SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD KASTAV

19.

Na temelju članka 34. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 11 /13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 9. sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz
komunalnog otpada

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak, provođenje nadzora i kaznene odredbe u vezi obvezatnog korištenja komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: održavanje čistoće) na području Grada Kastva (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva;

II. POSTUPAK KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 3.

Održavanje čistoće na području Grada obavlja Komunalno društvo ČISTOĆA d.o.o. Rijeka sa sjedištem u Rijeci, Dolac 14 (u daljnem tekstu: Komunalno društvo).

Članak 4.

Komunalno društvo obvezno je osigurati obavljanje komunalne usluge iz članka 1. ove Odluke za sve pravne i fizičke osobe koje proizvode komunalni otpad na području Grada.

Komunalno društvo dužno je postaviti dovoljan broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada prema vrstama i na način kako je to propisano zakonom, te održavati posude u tehnički i sanitarno ispravnom stanju, a pranjem ili drugim odgovarajućim tretmanom održavati ih čistima i urednima.

Mjesto za postavljanje posuda te oblik i zapreminu posuda na pojedinoj lokaciji određuje Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) na prijedlog Komunalnog društva.

Komunalno društvo dužno je organizirati odvoz komunalnog otpada specijalnim vozilima za tu namjenu.

Članak 5.

Komunalna usluga održavanje čistoće obavlja se po Programu sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, koji donosi Komunalno društvo uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela.

Programom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se tjedni raspored skupljanja i odvoza komunalnog otpada na pojedinim područjima Grada.

Intenzitet obavljanja komunalne usluge održavanja čistoće na pojedinom području Grada prilagođava se potrebama, na način da broj postavljenih posuda bude dostatan za prihvat komunalnog otpada svih planiranih vrsta iz svih građevina za koje su namijenjene, u razdoblju između dva pražnjenja tih posuda.

Članak 6.

Obveznik korištenja komunalne usluge održavanja čistoće je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevina na području Grada, a koja proizvodi komunalni otpad (u daljnjem tekstu: korisnik usluge).

Obveznikom korištenja komunalne usluge iz stavka 1. ovoga članka smatra se i korisnik građevine odnosno posebnog dijela građevine, kada je to pravo na njega prenio vlasnik građevine odnosno posebnog dijela građevine pisanim ugovorom.

Članak 7.

Korisnik usluge obvezan je koristiti komunalnu uslugu održavanja čistoće na način da komunalni otpad odlaže u posude za skupljanje komunalnog otpada.

U izvršenju obveze iz stavka 1. ovoga članka, korisnik usluge dužan je poštovati odredbe odluke kojom se uređuje komunalni red na području Grada.

Članak 8.

Obveza korištenja komunalne usluge održavanja čistoće nastaje za korisnika usluge u trenutku stjecanja vlasništva građevine odnosno posebnog dijela građevine.

O stjecanju vlasništva građevine odnosno posebnog dijela građevine, korisnik usluge je dužan pismeno obavijestiti Komunalno društvo u roku 30 dana od dana stjecanja vlasništva.

Korisnik usluge dužan je Komunalnom društvu, uz pisanu obavijest iz stavka 2. ovoga članka, priložiti i dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine (izvadak iz zemljišnih knjiga ili drugu ispravu temeljem koje je stečeno pravo vlasništva nekretnine).

Članak 9.

Korisnik usluge dužan je plaćati obavljanje komunalne usluge održavanja čistoće sukladno cjeniku Komunalnog društva, na temelju ispostavljenog računa.

III. NADZOR

Članak 10.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Upravni odjel putem komunalnog redara.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 11.

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. u roku od 30 dana pismeno ne obavijesti Komunalno društvo o stjecanju vlasništva građevine ili posebnog dijela

građevine u kojoj se proizvodi komunalni otpad (članak 8. stavak 2. Odluke),

2. u roku od 30 dana, računajući od dana stupanja na snagu ove Odluke, pismeno ne obavijesti Komunalno društvo da nije evidentirana kao korisnik komunalne usluge održavanja čistoće, a vlasnik je građevine ili posebnog dijela građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke (članak 12. Odluke).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom u iznosu od 200,00 kuna.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 12.

U obavljanju nadzora iz članka 10. ove Odluke komunalni redar ovlašten je:

-nadzirati primjenu ove Odluke,

-predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

-naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjena prekršaja od počinitelja.

Članak 13.

Za prekršaje iz članka 11. ove Odluke, komunalni redar je ovlašten, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjena prekršaja, novčanu kaznu naplatiti odmah od počinitelja prekršaja, uz izdavanje potvrde.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Vlasnik građevine, odnosno posebnog dijela građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke koja proizvodi komunalni otpad, koji nije evidentiran kao obveznik komunalne usluge održavanja čistoće, dužan je pismeno obavijestiti Komunalno društvo o vlasništvu građevine, odnosno posebnog dijela građevine najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/02

Ur. broj: 2170-05-06/1-14-16

Kastav, 27. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr