SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD DELNICE

16.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/ 11, 84/11, 90/11 i 144/12), čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/ 05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13), čl. 38. Statuta Grada Delnica (SN 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13), te čl. 5. i 6. Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti (SN 13/07, 15/07, 37/09, 20/11, 26/13) Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, za obavljanje
komunalne djelatnosti »čišćenje i održavanje slivnika oborinske kanalizacije« na području Grada Delnica

Članak 1.

1.Naručitelj radova: Grad Delnice, Trg 138.brigade HV 4, Delnice po Odluci Gradonačelnika Grada Delnica od 26. studenog 2013.g., Klasa: 363-02/13-01/03, Urbroj: 2112-01-30-20-13-1.

2.Podaci o objavi: Obavijest o raspisivanju javnog natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti čišćenje i održavanje slivnika oborinske kanalizacije na području Grad Delnica objavljenau Novom listu od 22.prosinca 2013.g.

3.Vrsta provedenog postupka: Javni natječaj

4.Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja: broj pristiglih ponuda -dvije (2):

1.OBRT ZA AUTOMEHANIČARSKE I USLUŽNE DJELATNOSTI »JURANIĆ«, DELNICE, KUTI 4,

2.IND-EKO d.o.o., RIJEKA, KORZO 40/2

5.Predmet natječaja: Obavljanje komunalne djelatnostičišćenje i održavanje slivnika oborinske kanalizacije,temeljem ugovora,

6.Mjesto obavljanja radova: Područje grada Delnica

7.Rok trajanja radova: Ugovor se sklapa na vrijeme od četiri (4) godine.

8.Posebni uvjeti kojima mora udovoljiti ponuditelj: spremnost na hitne intervencije.

9.Javno otvaranje ponuda: U nazočnosti predstavnika ponuditelja, dana 10. siječnja 2014.g. otvorene su ponude, te je sačinjen Zapisnik o javnom otvaranju ponuda, na koji nije bilo primjedbi. 10. Analiza ponuda: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sačinjen je 17. siječnja 2014.g. kojim je utvrđeno da ponude:

1.OBRT ZA AUTOMEHANIČARSKE I USLUŽNE DJELATNOSTI »JURANIĆ«, DELNICE, KUTI 4,

2.IND-EKO d.o.o., RIJEKA, KORZO 40/2 sadrže svu traženu dokumentaciju, te se obje smatraju prihvatljivima.

11.Obrazloženje razloga za odabir ponuditelja: Sukladno traženim kriterijima objavljenim u javnom natječaju najpovoljnija ponuda je prihvatljiva, prikladna i pravilna ponuda sposobnog ponuditelja s ukupno najnižom cijenom. Jedinične cijene koje je ponudio najpovoljniji ponuditelj fiksne su sve 4 godine trajanja Ugovora.

Slijedom navedenog najpovoljniji je ponuditelj:

OBRT ZA AUTOMEHANIČARSKE I USLUŽNE
DJELATNOSTI »JURANIĆ«, DELNICE, KUTI 4,

čija je ponuda prihvatljiva, a zbroj pojedinačnih cijena u ponudi najniži.

12.Uputa o pravnom lijeku: Protiv Odluke Gradskog vijeća žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

13.Rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obavezan potpisati ugovor: Najpovoljniji ponuditelj dužan je potpisati ugovor u roku 15 dana od dostave Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svim ponuditeljima.

14.Obvezna jamstva: Najpovoljniji ponuditelj dužan je prije potpisivanja ugovora priložiti i jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i to u visini od 20 % od ukupne godišnje vrijednosti izvršenih poslova zimske službe za prethodnu godinu. Navedeno jamstvo je bezuvjetna, neopoziva, samostalna i valjana bankarska garancija izdana u korist naručitelja i plativa »na prvi poziv« i »bez prigovora« od banke izdavatelja garancije s rokom valjanosti godinu dana od dana potpisa ugovora. Nakon isteka navedene garancije naručitelj je dužan za svaku sljedeću godinu prije isteka prethodne garancije dostaviti novu. Ista će se aktivirati u slučaju neizvršavanja ugovornih obveza, te nastale štete uslijed toga.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora prije potpisivanja ugovora, s istim se neće sklopiti ugovor, već će se provesti novo rangiranje i izvršiti odabir najpovoljnijeg ponuditelja ili će se provesti novi postupak.

U slučaju da u sljedećim godinama ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, to će biti osnova za jednostrano raskidanje ugovora s izvršiteljem i za ponovno raspisivanje natječaja. Svi troškovi nastali uslijed navedenog, biti će na teret izvršitelja koji je prouzročio te radnje.

Osim navedenog jamstva najpovoljniji ponuditelj svake je godine dužan najkasnije do datuma sklapanja ugovora dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga.

15.Jamstvo za ozbiljnost ponude:Vraća se ponuditeljima u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Članak 2.

Slijedom navedenog, kao najpovoljniji ponuditelj za obavljnje komunalne djelatnosti »čišćenje i održavanje slivnika oborinske kanalizacije« na području Grada Delnica odabire se OBRT ZA AUTOMEHANIČARSKE I USLUŽNE DJELATNOSTI »JURANIĆ«, DELNICE, KUTI 4.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-24/13-01/14

Ur.broj: 2112-01-30-20-3-13-6

Delnice, 6. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr