SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

9.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13)), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/ 13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 3. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na
području Grada Mali Lošinj

Članak 1.

U članku 50. Odluke o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/ 09, 38/10, 10/11, 8/13), u stavku 1. točki 1. mijenja se slijedeće:

-iza riječi »se« dodaje se riječ »zaustavljanje i«,

-alineja 11. mijenja se i glasi:

»Osorska ulica sa sjeverne strane, osim organiziranog parkirališta (označenih parkirnih mjesta na cesti i parkiralištu);

-alijena 12. mijenja se i glasi:

»Bože Milanovića sa sjeverne strane, osim organiziranog parkirališta (označenih parkirnih mjesta na cesti i parkiralištu);

-alijena 13. mijenja se i glasi:

»Creska ulica s južne strane, osim organiziranog parkirališta (označenih parkirnih mjesta na cesti i parkiralištu);

-alineja 14. mijenja se i glasi:

»Prilaz Trgu Zagazinjine do ulaza na parkiralište s obje strane, a u nastavku ulice sa sjeverne strane«;

-alineja 17. mijenja se i glasi:

»u ulici J. A. Kraljića s južne strane;

-alineja 19. mijenja se i glasi:

» u ul. Lošinjskih pomoraca osim organiziranog parkirališta (označenih parkirnih mjesta na parkiralištu sa sjeverne strane)«;

-alineja 20. mijenja se i glasi:

»Ul. Ambroza Haračića sa sjeverne strane cijelom ulicom, a s sjužne strane osim označenih parkirnih mjesta na cesti«;

-dodaje se alineja 21. koja glasi:

»ulica Malin od priključka sa ceste D-100 do raskrižja s obje strane, a u ostalom dijelu ulice sa sjeverne strane osim organiziranog parkirališta (označenih parkirnih mjesta na parkiralištu);

-dodaje se alineja 22. koja glasi:

»ulica Jamina sa sjeverne (lijeve) strane;

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/14-01/09

Ur. broj: 2213/01-01-14-4

Mali Lošinj, 3. ožujka 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr