SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

3.

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97., 107/ 07. i 94/13.), članka 41. i 42. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (»Narodne novine« broj 63/08. i 90/10.) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09., 6/13., 15/13., 33/13.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 7. sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog
programa predškolskog odgoja i obrazovanja u
Dječjem vrtiću Viškovo

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog o odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Viškovo (u daljnjem tekstu : Dječji vrtić).

Osnivač Dječjeg vrtića je Općina Viškovo.

Članak 2.

U Dječjem vrtiću ostvaruju se slijedeći redoviti programi predškolskog odgoja i obrazovanja:

-redoviti 10 satni programi za djecu jasličke dobi

-redoviti 10 satni programi za djecu vrtićke dobi

-smjenski 10 satni vrtićki program

Članak 3.

Troškove boravka djece u Dječjem vrtiću podmirivati će Općina Viškovo i roditelji djece upisane u Dječji vrtić sukladno Odluci o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo.

Članak 4.

Osnova za utvrđivanje potrebnih sredstava za djelatnost redovitog predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću utvrđuje se u visini ukupnih godišnjih rashoda i prihoda na temelju procjenjenog godišnjeg broja korisnika usluga za kalendarsku godinu.

Članak 5.

Ekonomska cijena smještaja djece u Dječjem vrtiću obuhvaća slijedeće troškove:

1. Izdatke za radnike;

-bruto plaće

-naknade i materijalna prava radnika

2. Prehranu djece;

3. Uvjete boravka djece;

-materijalni izdaci

-energija i komunalije

-tekuće održavanje objekta i opreme

4. Nabava namještaja i opreme;

5. Nabava sitnog inventara.

Članak 6.

Sukladno članku 5. ove Odluke utvrđuje se ekonomska cijena smještaja djece u Dječjem vrtiću kako slijedi:

Ekonomska cijena za 10 - satni jaslički program iznosi 2.700,00 kuna mjesečno;

Ekonomska cijena za 10 - satni vrtićki program 2.150,00 kuna mjesečno;

Ekonomska cijena za smjenski vrtićki program 2.200,00 kuna mjesečno.

Članak 7.

Dječji vrtić sa roditeljima - korisnicima usluga zaključuje ugovor u kojem se definiraju prava i obveze ugovornih strana, mjesečni iznos ekonomske cijene usluge, mjesečni iznos cijene usluge koju podmiruje roditelj - korisnik usluge, rokovi plaćanja, prava i obveze ugovornih strana u slučaju nepridržavanja odredbi ugovora.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o subvenciji boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj: 30/08.) i Mjerila za financiranje jasličkog programa predškolskog odgoja i naobrazbe u Dječjem vrtiću Viškovo za pedagošku 2012/2013. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj: 46/12.).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«, a primjenjuje se od 1. ožujka 2014. godine.

Klasa: 021-04/14-01/01

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-12

Viškovo, 20. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednica
Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=51216&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr