SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
OPĆINA DOBRINJ

5.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 94/13), članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/09), te članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/10), a nakon provedenog postupka za davanje koncesije i Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj objave: 2013/S01K-0105586, Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 6. sjednici održanoj 19. veljače 2014. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih
poslova na području općine Dobrinj na grobljima:
Dobrinj, Polje i Sužan

Članak 1.

Općina Dobrinj (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan ponuditelju: USLUGE »CVELIĆ«, vl. Josip Cvelić, Milovčići, Milovčići 17, OIB: 29798209973 (u daljnjem tekstu: Koncesionar).

Članak 2.

Koncesija iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od 5 (pet) godina.

Rok započinje teći sklapanjem Ugovora o koncesiji između Davatelja koncesije i Koncesionara.

Članak 3.

Koncesionar je dužan pogrebne poslove obavljati u skladu sa svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o koncesijama i Odluke o grobljima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/06 i 42/09).

Članak 4.

Visina naknade za koncesiju utvrđuje se u visini od 90.550,00 kuna za razdoblje od 5 godina trajanja koncesije.

Slijedom navedenog utvrđuje se da godišnja naknada za koncesiju iznosi 18.110,00 kuna. Naknadu za koncesiju Koncesionar će uplaćivati u dvije rate i to: prva rata do 30. lipnja, druga rata do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 5.

Koncesionar je dužan naplaćivati pruženu uslugu prema cijenama iz cjenika usluga priloženog uz ponudu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Koncesionar će svoje usluge naplatiti nakon što iste izvrši, na temelju ispostavljenog pisanog računa.

Članak 6.

Davatelj koncesije i Koncesionar sklopiti će Ugovor o koncesiji najkasnije u roku 10 dana od dana isteka roka mirovanja koji iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju.

Ugovor o dodjeli koncesije potpisat će se kada Odluka o dodjeli koncesije postane izvršna.

Članak 7.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Dobrinj da na temelju ove Odluke s Koncesionarom sklopi Ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske«.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

O b r a z l o ž e n j e

Općina Dobrinj provela je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan, te je:

- dana 10. prosinca 2013. godine donesena Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan, KLASA: 022-05/13-32/1, URBROJ: 2142-04-02-13- 76.

- dana 02. siječnja 2014. godine u »Elektroničkom oglasniku javne nabave« objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije, broj objave: 2013/S01K-0105586.

- dana 31. siječnja 2014. godine u 12.00 sati proveden je postupak javnog otvaranja ponuda, te je utvrđeno da su do roka za dostavu ponuda pristigle ukupno 3 (tri) ponude ponuditelja:

1. SUZA ADRIA d.o.o. Kostrena,

2. Obrt za pogrebne usluge LOVOR, vl. Sadik Škrgić, Kastav,

3. USLUGE »CVELIĆ«, vl. Josip Cvelić, Malinska,

- postupkom pregleda i ocjena ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda od 14. veljače 20154. godine, KLASA:402-08/13-165/6, URBROJ: 2142- 04-03-13-6, ustanovljeno je da je ponuda ponuditelja USLUGE »CVELIĆ«, vl. Josip Cvelić, Malinska sukladna uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje i valjana, te je prema kriteriju najviše ponuđene naknade za koncesiju, ocijenjena najpovoljnijom.

Na temelju tako provedenog postupka donosi se Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Nezadovoljna strana može izjaviti žalbu na način i u rokovima propisanim Zakonom o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11, 83/13, 143/13). Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno ili poštom. Istodobno, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način.

Žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabiru ponuda, sukladno članku 146. Zakona o javnoj nabavi.

Klasa: 021-05/14-29/6

Ur. broj: 2142-04-01-14-4

Dobrinj, 19. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr