SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

15.

Na temelju članka 20.stavak 1. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/ 11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/09, 32/09-isp., 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 3. ožujka 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada
Malog Lošinja u 2014. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja određuju se poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od interesa za Grad Mali Lošinj za koje su osigurana sredstva u Proračuna Grada Malog Lošinja za 2014. godinu, sukladno pojedinačnim programima i aktivnostima udruga dostavljenim na javni poziv.

Članak 2.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od značenja za Grad Mali Lošinj, a uključuju:

poticanje i promicanje tehničke kulture,

provođenje programa udruga, klubova i Zajednice tehničke kulture u cilju stjecanja tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina namijenjenih odraslima, a posebice djeci i mladeži.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja kojima će se zadovoljavati javne potrebe u tehničkoj kulturi na području Grada Malog Lošinja za 2014. godinu iznose 74.000,00 kn.

Članak 4.

Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi raspoređuju se na slijedeći način: 1. Astronomsko društvo Leo Brenner 35.000,00

2. Foto klub 15.000,00

3. Auto-klub Lošinj 2.000,00

4. Moto klub 3.000,00

5. Glazbena rotacija 5.000,00

6. Zajednica tehničke kulture 3.000,00

7. Hrvatski astronomski savez 4.000,00

8. Aeroklub Cumulus 4.000,00

9. Udruga balinjerista 3.000,00

Članak 5.

Nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom vrši raspodjelu sredstava nositeljima programa temeljem sklopljenog ugovora i dostavljenog izvješća o realizaciji Programa i utrošku sredstava u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se za 2014. godinu.

Klasa: 612-01/14-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-14-5

Mali Lošinj, 3. ožujka 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr