanala za odvodnju oborinske vode

Zlobin, Hreljin, Škrljevo i Krasica;

čišćenje dva puta godišnje, proljeće i jesen 60.000,00 kn

. Rekonstrukcija odvodnje Škrljevo kod

kbr. 257 30.000,00 kn

INDUSTRIJSKA ZONA

. Čišćenje rigola - ručno mt 800

. Čišćenje slivnika kom 160

. Čišćenje propusta i taložnicam3 8

. Popravak poklopaca rev. okana i slivnika kom 5

. Čišćenje nanosa na izljevu Zlanjevo m3 +15

90.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova predviđaju se u iznosu od 250.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

II - ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1. Redovno čišćenje javnih površina

. Čišćenje javno prometnih površina (godišnje količine):

Bakar 448.428,00 m2, Kukuljanovo 44.400,00 m2,

Škrljevo 143.916,00 m2, Krasica 76.800,00 m2,

Praputnjak 48.000,00 m2, Hreljin 67.200,00 m2

Zlobin 42.000,00 m2

. Ručno pometanje 92.000,00 kn

. Strojno pometanje 30.000,00 kn

. Odvoz i deponiranje prikupljenog otpada 82.000,00 kn

. Učešće u ekološkim akcijama (čišćenje

podmorja i sl.) 10.000,00 kn

. Redovito čišćenje Jaza u Bakru 4.000,00 kn

. Dežurna služba prikupljanja i odvoza krupnog

otpada prema godišnjem ugovoru - četiri puta

mjesečno 100.000,00 kn

. Odvoz krupnog otpada - baje - dodatna

postava 24.000,00 kn

. Uređenje prostora za postavu roll-kipera 8.000,00 kn

. Dodatno čišćenje javnih površina prilikom održavanja

raznih manifestacija 20.000,00 kn

2. Redovito čišćenje zelenih površina

Čišćenje zelenih površina prema sklopljenom ugovoru:

. Redovita košnja trave - parkovi 19.025,00 m2

3-4 puta godišnje s proljetnim

izgrabljivanjem 100.000,00 kn

. Obrezivanje krošnji stabala u Bakru 800 mt drvoreda,

obrezivanje krošnji stabala uz nerazvrstane ceste i

ceste u naseljima, intervencije nakon

nevremena 20.000,00 kn

. Tekuće održavanje plaže »Melić« i Bakar (Hawai,

plaža ispred Bakarske stolarije) 100.000,00 kn

. Uništavanje korova na pošljunčanim površinama

(ručno i kemijski) 10.000,00 kn

. Čišćenje vaza i korita, zalijevanje travnjaka

i vaza 10.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u točkama II - 1, II - 2, predviđaju se u ukupnom iznosu od 610.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

III - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1. Uređenje javnih površina

. Održavanje postojećih košarica za

smeće u Bakru 4.000,00 kn

. Nabavka novih košarica za smeće 15.000,00 kn

. Ličenje postojećih klupa 8.000,00 kn

. Nabavka novih klupa, izmjena oštećenih letava

na postojećim klupama i dječjim spravama 26.000,00 kn

. Nabavka šljunka, rizle i pijeska 10.000,00 kn

. Uništavanje nepoželjnog zelenila

hebricidima 10.000,00 kn

. Ličenje sprava na dječjim igralištima 5.000,00 kn

. Redovito održavanje dječjih igrališta Bakar,

Kukuljanovo, Škrljevo, Krasica, Praputnjak

i Hreljin 20.000,00 kn

. Uređenje školskog igrališta Kukuljanovo 60.000,00 kn

. Uređenje školskog igrališta Škrljevo 40.000,00 kn

. Obnova zelenila na javnim površinama:

- nabavka novih sadnica 30.000,00 kn

- orezivanje trajnica, živica, okopavanje

i prihranjivanje 20.000,00 kn

- obnova cvjetnih sadnica u parkovima 20.000,00 kn

- održavanje cvjetnih vaza u Bakru 10.000,00 kn

. Nabavka novih vaza za cvijeće 20.000,00 kn

. Označavanje parkirališnih površina 10.000,00 kn

. Održavanje instalacije tuševa te montaža i demontaža

tuševa na plažama 4.000,00 kn

. Uređenje okoliša oko spomen ploče

Ponikve 8.000,00 kn

2. Uređenje zelenih površina - Industrijska zona

. Košnja trave 15.000 m2, izgrabljivanje i skupljanje

2-3 puta godišnje 80.000,00 kn

. Košnja zelenih površina s više od 50% korova,

izgrabljivanje i skupljanje, 2 puta godišnje 40.000,00 kn

. Orezivanje grmlja i drveća - ručno

4.500 m2 30.000,00 kn

. Obnova zelenila na javnim površinama 50.000,00 kn

3. Sanacija divljih deponija

. Odvoz krupnog otpada i autoolupina s divljih deponija

na području Grada Bakra:

- Praputnjak kod vodospreme

- Meja - uz cestu prema Ostrovici

- Hreljin - Ružić Selo

- Zlobin - Silino

- Industrijska zona Kukuljanovo

Ukupno: 250.000,00 kn

. Postava zaštitnih ograda, branika, rampi i tabela

»Zabranjeno odlaganje otpada« 50.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih točci 1., 2. i 3. predviđaju se u ukupnom iznosu od 820.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

IV - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta - Grad Bakar

. Zimska služba:

- dežurstvo i efektivan rad 120.000,00 kn

. Krpanje udarnih rupa i oštećenja na

nerazvrstanim cestama i hitne intervencije 80.000,00 kn

. Obnova horizontalne i vertikalne prometne

signalizacije 60.000,00 kn

. Obilježavanje naziva mjesta, ulica i trgova

- izrada natpisa dijelova naselja i postavljanje

tabela natpisa mjesta 30.000,00 kn

. Održavanje potpornih i obložnih zidova 70.000,00 kn

. Održavanje pješačkih puteva, javnih stubišta,

vidikovaca i pothodnika 30.000,00 kn

. Obnova dotrajalih javnih pješačkih površina

u Bakru popločenih kamenim pločama

ili kogulima 62.000,00 kn

. Održavanje (ličenje) autobusnih čekaonica

i stajališta 20.000,00 kn

. Nabavka graničnika i stupića radi sprečavanja

nepropisnog parkiranja 20.000,00 kn

. Košnja trave uz ceste u naseljima i

nerazvrstane ceste 20.000,00 kn

. Sanacija potpornog zida na putu prema

groblju Hreljin 80.000,00 kn

. Postava zaštitne ograde - Hreljin, Ružić

Selo 180-186 3.000,00 kn

. Uređenje puta od sportskog igrališta do

»dolca« - Praputnjak 20.000,00 kn

. Uređenje postolja za kontejnere za smeće 10.000,00 kn

. Bakar: uređenje puta od groblja prema Primorju

(nakon izgradnje kanalizacije) 20.000,00 kn

. Uređenje makadamskog puta od Krasice

do Bakra 25.000,00 kn

. Uređenje pješačkog puta od kuće Car do

Zamišćića na Krasici 10.000,00 kn

. Uređenje »stare« ceste Krasica - Škrljevo 20.000,00 kn

. Sufinanciranje sanacije potporno-ogradnog

zida Voj - Pajca 25.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta - Industrijska zona

. Opće održavanje kolnika 80.000,00 kn

- Ophodnja cesta

- Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja

- Čišćenje kolnika - strojno

- Čišćenje kolnika - ručno

. Asfaltni kolnik 60.000,00 kn

- Popravak manjih površina - ručno m3 8

- Popravak manjih površina - frezanjem m2 50

. Održavanje bankina 50.000,00 kn

- Popravak oštećenih dijelova bankine m3 20

- Popravak pasica i rigola mt 40

- Popravak rubnjaka mt 120

. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa 30.000,00 kn

- Skidanje nestabilnog materijala s pokosa m3 100

- Uklanjanje osulina i nanosa - ručno m3 15

- Popravak žičanih mreža i dr. m2 3.000

- Popunjavanje dijelova nasipa i trupa m3 30

. Obnova vertikalne i horizontalne prometne

signalizacije 10.000,00 kn

. Održavanje potpornih i obložnih

zidova m3 30 40.000,00 kn

. Zimska služba 55.000,00 kn

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta

. Krasica - uređenje nogostupa od ljekarne

do Hroljeva, 200.000,00 kn

. Škrljevo - rješavanje oborinske odvodnje kod

Doma kulture 80.000,00 kn

. Praputnjak - uređenje nogostupa Hroljevo

- studenac 200.000,00 kn

. Kukuljanovo - rješavanje raskršća - skretanje

za streljanu 150.000,00 kn

. Sanacija nogostupa uz cestu D-40

Kukuljanovo 70.000,00 kn

. Preslojavanje nerazvrstanih cesta prema zahtjevima

Vijeća mjesnih odbora:

Hreljin: Meja Gaj od kbr. 57 do 71

Meja Gaj 218

Od Place do Dragisine

Od kbr. 291 do kbr. 294

Zlobin: Gmajnica - Silino

Krasica: kod kuće Striebel kbr. 78a

kod kuće Prager 291

Višnjevica do kbr. 5

Kukuljanovo: kbr. 55

Ukupno: 300.000,00 kn

Sredstva za izvršenje navedenih radova predviđaju se u ukupnom iznosu od 2.050.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

V - ODRŽAVANJE GROBLJA

Uređenje i tekuće održavanje mjesnih groblja i objekata prema sklopljenom Ugovoru:

. Izgrabljivanje površina m2 17.800,00 m2 18.000,00 kn

. Košnja travnjaka m2 12.000,00 m2 15.000,00 kn

. Uređenje trajnica m2 280,00 m2 6.000,00 kn

. Orezivanje živica i grmlja 8.000,00 kn

. Sječa stabala, orezivanje grana stabala i

vađenje korijenja 10.000,00 kn

. Odstranjivanje korova 8.000,00 kn

. Čišćenje betoniranih, popločenih i asfaltiranih

površina 25.000,00 kn

. Skupljanje otpadnog materijala i utovar

na deponij 18.000,00 kn

. Održavanje grobnih mjesta u nadležnosti

Grada Bakra 10.000,00 kn

. Održavanje čistoće prostora mrtvačnica 15.000,00 kn

. Obnova grmlja i niskog raslinja - 10.000,00 kn

. Nabavka šljunka za obnovu staza 10.000,00 kn

. Nabavka novih stabala - groblje Škrljevo 16.000,00 kn

. Sadnja zelenila na novom dijelu groblja

Kukuljanovo i Krasica 10.000,00 kn

. Sanacija dotrajalih betonskih staza i

parapetnih zidića 20.000,00 kn

. Sanacija oborinske odvodnje - izgradnja

upojnog bunara - sjeverna strana centralnog

dijela groblja Krasica 6.000,00 kn

. Sanacija mrtvačnice na Zlobinu, djelomična

izmjena pločica, farbanje opšava i nosača,

izmjena klupa 25.000,00 kn

. Sanacija potpornog zida ispod mrtvačnice

- Zlobin 20.000,00 kn

. Zamjena rasvjetnih tijela na groblju Bakar 30.000,00 kn

. Uređenje zida na groblju u Bakru 20.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od =300.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

VI - JAVNA RASVJETA

Održavanje javne rasvjete prema sklopljenom ugovoru

. Godišnji pregled javne rasvjete 30.000,00 kn

. Građevinski radovi - iskop jama za temelje,

zamjena stupova 40.000,00 kn

. Elektromontažni radovi s nabavkom

materijala 250.000,00 kn

. Elektromontažni radovi na dekorativnoj

rasvjeti prigodom Božićno-novogodišnjih

blagdana 40.000,00 kn

. Nabavka novogodišnje dekoracije 30.000,00 kn

. Elektromontažni radovi na dekorativnoj

rasvjeti za vrijeme održavanja prigodnih

manifestacija u svim mjestima Grada

Bakra 10.000,00 kn

Podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih površina koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta. 400.000,00 kn.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u ukupnom iznosu od =800.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 3.

Sveukupan iznos za izvršenje programa po djelatnostima planirana su u iznosu od 4.830.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2005. godine, te će biti objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/15

Ur. broj: 2170-02-01-04-11

Bakar, 14. prosinca 2004.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Bakra
Tomislav Klarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr