SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

7.

Na temelju članka 198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09, 06/13, 15/13, 33/13.), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 7. sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja osnovne škole

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja osnovne škole (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/07), u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana je:

-Zakon o prostornom uređenju
(»Narodne novine« broj 153/13) i

-Prostorni plan uređenja Općine Viškovo
(»Službene novine Primorsko-goranske županije«
broj 49/07, 04/12).

Izmjene i dopune Plana izrađuju se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/ 04).

Članak 3.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Općinsko vijeće Općine Viškovo. Odgovorna osoba za praćenje izrade plana je Pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

RAZLOG ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Razlozi za izradu Izmjena i dopuna Plana su:

-usklađenje obuhvata Plana sa Prostornim planom uređenja Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 49/07, 04/12);

-noveliranje prometne i komunalne infrastrukture sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji;

-preispitivanje namjene površina sukladno zahtjevima lokalne samouprave i korisnika prostora;

-redefiniranje odredbi za provođenje sukladno izvršenim promjenama.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana utvrđen je kartografskim prikazom 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite površina - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite Prostornog plana uređenja Općine Viškovo.

Površina obuhvata iznosi cca 3,77 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Detaljnim planom uređenja osnovne škole definirani su uvjeti i način gradnje, te korištenje površina bilo u javne infrastrukturne i komunalne svrhe ili kao ostale otvorene ili zelene površine. Pri realizaciji prometne mreže izvršene su promjene predloženog rješenja u svrhu funkcionalnijeg korištenja. Prihvaćanjem novog rješenja potrebno je formirati nove prilaze okolnim građevinama. Interesi korisnika prostora i vlasnička struktura unutar obuhvata uvjetuje preispitivanje namjene površina. Prostornim planom uređenja Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 49/ 07, 04/12) definiran je nešto izmjenjen obuhvat.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana su:

-usklađenje Plana s Prostornim planom uređenja Općine Viškovo;

-osiguranje preduvjeta za uređenje prostora sukladno iskazanom interesu i mogućnostima prostora;

-unapređenje stanja u prostoru adekvatnim infrastrukturnim opremanjem prostora;

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana koristiti će se raspoloživa projektna dokumentacija kojom se definiraju određeni zahvatu za pojedine djelove Plana kao i dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima. Izrada ostalih sektorskih strategija, planova, studija i sl. nije planirana.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja za izradu Izmjena i dopuna Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana zatražit će se od:

-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko- goranska, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka,

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PU Rijeka, Ružićeva 16,

-PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

-HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

-HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2,

-HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJU, Nikole Jurišića 13¹ 10000 Zagreb

-UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 Zagreb

-HRVATSKE ŠUME d.o.o., Odjel za uređivanje šuma Delnice, pp 50, 51300 Delnice

-Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Vodovod, Rijeka, Dolac 14,

-Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za za vodovod i odvodnju, PRJ Kanalizacija, Rijeka, Dolac 14,

PLANIRANI ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna Plana su:

-dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana javnopravnim tijelima i drugim sudionicima u izradi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana;

-izrada Prijedloga Izmjena i dopuna Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od dostavljenih podataka, planskih smjernica, rješenja i sl. od javnopravnih tijela i drugih sudionika u izradi Izmjena i dopuna Plana;

-javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana u trajanju od 15 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi;

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjene i dopune Plana roku od 15 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi;

-dostava sudionicima javne rasprave pisane obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi u roku od 8 dana;

-utvrđivanje Konačnog prijedloga po dostavi pisanih obavjesti i upućivanje istog na donošenje u roku od 8 dana;

-donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Plana - IV. kvartal 2014. godine.

-izrada Plana (uvez) u roku od 15 dana od dana usvajanja Plana na Općinskom vijeću.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz proračuna Općine Viškovo.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/01

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-16

Viškovo, 20. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr