SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD DELNICE

10.

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/ 09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13-pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica, uz prethodno mišljenje Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, KLASA. 612-08/14-01/0067, URBROJ: 532-04-02-11/8-14-3, od 17. siječnja 2014. godine,na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o proglašenju »Damskog mosta« u Delnicama
zaštićenim kulturnim dobrom

Članak 1.

»Damski most« koji se nalazi u Delnicama, na Lujzinskoj cesti, na nekretnini označenoj kao kč.br. 15 995/1, put,javno dobro u općoj uporabi na upravljanju Grada Delnica, površine 2 258 m2 i upisan u zk.ul. 1047, k.o. Delnice II, proglašava se zaštićenim kulturnim dobrom.

Članak 2.

»Damski most« kao zaštićeno kulturno dobro uživa osobitu zaštitu propisanu odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, što znači provedbu mjera zaštite pravne i stručne naravi propisane Zakonom, sukladno pravilima konzervatorske struke.

Pod mjerama iz prethodnog stavka ovog članka podrazumijeva se:

1.Grad Delnice organizirat će kod vlastitih službi vođenje dosjea predmetnog kulturnog dobra, u kome će biti prikupljeni povijesni tehnički podaci o samom kulturnom dobru, od doba njegove izgradnje, kroz sve faze njegovog održavanja, a pogotovo o eventualnim kasnijim intervencijama i izmjenama.

2.Dosje će činiti kopije originalnih projektnih nacrta, povijesne fotografije, dokumentacija naknadnih građevinskih intervencija, te sva ostala relevantna dokumentacija iz koje je vidljivo kako je došlo do svih eventualnih naknadnih intervencija i izmjena.

3.Dosje će se voditi u elektronskom ili nekom drugom prikladnom obliku, jer će sam dosje postati temelj za buduća postupanja kako kod redovitog održavanja, tako i svih eventualnih budućih sanacionih intervencija.

4.Grad Delnice osigurat će na adekvatan način, bilo zapošljavanjem kvalificirane osobe, bilo kroz vanjsku suradnju, stalnu službu praćenja stanja kulturnog dobra (monitoring), koja će u redovitim vremenskim razmacima, ali najmanje jedanput u 90 dana, sama izvršiti pregled objekta ili takav pregled organizirati, te o njemu sastaviti izvješće, iz koga će biti vidljivi svi relevantni podaci o trenutnom o stanju kulturnog dobra. Ova izvješća će protekom vremena postati glavni temelj za postupanja kod održavanja kulturnog dobra, te će činiti važan dio već spomenutog dosjea kulturnog dobra.

5.U nastupajućem srednjoročnom razdoblju, u sljedećih pet godina (do veljače 2019. godine), Grad Delnice osigurat će bilo iz vlastitih sredstava, bilo na neki drugi prikladan način, izradu Konzervatorske podloge za predmetno kulturno dobro, u kome će osim arhitektonskog snimka Damskog mosta, biti objašnjeni svi relevantni aspekti njegovog funkcioniranja, znači statika kako nasipa, tako i samog mosta, sustavi odvodnje, načini gradnje kamenih obloga i sl. Ta će podloga ući u dosje spomenika, te također postati važan čimbenik kod donošenja odluka u održavanju kulturnog dobra.

6.Sve buduće intervencije na kulturnom dobru bit će projektirane i izvođene s materijalima i tehnologijom kakve su primijenjene u doba gradnje kulturnog dobra.

Članak 3.

Osnovna svrha zaštite kulturnog dobra iz članka 1. ove Odluke je njegovo očuvanje u neokrnjenom i izvornom stanjuza buduće naraštaje, te stvaranje povoljnih uvjeta za njegovu revitalizaciju krozprimjerenu namjenu i korištenje, kojim će se moći samostalno i redovito održavatii služiti potrebama pojedinca i općem interesu.

Članak 4.

Kulturnodobro iz članka 1. ove Odluke, mora se dobro čuvati i održavati te mora biti dostupno javnosti.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objaveu »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/11-01/04

Ur.broj: 2112-01-30-40-1-14-11

Delnice, 6. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr