SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD KASTAV

18.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj: 153/13) i članka 47. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 9. sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 17
za dio građevinskog područja naselja Kastav,
oznake N1-3

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za izradu Plana, razlozi donošenja Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga potrebnih za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja Plana, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, planirani rokovi za izradu Plana odnosno njegovih pojedinih faza te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj: 153/13), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04 i 9/11) i odredbama III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva (u daljnjem tekstu: PPUG Kastva) koje se izrađuju istodobno sa izradom Plana, a temeljem članka 89. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj: 153/13) .

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. Odgovorna osoba za praćenje izrade plana je Pročelnica Upravnog odjela.

RAZLOZI DONOŠENJA PLANA

Članak 4.

Razlozi donošenja Plana su reguliranje uvjeta gradnje društvenog, poslovnog i stambenog kompleksa Rešetari, odnosno formiranje centra naselja Rešetari s definiranjem okolnih građevnih čestica te redefiniranjem prometne i ostale infrastrukture unutar obuhvata Plana.

U odredbe za provođenje potrebno je ugraditi parametre za izgradnju objekata unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja stambeno poslovnog kompleksa »Brestovice« na području Brestovice koji je stavljen izvan snage.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Plan obuhvaća dio građevinskog područje naselja Kastav, oznake N1-3.

Obuhvat Plana utvrđen je kartografskim prikazom 3D Uvjeti korištenja i zaštite površina Prostornog plana uređenja Grada Kastva. Površina obuhvata Plana iznosi 4,45 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Grada Kastva je Prostorni plan uređenja Grada Kastva koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu Plana kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja.

Sadašnji prostor je većim dijelom neuređen i proteže se duž prometnice koja spaja čvor Diračje i centar grada Kastva. Namjena postojećih građevina unutar obuhvata je pretežito stambena.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Ciljevi Plana na području obuhvata su:

.definirati uvjete za izgradnju društvenog, poslovnog i stambenog kompleksa Rešetari

.ugraditi parametre za izgradnju objekata iz Detaljnog plana uređenja stambeno poslovnog kompleksa »Brestovice« na području Brestovice koji je stavljen izvan snage.

.prilagoditi promet i urediti komunalnu infrastrukturu

.odrediti uvjete uređenja i korištenja površina i građevina unutar obuhvata Plana

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna izrada sektorskih strategija, planova, studija i sl. nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija lokalne samouprave.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Članak 9.

Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Tijela i osobe koji za potrebe izrade predmetnog Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade istog:

-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko- goranska, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka,

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PU Rijeka, Ružićeva 16,

-PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

-HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

-HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2,

-HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS) Zagreb, Prijenosno područje Rijeka, Opatija, Maršala Tita 166,

-HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJU, Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb

-Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Vodovod, Rijeka, Dolac 14,

-Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Kanalizacija, Rijeka, Dolac 14,

-Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj: 153/13). navedena tijela pozivaju se da u roku od 20 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta smatrat će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

.Dostava zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 20 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

.izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od dostavljenih podataka, planskih smjernica, rješenja i sl. od javnopravnih tijela i drugih sudionika u izradi Plana;

.Javni uvid u Prijedlog Plana u trajanju od 30 dana

.izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

. izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 30 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi;

.Konačni prijedlog Plana utvrđuje se u roku od 30 dana od izrade Nacrta konačnog prijedloga Plana;

.dostava sudionicima javne rasprave pisane obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi u roku od 8 dana od utvrđivanja konačnog prijedloga Plana;

.upućivanje konačnog prijedloga Plana na donošenje u roku od 15 dana;

.Odluka o donošenju Plana - IV. kvartal 2014. godine.

.izrada Plana (uvez) u roku od 10 dana od dana usvajanja Plana na Gradskom vijeću.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Izrada Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Kastva za 2014. godinu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/02

Ur. broj: 2170-05-06/1-14-15

Kastav, 27. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr