SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

3.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13)i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 3. ožujka 2014. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) objavljen u »Službenim novinama PGŽ« bror 53/12, 29/13 i 47/13 planiran je i realiziran kako je niže navedeno.

Članak 2.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 9.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa realizirana su u iznosu od 9.969.176,97kn (88,22%) od čega komunalni doprinos iznosi 5.155.478,45 kn, kapitalne pomoći PGŽ-a 98.617,40 kn, kapitalne pomoći proračuna 301. 800,00 kn, donacije 22.000,00 kn, HBOR 1.500.000,00 kn, višak 106.655,09 kn, prihodi od prodaje nefin.imovine kn 2.633.876,03vlastiti prihodi 150.750,00 kn.

Članak 10.

Ovo Izvješće objaviti će se u »Službenim novinama PGŽ-a«.

Klasa: 360-01/14-01/08

Ur. broj: 2213/01-01-14-5

Mali Lošinj, 3. ožujka 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr