SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD KASTAV

17.

Na temelju članka 86. i 198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 47. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 9. sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi I Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja građevinskog područja poslovne namjene
K1 - Radna zona Žegoti

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi I izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 - Radna zona Žegoti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/04), u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana je:

-Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i

-Prostorni plan uređenja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/03, 14/ 06, 13/10, 21/11, 16/13).

Izmjene i dopune Plana izrađuju se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/ 04).

Članak 3.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. Odgovorna osoba za praćenje izrade plana je Pročelnica Upravnog odjela.

RAZLOG ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna Plana su:

-usklađenje obuhvata Plana sa Prostornim planom uređenja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 21/03, 14/06, 13/10, 21/11, 16/ 13);

-revidiranje rješenja infrastrukturnih sustava;

-definiranje namjene površina sukladno terenskim promjenama.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana utvrđen je kartografskim prikazom 3D Uvjeti korištenja i zaštite površina Prostornog plana uređenja Grada Kastva.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Urbanistički plan uređenja građevinskog područja poslovne namjene K1 - Radna zona Žegoti jednim je dijelom priveden svrsi. Izgradnju radne zone pratila je i izgradnja osnovnih infrastrukturnih sustava predviđenih navedenim Planom. U gospodarskom smislu i dalje postoje

potrebe za izgradnjom poslovnih sadržaja pa je planovima višeg reda omogućeno daljnje širenje.

Uočeni nedostaci pri izgradnji i realiziranju infrastrukturnih sustava te njihova potreba za povećanjem ili proširenjem sukladno promjeni granice uvjetuju preispitivanje i definiranje novih infrastrukturnih sustava s naglaskom na sustave prometa, opskrbu vodom i odvodnju. Formiranje nove, poboljšane, prometne mreže kao i terenske i prostorne karakteristike uvjetovat će preoblikovanje već utvrđenih površina za izgradnju poslovnih sadržaja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana sukladni su razvojnim gospodarskim ciljevima Grada Kastva. Programsko polazište su smjernice članka 62.b Odluke o donošenju II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/ 13).

Iz navedenog, potrebno je izvršiti izmjene i dopune Plana na način da se zadovolje sljedeći kriteriji i ciljevi:

-usklađenje Plana s Prostornim planom uređenja Grada Kastva;

-proširenje poslovnih kapaciteta;

-mogućnost otvaranja novih radnih mjesta;

-omogućavanje nesmetanog obavljanja djelatnosti;

-unaprijeđenje prometne i komunalne infrastrukture.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana nije planirana posebna izrada sektorskih strategija, planova, studija i sl. nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija lokalne samouprave.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Novo prometno rješenje unutar planskog obuhvata nabavlja Grad Kastav. Ostala stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana zatražit će se od:

-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko- goranska, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka,

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PU Rijeka, Ružićeva 16,

-PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

-HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

-HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2,

-HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS) Zagreb, Prijenosno područje Rijeka, Opatija, Maršala Tita 166,

-HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJU, Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb

-Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Vodovod, Rijeka, Dolac 14,

-Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Kanalizacija, Rijeka, Dolac 14,

-Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,

Primjenom članka 90. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj: 153/13). navedena tijela pozivaju se da u roku od 20 dana dostave zahtjeve za izradu Plana.

Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

Ukoliko se, temeljem Zakona o prostornom uređenju ili drugog zakona ili podzakonskog akta, u tijeku izrade i donošenja Plana pojavi potreba drugih zahtjeva ili posebnih uvjeta, smatrat će se sukladni ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana su:

-dostava zahtjeva za izradu izmjena i dopuna Plana javnopravnim tijelima i drugim sudionicima u izradi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 20 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva;

-izrada Prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od dostavljenih podataka, planskih smjernica, rješenja i sl. od javnopravnih tijela i drugih sudionika u izradi Izmjena i dopuna Plana;

-javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana u trajanju od 15 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi;

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana u roku od 30 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi;

-Konačni prijedlog Izmjene i dopune Plana utvrđuje se u roku od 30 dana od izrade Nacrta konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana;

-dostava sudionicima javne rasprave pisane obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi u roku od 8 dana od utvrđivanja konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana;

-upućivanje konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana na donošenje u roku od 15 dana;

-donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Plana - IV. kvartal 2014. godine.

-izrada Plana (uvez) u roku od 10 dana od dana usvajanja Plana na Gradskom vijeću.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz Proračuna Grada Kastva za 2014. godinu.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/02

Ur. broj: 2170-05-06/1-14-14

Kastav, 27. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr