SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD KASTAV

16.

Na temelju članka 86. i 198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 47. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 9. sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Kastva

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/03, 14/06, 13/10, 21/11, 16/13), u daljnjem tekstu: Ciljane izmjene i dopune Plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Ciljanih izmjena i dopuna Plana je:

-Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13).

Ciljane izmjene i dopune Plana izrađuju se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/ 04).

Članak 3.

Nositelj izrade Ciljanih izmjena i dopuna Plana je Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša. Odgovorna osoba za praćenje izrade plana je Pročelnica Upravnog odjela.

RAZLOG ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Ciljane izmjene i dopune Plana izrađuju se zbog uočenih nedostataka, odnosno nemogućnosti realizacije pojedinih zahvata u prostoru koji su značajni za lokalnu zajednicu. Pojedini zahtjevi su sljedeći:

.povećanje koeficijenta izgradnje na kig=0,35 za rekonstrukciju poslovne građevine na k.č. 5578/2, 5578/3, 5579/1 i 5581/3 sve u K.O. Kastav;

. izmjena smjernica za izradu urbanističkog plana uređenja UPU 17 za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-3 kako bi se uz ostale sadržaje omogućilo reguliranje uvjeta gradnje društvenog, poslovnog i stambenog kompleksa Rešetari, odnosno formiranje centra naselja Rešetari na sljedeći način:

* maksimalna visina=25,0m

* etažnost=P0+S+P+4 (ukupno 7 etaža)

* kig= 0,7 podzemno; 0,4 nadzemno

* kis= 1,8

* BRP=8200m2.

U smjernice za izradu UPU 17 potrebno je ugraditi parametre za izgradnju objekata iz DPU stambeno poslovnog kompleksa »Brestovice« na području Brestovice koji je stavljen izvan snage.

Pored navedenih individualnih zahtjeva potrebno je izmijeniti obuhvat za izradu UPU 10 i omogućiti realizaciju vodosprema neposrednom provedbom.

OBUHVAT CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna Plana određen je administrativnim granicama Grada Kastva.

OCJENA STANJA U OBUHVATU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Domeni d.o.o. je tvrtka koja posluje na ovom području dugi niz godina i zapošljava pretežno lokalno stanovništvo. Na k.č. 5578/2, 5578/3, 5579/1 i 5581/3 sve u K.O. Kastav tvrtka Domeni d.o.o. Matulji ima izgrađen poslovni objekt, te ima potrebu rekonstrukcije postojećeg objekta kojom bi se povećao raspoloživi prostor.

MANŠPED d.o.o., TRANSPORT-TRGOVINA, Spinčićeva 2, Rijeka je tvrtka koja se javila na Javni poziv za iskazivanje interesa za zaključivanje Ugovora o zajedničkom ulaganju u izgradnju objekta mješovite namjene. Međutim, nakon izvršenih dodatnih analiza ponuditelj je došao do zaključka da projekt koji je izrađen kao grafička osnova za sklapanje Ugovora o zajedničkom ulaganju da bi zadovoljio sve prostorne, prostorno-planske parametre, te pedagoške i arhitektonske standarde kao i zahtjeve Grada Kastva mora biti projektiran u skladu s drugačijim prostorno-planskim parametrima u odnosu na one predvi

đene za širenje stambenog naselja a što ovdje nije slučaj. Iz prethodno navedenih razloga projekt nije bilo moguće uklopiti u urbanističke parametre (visina, koeficijent izgrađenosti, koeficijent iskorištenosti, etažnost, namjena, kolni i pješački pristupi). Potencijalni ponuditelj je stoga odustao od podnošenja obvezujuće ponude, te podnio prijedlog da se u svrhu postavljanja ekonomski isplativog modela izmjene smjernice za izradu UPU17.

S obzirom na izmjenu zakonske regulative u smislu da se provedbeni urbanistički planovi i detaljni planovi uređenja doneseni na temelju ranije važećih propisa po novom Zakonu o prostornom uređenju smatraju urbanističkim planom uređenja, unutar obuhvata UPU 17 proveden je postupak stavljanja van snage za DPU stambeno poslovnog kompleksa »Brestovice« na području Brestovice. Po DPU Brestovice su izdani akti za gradnju stambenih objekata od kojih je do sada izgrađen jedan i prilazne ceste koja je pri kraju izvedbe, ali se može pojaviti potreba za izmijenu akata za gradnju, pa je potrebno u smjernice za izradu UPU 17 ugraditi parametre za izgradnju objekata iz predmetnog DPU-a Brestovice.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Programska polazišta i ciljevi izrade Ciljanih izmjena i dopuna Plana su unapređenje razvoja lokalne sredine te daljnje poticanje investicijskih planova i poduzetničke aktivnosti, kao i nesmetanost realizacije infrastrukturnih sustava. Iz navedenog, a prema postavljenim zahtjevima, Ciljana izmjena i dopuna Plana obuhvaća sljedeće promjene:

-dopuna članka 23a prema zahtjevu tvrtke Domeni, d.o.o. Matulji;

-promjena smjernica izrade Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-3 - UPU 17 članka 62.k Odluke o donošenju II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/13);

-promjena obuhvata Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Kastav N1-3 - UPU 10;

-neposrednu provedbu infrastrukturnim sustavima važnim za lokalnu zajednicu.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Za potrebe izrade Ciljanih izmjena i dopuna Plana nije planirana posebna izrada sektorskih strategija, planova, studija i sl. nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija lokalne samouprave.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Ciljanih izmjena i dopuna Plana zatražit će se od:

-MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

-MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14, 10000 Zagreb;

-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

-MINISTARSTVO KULTURE Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko-goranska, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka,

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PU Rijeka, Ružićeva 16,

-PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

-JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, Rijeka

-HRVATSKE CESTe d.o.o., Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

-HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

-HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2,

-HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. (HOPS) Zagreb, Prijenosno područje Rijeka, Opatija, Maršala Tita 166,

-HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJU, Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb

-Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Vodovod, Rijeka, Dolac 14,

-Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za za vodovod i odvodnju, PRJ Kanalizacija, Rijeka, Dolac 14,

-Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,

PLANIRANI ROK ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Ciljanih izmjena i dopuna Plana su:

-dostava zahtjeva za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Plana javnopravnim tijelima i drugim sudionicima u

izradi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 20 dana;

-izrada Prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od dostavljenih podataka, planskih smjernica, rješenja i sl. od javnopravnih tijela i drugih sudionika u izradi Ciljanih izmjena i dopuna Plana;

-javni uvid u Prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna Plana u trajanju od 15 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi;

-izrada nacrta konačnog prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Plana u roku od 15 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi

-izrada i utvrđivanje konačnog prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Plana roku od 30 dana od izrade nacrta konačnog prijedloga Plana;

-pribavljanje suglasnosti Ministarstva u roku od 30 dana

-dostava sudionicima javne rasprave pisane obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi u roku od 15 dana od dobivanja suglasnosti Ministarstva;

-donošenje Odluke o Ciljanim izmjenama i dopunama Plana - IV. kvartal 2014. godine.

-izrada Plana (uvez) u roku od 10 dana od dana usvajanja Plana na Gradskom vijeću.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Izrada Ciljanih izmjena i dopuna Plana financirat će se iz Proračuna Grada Kastva za 2014. godinu.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/02

Ur. broj: 2170-05-06/-1-14-13

Kastav, 27. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr