SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
OPĆINA KOSTRENA

17.

Na temelju čl. 69. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06 150/08, 124710, 124/11, 86/12, 94/13), članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 44 i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13) i članka 44. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 10/13), Općinska načelnica Općine Kostrena donosi

ODLUKU
o davanju na upravljanje, održavanje i korištenje
sportskog kompleksa u Žuknici

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom daje se KD Kostrena d.o.o. Kostrena na upravljanje, održavanje i korištenje sportski kompleks u Žuknici u vlasništvu Općine Kostrena koji čine k.č. br. 2673 od 21067 m2 z.k. ul.3300, k.č. br. 2674 od 2947 m2 i k.č. br. 2675 od 1102 m2 obje u z.k. ul. 3301 sve u k.o. Kostrena-Lucija.

(2) Pod sportskim kompleksom iz članka 1. ove Odluke smatraju se glavno i pomoćno igralište, tribina s pripadajućim svlačionicama i prostorijama, igralište s umjetnom travom, prostorije u staroj zgradi sa svlačionicama, teniski teren, nadstrešnica, blagajna te okoliš.

Članak 2.

(1) Sportski kompleks iz članka 1. ove Odluke daje se KD Kostrena d.o.o. Kostrena na besplatno korištenje zajedno s instalacijama i opremom i to na rok od 5 godina.

(2) KD Kostrena d.o.o. ne može sportski kompleks ili dio objekta koji mu je dodijeljen na upravljanje, održavanje i korištenje otuđiti niti opteretiti nikakvim teretima.

(3) KD Kostrena d.o.o. može sportske objekte dati na korištenje i trećim osobama samo uz pisanu suglasnost Općine Kostrena.

(4) Korištenje samog sportskog objekta od strane NK Pomorac regulirat će se posebnim ugovorom između KD Kostrena d.o.o. Kostrena i NK Pomorac. Na predmetni ugovor potrebna je suglasnost Općine Kostrena.

Članak 3.

(1) Poslovnim prostorima koji se nalaze unutar sportskog kompleksa upravlja KD Kostrena d.o.o. sukladno važećim zakonskim propisima i općem aktu Općine Kostrena koji se odnosi na zakup poslovnog prostora.

(2) Prihod od davanja u zakup ne može biti niži od visine zakupnine koju utvrđuje Općina Kostrena za poslovne prostore iste ili slične djelatnosti, a za zakup je potrebno provesti javni natječaj.

(3) Sredstva dobivena od davanja u zakup poslovnih prostora i drugih površina prihod su KD Kostrena d.o.o. Kostrena.

Članak 4.

Općina Kostrena i KD Kostrena d.o.o zaključit će ugovor o upravljanju, održavanju i korištenju sportskog kompleksa u Žuknici kojim će regulirati međusobna prava i obveze.

Članak 5.

Za izvršenje ove Odluke i nadzor nad provođenjem ove Odluke zaduženje Jedinstveni upravni odjel.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka Općinskog načelnika Općine Kostrena o davanju na upravljanje i korištenje sportskog kompleksa u Žuknici KLASA: 022-06/09-01/04, UR BROJ: 2170-07-03-09-202 od 6. 10. 2009. godine.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-06/14-01/2

Ur. broj: 2170-07-03-14-87

Kostrena, 12. veljače 2014.

Općinska načelnica
Mirela Marunić, dipl. ing.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=51221&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr