SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

10.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09., 6/13., 15/13., 33/13.), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( »Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05. 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/ 12., 19/13.) i Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( »Narodne novine«: 47/90. ,27/93. i 38/09.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 7. sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donijelo je

1. izmjene i dopune Programa
javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo
u 2014. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2014. godini (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 46/13.) u članku 4. dodaje se novi stavak koji glasi: »Tabelarni prikaz nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog Programa.«

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2014. godini stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/01

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-20

Viškovo, 20. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr