SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD KASTAV

15.

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12 i 56/13), te članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Grada Kastva«, br. 26/09 i 13/13), na 9. sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine Gradsko vijeće Grada Kastva donosi

ODLUKU
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Kastva

Članak 1.

Osniva se Savjet za zaštitu potrošača (u nastavku teksta: Savjet), kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, u smislu članka 24. stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača.

Članak 2.

Savjet ima tri člana, predsjednika, zamjenika predsjednika i jednog člana, od toga jedan predstavnik Udruge potrošača, koje imenuje i razrješava posebnom Odlukom Gradonačelnik Grada Kastva.

Članak 3.

Savjet se osniva radi praćenja cijena javnih usluga na području Grada Kastva.

Savjet prati stanje koje se odnosi na prava i obveze potrošača javnih usluga, razmatra i daje mišljenja o aktima Gradskog vijeća koji se odnose na prava i obveze potrošača javnih usluga, daje preporuke i predlaže mjere za unapređivanje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Grada Kastva, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, te ostalim propisima kojima se uređuje područje zaštite potrošača.

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Kastva:

-prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Grada Kastva

-predlaže Gradskom vijeću Grada Kastva i Gradonačelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Grada Kastva,

-razmatra i daje mišljenje Gradskom vijeću i Gradonačelniku na prijedlog cijena javnih usluga na području Grada Kastva,

-prati stanje i daje mišljenje Gradskom vijeću i Gradonačelniku o utvrđivanju cijena javnih usluga,

-razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga,

-obavlja i druge poslove posredno ili neposredno u vezi sa zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.

Svoje preporuke i mišljenja Savjet daje na transparentan, objektivan i ne diskriminirajući način.

Članak 4.

Mandat članu Savjeta traje četiri godine.

Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka (redovitog) četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

.danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ukoliko u ostavci nije naveden drugi dan prestanka članstva,

.danom razrješenja od strane Gradonačelnika,

.smrću.

Član Savjeta može biti razriješen i prije isteka mandata:

.ako sam zatraži razrješenje,

.ako ne ispunjava dužnosti člana,

.ako svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša,

.ako postoje okolnosti koje razrješenje opravdavaju (dugotrajna bolest, gubitak poslove sposobnosti, odsluženje zatvorske kazne, pokretanje kaznenog postupka i sl.).

U slučaju razrješenja člana Savjeta, novi se član imenuje u roku od 30 dana, kojem mandat traje do isteka tekućeg mandata članu koji je razriješen.

Članak 5.

Predsjednik Savjeta saziva te vodi sjednice Savjeta.

Predsjednik Savjeta je dužan sazvati sjednicu na pisani zahtjev jednog člana Savjeta i Gradonačelnika i to u roku od najkasnije pet dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Savjeta ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati Gradonačelnik u daljnjem roku od pet dana.

Članak 6.

U slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti predsjednika Savjeta, njegove ovlasti utvrđene ovom Odlukom preuzima zamjenik predsjednika.

Članak 7.

Savjet može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina svih članova Savjeta.

Savjet o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje većinom glasova svih članova Savjeta.

Savjet o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje zaključkom.

Članak 8.

Zaključke i zapisnik sa sjednice Savjeta potpisuje predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika Savjeta, tj. onaj tko je predsjedao sjednicom.

O sjednicama Savjeta vodi se skraćeni zapisnik, koji vodi osoba koju za to zaduži predsjedatelj sjednici.

U zapisnik se obvezno unosi nadnevak i mjesto održavanja sjednice, osobe koje su nazočne, dnevni red, sažet iskaz svakog govornika, kao i odluke Savjeta po pojedinom pitanju.

Članak 9.

Članovima Savjeta pripada mjesečna naknada.

Članak 10.

Visina mjesečne bruto naknade za rad u Savjetu određuje se u koeficijentima, a prema osnovici za izračun naknade/plaće službenika i namještenika.

Osnovica za izračun naknade iznosi 4.630,14 kuna, a visina koeficijenta iznosi 0,11.

Članak 11.

Član Savjeta ima pravo na naknadu ukoliko Savjet u tom mjesecu održi barem jednu sjednicu.

Član Savjeta koji sjednici opravdano nije prisustvovao ima pravo na mjesečnu bruto naknadu u visini polovice pripadajućeg koeficijenta.

Član Savjeta koji nedolazak na sjednicu nije opravdao nema pravo na mjesečnu bruto naknadu.

Članak 12.

Administrativno - tehničke poslove za potrebe Savjeta za zaštitu potrošača obavlja nadležno upravno tijelo Grada Kastva.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/02

Ur. broj: 2170-05-06/1-14-10

Kastav, 27. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr