SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

6.

Temeljem članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja je na sjednici održanoj dana 3. ožujka 2014. godine, donijelo

ODLUKU
o donošenju III. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom donose se III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Plan) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/08, 13/12 i 26/13).

Ovaj Plan je sukladno Odluci o izradi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/12) izradio Nesek d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Plan je sadržan u elaboratu '»III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja«, koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela te obveznih priloga, a sadrži:

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

I. Temeljne odredbe

II. Odredbe za provođenje

III. Prijelazne i završne odredbe

GRAFIČKI DIO

Kartografski prikazi u mjerilu 1:25000:

1.B. Korištenje i namjena površina

2.2.A. i 2.2.B. Infrastrukturni sustav - Odvodnja
otpadnih voda

3.1.B. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora -
Područja posebnih ograničenja u korištenju

Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000:

4.4. Građevinsko područje - Mali Lošinj

OBVEZNI PRILOZI

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

U poglavlju 2.2. Građevinska područja naselja riječ neporedna zamjenjuje se riječju neposredna.

Članak 4.

Članak 69. mijenja se i glasi:

Neposrednom provedbom Plana mogu se graditi građevine gospodarske namjene - poslovne bruto površine građevine do 150 m2, osim u naselju Mali Lošinj i Osor.

Članak 5.

Članak 71a. mijenja se i glasi:

Neposrednom provedbom Plana mogu se graditi građevine ugostiteljsko-turističke namjene bruto površine građevine do 400 m2, osim u naselju Mali Lošinj i Osor.

Članak 6.

U članku 159. mijenja se stavak (1) i glasi:

Prostori napuštenih odlagališta otpada, prostori oštećenog kultiviranog krajobraza i površine eksploatacije

kamena su planirani za sanaciju. Postojeće odlagalište »Kalvariju« potrebno je sanirati prije izgradnje transfer- stanice. Napuštena odlagališta otpada i područje sanacije postojećeg odlagališta označeni su na kartografskom prikazu br. 3.1. »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«, u mjerilu 1:25.000.

Članak 7.

U članku 216. mijenja se stavak (4) i glasi:

Za potrebe vodoopskrbe područja koja su udaljena od sustava javne vodoopskrbe, ili na kojima je dovođenje javnog vodoopskrbnog sustava u realizaciji i kasnijem održavanju ispravnosti prezahtjevno ili je ekonomski neisplativo te za potrebe sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina, moguće je primijeniti alternativno rješenje vodoopskrbe. Prvenstveno se to odnosi na izgradnju postrojenja desalinizacije boćate ili morske vode. Prilikom projektiranja, izgradnje i eksploatacije takvih sustava potrebno je poštivati propise o tehničkoj ispravnosti proizvedene vode, a koncesiju zatražiti od nadležne institucije.

Članak 8.

U članku 258. mijenja se stavak (1) i glasi:

Na području Grada Lošinja planirana je izgradnja transfer-stanice za koju je određena lokacija »Kalvarija« u okviru površine infrastrukturne namjene (IS8). Izgradnja transfer stanice za otpad će se utvrditi urbanističkim planom uređenja.

U članku 258. mijenjaju se stavci (4) i (5) i glase:

Izgradnja transfer-stanice i pratećih sadržaja te sanacija postojećeg odlagališta može se izvoditi u fazama. Sanaciju odlagališta ''kalvarija'' potrebno je provesti na način da se izvede završni pokrovni sloj i ozeleni sanirana površina, a sve u skladu s najnovijim tehnologijama. Na isti način potrebno je sanirati i područje na koje se odlagalište proširilo izvan pripadajućeg građevinskog područja (IS8). Područje sanacije odlagališta označeno je na kartografskom prikazu br. 3.1.B. »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju«.

Evidentirana divlja odlagališta na području Grada potrebno je sanirati postavljanjem zaštitnih ograda uz prometnice u blizini divljih odlagališta te spriječiti daljnje nekontrolirano odlaganje otpada.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Odluka će se temeljem članka 101. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 10.

Ovom Odlukom utvrđuju se 2 (dva) izvornika elaborata Plana, te se po jedan primjerak čuva u:

.pismohrani Grada Malog Lošinja i

.Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Mali Lošinj.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage slijedeći kartografski prikazi Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/08, 13/12 i 26/13):

Kartografski prikazi u mjerilu 1:25000:

1.B. Korištenje i namjena površina,

2.2.A. i 2.2.B. Infrastrukturni sustav - Odvodnja otpadnih voda,

3.1.B. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju,

Kartografski prikazi u mjerilu 1:5000:

4.4. Građevinsko područje - Mali Lošinj.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-01/13

Ur. broj: 2213/01-01-14-6

Mali Lošinj, 3. ožujka 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr