SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

6.

Na temelju članka 198. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09, 06/13, 15/13, 33/13.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 7. sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana
uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/05, 02/07), u daljnjem tekstu: Ciljane izmjene i dopune Plana.

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu i donošenje Ciljanih izmjena i dopuna Plana je:

-Zakona o prostornom uređenju
(»Narodne novine« broj 153/13) i

-Prostorni plan uređenja Općine Viškovo
(»Službene novine Primorsko-goranske županije«
broj 49/07, 04/12).

Ciljane izmjene i dopune Plana izrađuju se sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/ 04).

Članak 3.

Nositelj izrade Ciljanih izmjena i dopuna Plana je Općinsko vijeće Općine Viškovo. Odgovorna osoba za praćenje izrade plana je Pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

RAZLOG ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Razlozi za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Plana su:

-usklađenje obuhvata Plana sa Prostornim planom uređenja Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 49/07, 04/12);

-proširenje građevne čestice namjenje za izgradnju dječjeg vrtića zbog dogradnje i povećanja postojećih kapaciteta.

OBUHVAT CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

Obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna Plana utvrđen je kartografskim prikazom 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite površina - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite Prostornog plana uređenja Općine Viškovo.

Površina obuhvata iznosi cca 3,13 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Detaljni plan uređenja Društvenog centra Viškovo i parka Milihovo dijelom je priveden svrsi. Izgradnju građevine dječjeg vrtića pratila je i izgradnja osnovnih infrastrukturnih sustava predviđenih navedenim Planom. Prostornim planom uređenja Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 49/07, 04/12) definiran je nešto izmjenjen obuhvat. a naziv plana je Detaljni plan uređenja parka Milihovo - UPU 15.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Ciljevi izrade Ciljanih izmjena i dopuna Plana su:

-usklađenje Plana s Prostornim planom uređenja Općine Viškovo;

-omogućavanje proširenja kapaciteta postojećeg dječjeg vrtića.

Kao programsko polazište Ciljanih izmjena i dopuna Plana Izrađena je Analiza mogućnosti proširenja dječjeg vrtića.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 8.

Za potrebe izrade Ciljanih izmjena i dopuna Plana nije planirana posebna izrada sektorskih strategija, planova, studija i sl. nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, te raspoloživa dokumentacija lokalne samouprave.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Ciljanih izmjena i dopuna Plana zatražit će se od:

-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko- goranska, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka,

-DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PU Rijeka, Ružićeva 16,

-PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

-HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

-HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2,

-HRVATSKE ŠUME d.o.o., Odjel za uređivanje šuma Delnice, pp 50, 51300 Delnice

-HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJU, Nikole Jurišića 13¹ 10000 Zagreb

-UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 Zagreb

-Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Vodovod, Rijeka, Dolac 14,

-Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Kanalizacija, Rijeka, Dolac 14,

PLANIRANI ROK ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Ciljnih izmjena i dopuna Plana su:

-dostava zahtjeva za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Plana javnopravnim tijelima i drugim sudionicima u izradi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 15 dana;

-izrada Prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 20 dana od dostavljenih podataka, planskih smjernica, rješenja i sl. od javnopravnih tijela i drugih sudionika u izradi Ciljanih izmjena i dopuna Plana;

-javni uvid u Prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna Plana u trajanju od 15 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi;

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Ciljanih izmjene i dopune Plana roku od 15 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi;

-dostava sudionicima javne rasprave pisane obavijesti s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi u roku od 8 dana;

-utvrđivanje Konačnog prijedloga po dostavi pisanih obavjesti i upućivanje istog na donošenje u roku od 8 dana;

-donošenje Odluke o Ciljanim izmjenama i dopunama Plana - III. kvartal 2014. godine.

-izrada Plana (uvez) u roku od 15 dana od dana usvajanja Plana na Općinskom vijeću.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Izrada Ciljanih izmjena i dopuna Plana financirat će se iz proračuna Općine Viškovo.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/01

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-15

Viškovo, 20. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=51216&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr