SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

12.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/ 11. 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj:25/09., 6/13., 15/13.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 7. sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave
Općine Viškovo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, naziv i djelokrug rada općinske uprave Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općina) organizirane kao Jedinstveni upravni odjel Općine (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel).

Članak 2.

Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški ili ženski rod.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se ovom Odlukom radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te povjerenih mu poslova državne uprave.

Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provedbu općih i pojedinačnih akata Općine, zakona i drugih propisa koji se odnose na djelokrug rada Općine, rješava u upravnim stvarima te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

II. SJEDIŠTE I OBILJEŽAVANJE UPRAVNIH TIJELA

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel poslove iz svog djelokruga obavlja u sjedištu Općine.

Na zgradi sjedišta mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Viškovo, te naziv Jedinstveni upravni odjel.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel u obavljanju poslova iz svog djelokruga koristi pečat koji sadrži

grb Republike Hrvatske i naziv:

Republika Hrvatska

Primorsko - goranska županija

Općina Viškovo

Jedinstveni upravni odjel

Zaglavlje akta Jedinstvenog upravnog odjela sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko - goranska županija, grb Općine Viškovo, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku te datum i mjesto izrade akta.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 6.

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela usklađeno je s djelokrugom poslova i nadležnosti utvrđenoj zakonom, Statutom Općine i drugim propisima ili općim aktima, a u funkciji učinkovitog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.

Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju se u užim ustrojstvenim jedinicama koje se mogu ustrojiti kao službe/odsjeci.

Službe/odsjeci se u pravilu ustrojava za višestruko obavljanje istih ili srodnih odnosno međusobno povezanih upravnih i stručnih poslova te općih tehničkih i pomoćnih poslova čije obavljanje zahtjeva određenu samostalnost i povezanost u radu.

Članak 7.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine koji se odnose na:

-uređenje naselja i stanovanje,

-prostorno i urbanističko planiranje,

-komunalno gospodarstvo,

-brigu o djeci,

-socijalnu skrb,

-primarnu zdravstvenu zaštitu,

-odgoj i osnovno obrazovanje,

-kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

-zaštitu potrošača,

-zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

-protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

-promet na svom području, te

-ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

IV. NAČIN RADA I RUKOVOĐENJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM

Članak 8.

Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik.

Pročelnika imenuje Općinski načelnik na temelju javnog natječaja.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine za svoj rad odgovoran je Općinskom načelniku.

Pročelnik je osobno odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad Jedinstvenog upravnog odjela kojim rukovodi, kao i za izvršenje zadataka i poslova iz njegove nadležnosti.

Za slučaj duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, Općinski načelnik može iz redova službenika općinske uprave koji ispunjavaju uvjete za raspored na to radno mjesto privremeno imenovati privremenog pročelnika.

Općinski načelnik može u svako doba opozvati privremenog pročelnika.

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu pročelnik ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

Članak 9.

Unutarnje ustrojstvo, sistematizacija radnih mjesta i druga organizacijska pitanja djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela kao i opće akte kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela donosi Općinski načelnik na prijedlog pročelnika.

Članak 10.

Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu rada izvršava opće i pojedinačne akte Općinskog vijeća, predlaže mjere i radnje za njihovu provedbu, predlaže mjere za unapređenje i poboljšanje stanja u pojedinim područjima samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove koji su mu zakonom stavljeni u djelokrug rada.

Članak 11.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća može donositi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na postupak donošenja akata iz prethodnog stavka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom županijskom upravnom odjelu ili drugom nadležnom tijelu ako je tako propisano odgovarajućim propisima.

V. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI

Članak 12.

Poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela u kojem rade, a namještenici obavljaju pomoćno - tehničke i ostale poslove neophodne za nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela.

Povjerene poslove službenici i namještenici dužni su obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava Republike Hrvatske, zakona i drugih propisa, općih akata i pravila struke i Etičkog kodeksa općinske uprave Općine Viškovo te su dužni postupati po uputama Općinskog načelnika, pročelnika i nadređenog službenika.

VI. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 13.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i za svoj rad je odgovoran Općinskom načelniku Općine za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova.

VII. SREDSTVA ZA RAD

Članak 14.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Općine.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju s radom upravna tijela ustrojena Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 37/09., 40/12.).

Članak 16.

Općinski načelnik će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 17.

Službenici i namještenici zaposleni u Upravnim odjelima nastavljaju sa radom na poslovima i zadacima na kojima su zatečeni na dan stupanja na snagu ove Odluke, do donošenja rješenja o rasporedu sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 18.

Do imenovanja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela koji je ustrojen ovom Odlukom, Općinski načelnik će imenovati privremenog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Privremeni Pročelnik će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika donijeti rješenja o rasporedu službenika i namještenika.

Članak 19.

Zaposlenike, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze dosadašnjih upravnih tijela, preuzima Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 37/09., 40/12.).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/01

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-22

Viškovo, 20. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr