SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

13.

Na temelju članka 9 a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« br. 26/09, 32/09-isp. 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 3. ožujka 2014. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja
u 2014. god.

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja određuju se kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Mali Lošinj za koje su osigurana sredstva u Proračunu Grada Malog Lošinja za 2014. godinu, sukladno pojedinačnim programima dostavljenim na javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja za 2014. godinu.

Članak 2.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života u Gradu Malom Lošinju, a uključuju:

-sustavnu brigu o iniciranju osnovnih potreba ustanova u kulturi te osiguranju nesmetanog redovnog rada (plaće djelatnika i izdaci za materijal, usluge i programe),

-osiguranje uvjeta za razvoj knjižnične djelatnosti, što uključuje sustavnu brigu o nabavci knjižne i neknjižne građe, organizaciji književnih programa i održavanju mreže područnih odjela,

-osiguranje uvjeta za obavljanje muzejske i likovno- galerijske djelatnosti te poticanje organiziranja izložbi hrvatskih i stranih umjetnika,

-glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost,

-kino-prikazivačku djelatnost,

-sustavnu briga o zaštiti i očuvanju kulturne baštine,

-izložbene, likovne i multimedijalne manifestacije, nove medijske kulture,

-investicijsko održavanje i adaptacija objekata za namjenu u kulturi te opremanje istih,

-osiguranje uvjeta za akcije i manifestacije u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života u gradu i manjim mjestima,

-kulturno umjetnički amaterizam.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja za 2014. godinu kojima će se zadovoljavati javne potrebe u kulturi osiguravaju se u visini od 15.040.000,00 kn.

Članak 4.

Ustanovama u kulturi, udruga u kulturi te za razne programe raspoređuje se:

1. Ustanove u kulturi 5.945.000,00

1.1. Pučko otvoreno učilište 2.274.000,00

-za redovnu djelatnost 1.610.000,00

-za programe 228.000,00

-za opremanje i investicije 436.000,00

Ustanova Pučko otvoreno učilište osnivač koje je Grad Mali Lošinj pokriva više kulturnih i obrazovnu aktivnost koje djeluje na području Grada Malog Lošinja i Grada Cresa. U sastavu POU djeluje kino-prikazivačka i glazbeno-scenska djelatnost, osnovna glazbena škola u Malom Lošinju i Cresu te muzejsko-galerijska djelatnost u Cresu.

1.2. Gradska knjižnica i čitaonica 1.914.000,00

-za redovnu djelatnost 1.564.000,00

-za nabavku knjižne građe i opreme 350.000,00

Gradska knjižnica i čitaonica od kraja 2012. godine radi u novouređenim prostorima, a osim matične knjižnice u Malom Lošinju djeluju i područni ogranci u Velom Lošinju, Nerezinama, Ćunskom i Unijama. Osiguravaju se sredstva za dodatno zapošljavanje i dovršetak opremanja.

1.3. Lošinjski muzej 1.757.000,00

-za redovnu djelatnost 1.313.000,00

-za ulaganje u održavanje i opremanje

muzejskih objekata i zbirki 114.000,00

-za otkup i restauraciju muzejske građe 58.000,00

-za programsku aktivnost i radionice 186.000,00

-za promidžbu i izdavaštvo 55.000,00

-za rekognosciranje podmorja 31.000,00

Rad Lošinjskog muzeja organiziran je u tri muzejska prostora, palači Fritzy u kojoj su smještene Umjetničke zbirke Maloga Lošinja i ured muzeja, muzejsko-galerijskom prostoru Kula u Velom Lošinju te u Gradskoj vijećnici i loggi u Osoru u kojoj je smještena Arheološka zbirka. U okviru programskih aktivnosti Muzej organizira vlastite, studijske i ostale likovne izložbe.

2. Udruge u kulturi 480.000,00

Podržavaju se razni oblici udruživanja građana čija je programska aktivnost usmjerena na zaštitu i promicanje kulture, promicanje etničkih i nacionalnih vrednota i kulturno-umjetničkog amaterizma sve u cilju očuvanja običaja i tradicije ali i promicanja kulturnog stvaralaštva i izdavaštva te osmišljavanja slobodnog vremena građana, posebice djece i mladih.

2.1. Kazalište JAK 65.000,00

2.2. Puhački orkestar Josipa Kašmana 206.000,00

2.3. Folklorna grupa Manfrina 10.000,00

2.4. Folklorna grupa Studenac 6.000,00

2.5. Lošinjske mažoretkinje 60.000,00

2.6. Društvo naša djeca 45.000,00

2.7. Lošinjski karneval 10.000,00

2.8. Društvo Sv. Frane, Nerezine 6.000,00

2.9. Klapa Augusta 15.000,00

2.10. Ogranak Matice Hrvatske 20.000,00

2.11. Ogranak Katedre Čakavskog Sabora 10.000,00

2.12. Zavičajno društvo Puntari 5.000,00

2.13. SHL 2.000,00

2.14. Irena Dlaka 2.000,00

2.15. Lux Adriatic 2.000,00

2.16. Zrinka Ostović 1.000,00

2.17.Udruga kreativno sklonište 5.000,00

2.18.Udruga mladih Haratak 5.000,00

2.19.Udruga Tunera 5.000,00

3. Umjetnički projekti 398.000,00

3.1. Glazbene aktivnosti 348.000,00

– Osorske glazbene večeri 300.000,00

– Jazz festival 40.000,00

– Udruga kreativno sklonište 8.000,00

3.2. Izdavačko-znanstvena aktivnost 20.000,00

- Hrvatsko filozofsko društvo 20.000,00

3.3. Izložbena - novi mediji 25.000,00

-Art projekt Škver 15.000,00

-Artour - Oskarfest 3.000,00

-Projekt umjetnička tura 2.000,00

-Preša-radionice 3.000,00

-Lux Adriatica 2.000,00

3.4. Arheološko-konzervatorske aktivnosti 5.000,00

-Udruga Alpak 5.000,00

4. Djelatnost medija 197.000,00

4.1. Radio Lošinj-radio Jadranka 160.000,00

4.3. Otočni Novi list, novinski prilog 37.000,00

5. Programska aktivnost odjela 400.000,00

Ovim programom osiguravaju se sredstva za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija. Financirati će se razni projekti i manifestacije od interesa za Grad.

6. Kapitalna ulaganja u objekte kulture 7.470.000,00

6.1. Palača Kvarner- Muzej Apoksiomena 7.300.000,00

6.2. Osorski bedemi 20.000,00

6.3. Utvrda Kaštel 150.000,00

7. Potpore vjerskim zajednicama 150.000,00

Članak 5.

Nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom vrši raspodjelu sredstava nositeljima programa temeljem sklopljenog ugovora i dostavljenog izvješća o relizaciji Programa i utrošku sredstava u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se za 2014. godinu.

Klasa: 612-01/14-01/03

Ur.broj: 2213/01-01-14-3

Mali Lošinj, 3. ožujka 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr