SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 44. Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.
OPĆINA MATULJI
28

26.

Na temelju članka 1. i članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 30/01) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 9. prosinca 2004. donosi

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu

OPĆE ODREDBE

1. Ovim programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture, kao i izvori i namjena sredstava za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2005. god.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Plana čine:

a/ prihodi od komunalne naknade 2.400.000,00 kn

b/ učešće investitora u izgradnji

komunalnih objekata 3.600.000,00 kn

c/ sredstva Proračuna 9.190.000,00 kn

d/ kreditna sredstva 10.000.000,00 kn

e/ dotacija države i županije 600.000,00 kn


UKUPNO: 25.790.000,00 kn


3. Sredstva iz prethodne točke raspoređuju se za sljedeće namjene:

A/ Održavanje komunalne infrastrukture 3.925.000,00 kn

a/ prihodi od komunalne naknade 2.400.000,00 kn

d/ sredstva Proračuna 1.525,000,00 kn

B/ Građenje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture 21.010.000,00 kn

b/ učešće investitora u izgradnji kom.

objekata 3.600.000,00 kn

c/ sredstva Proračuna 6.810.000,00 kn

d/ kreditna sredstva 10.000.000,00 kn

e/ dotacija države i PGŽ 600.000,00 kn

C/ Program održavanja stambenog i

poslovnog prostora 855.000,00 kn

a/ sredstva Proračuna 855.000,00 kn


UKUPNO: 25.790.000,00 kn


A. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.925.000,00 kn

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Matulji čine:

1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

2. Održavanje čistoće javnih površina,

3. Održavanje javnih površina,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta,

5. Održavanje groblja i spomen obilježja,

6. Javna rasvjeta

7. Ostalo.

A. 1. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA215.000,00 kn

Potrebno je izvesti radove na odvodnji atmosferskih voda u naselju Jušići-Pešćinca (80.000 kn), a potrebno je nastaviti i prihvat atmosferskih voda u naseljima Pasjak (25.000 kn) i Rukavac (50.000 kn). Također je planirano izvesti radove na odvodnji u naseljima Frlanija (40.000) i Kriva (10.000). Ostatak od 10.000 kn predviđen je za održavanje postojećeg sistema odvodnje, te za pomoći mjesnim odborima u materijalu za rješavanje manjih, lokalnih problema odvodnje.

A. 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA260.000,00 kn

Obuhvaća pometanje javno-prometnih površina, odvoz smeća sa odmorišta, uklanjanje smeća iz divljih deponija i akciju odvoza krupnog otpada.

Pometanjem javno-prometnih površina obuhvaćene su ulice u centru Matulja, te ulice do želj. stanice Matulji, a planirani iznos je 100.000 kn.

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta od Permana do granice sa Republikom Slovenijom. Planirani iznos je 25.000 kn.

Uklanjanje smeća iz divljih deponija vrši se u dogovoru s mjesnim odborima, u skladu s mogućnostima. Predviđena je sanacija divljih deponija u Munama, Žejanama i Velom Brgudu, a predviđa se utrošiti 45.000 kn.

Akcija odvoza krupnog otpada - jednom godišnje, program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava iako bi akciju, barem na nekim područjima trebalo nastaviti kroz čitavu godinu. Planiran je iznos od 80.000 kn.

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati. Predviđen je iznos od 10.000 kn.

A. 3. ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA485.000,00 kn

A.3.1. ODRŽAVANJE ZELENIH
POVRŠINA190.000,00 kn

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i u 2004. godini te novoizgrađene površine na ulazu u radnu zonu RZ-1 i RZ-2. Za navedeno je predviđen iznos od 100.000 kn.

Predviđeno je i uređenje novih površina i ispred slastičarne u Matuljima i na ulazu u zone RZ-1 i RZ-2, za što je planirano utrošiti 40.000 kn. Osim toga planira se i rekonstrukcija parka ispred Općine sa izvedbom automatskog zalijevanja, za što je predviđeno 50.000 kn.

A.3.2. SJEČA SUHIH STABALA I
OBREZIVANJE STABALA20.000,00 kn

Sječa suhih stabala i obrezivanje stabala (rez u glavu) vršit će se prema zahtjevu mjesnih odbora, u okviru raspoloživih sredstava.

A.3.3. ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 75.000,00 kn

U 2005. godini predviđeno je uređenje kružnog toka u centru Matulja (ispred slastičarne).

A.3.4. DEKORACIJA 60.000,00 kn

Predviđena je novogodišnja dekoracija i dekoracija prigodom lokalnih blagdana po mjesnim područjima, sve na nivou 2004. godine.

A.3.5. ODRŽAVANJE JAVNOG SATA 5.000,00 kn

Zbog potrebe pojačanog održavanja sata na zgradi Općine predviđen je iznos od 5.000 kn.

A.3.6. ODRŽAVANJE JAVNIH
CISTERNI15.000,00 kn

Predviđeno je rušenje zidova i krovišta na cisterni u Bregima (10.000), te popravak cisterne u naselju Zvoneća (5.000).

A.3.7. NABAVA, POSTAVA I POPRAVAK
KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI
I NAPRAVA 25.000,00 kn

Planira se popravak i održavanje parkovnih klupa (10.000 kn), te oglasnih tabli (5.000 kn). Predviđeno je i uređenje panoa sa planom naselja Matulji (10.000 kn)

A.3.8. UREĐENJE IGRALIŠTA 110.000,00 kn

Predviđa se nastavak radova na uređenju igrališta u Jušićima, opremanje igrališta u Lipi i Munama te pripremni radovi na uređenju igrališta u Pasjaku.

Predviđena je sljedeća raspodjela sredstava:

- igralište Pasjak 25.000 kn

- igralište Jušići 25.000 kn

- igralište Mune 50.000 kn

- igralište Lipa 10.000 kn

A.3.9. HITNE INTERVENCIJE 10.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

A. 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA1.975.000,00 kn

A.4.1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
ULICA I PUTEVA1.300.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje preko 100 km cesta na području općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2005. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba. Za isto je planirano 1.200.000 kn.

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva u vidu pomoći mjesnim odborima za uređenje nerazvrstanih cesta, kao i sredstva za čišćenje cestovnog pojasa uz državne i županijske ceste u naseljenim mjestima, u iznosu od 100.000 kn.

A.4.2. ZIMSKA SLUŽBA 60.000,00 kn

U ovoj stavci planirana su sredstva za razvoz rizle i soli na nerazvrstane ceste kao i rad traktorista (pluženje snjega) na gornjem području Općine.

A.4.3. HORIZONTALNA PROMETNA
SIGNALIZACIJA60.000,00 kn

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama, Izvršit će se obnavljanje pješačkih prijelaza, obnova autobusnih stajališta te »stop« linija.

A.4.4. ODRŽAVANJE BUS. STANICA
I UGIBALIŠTA60.000,00 kn

U 2005. god. planira se postava BUS čekaonica u naselju Brdce (25.000 kn) i naselju Mihelići (25.000), kao i čišćenje i održavanje postojećih BUS čekaonica (10.000 kn).

A.4.5. HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE,
USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA
PROMETA 20.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.).

A.4.6. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH
CESTA475.000,00 kn

U 2005. god. planira se asfaltiranje sljedećih cesta:

1) PUŽIĆI - ŽNJIDARI - »JAVOR« 250.000,00 kn

2) ULICA PEŠĆINICA 100.000,00 kn

3) MIHELIĆI - (novo naselje)50.000,00 kn

4) PUŽI (prema Škalničkom)25.000,00 kn

5) ULICA STANKA LUKSETIĆA 25.000,00 kn

6) ULICA GAJ (prema željezničkoj
stanici) 25.000,00 kn

A.5. ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN
OBILJEŽJA 65.000,00 kn

A.5.1. UREĐENJE GROBLJA I
SPOMENIKA45.000,00 kn

Predviđeno je uređenje platoa (izrada kamenog zida) kod spomen obilježja u Lipi (25.000).

Tijekom 2005. god. planira se čišćenje i uređenje spomenika palima u Drugom svjetskom i Domovinskom ratu, kao i žrtvama fašističkog terora i to prigodom obilježavanja Dana antifašističke borbe i Svih svetih (10.000 kn). Također je predviđeno uređenje natpisnih ploča na spomenicima u Frančićima (»Gajina«) i na raskrsnici u Trtnima (10.000).

A.5.2. POMOĆ ZA UREĐENJE CRKVI20.000,00 kn

Predviđena je pomoć (financijska ili materijalna) za uređenje crkvi prema zahtjevima Crkvenih ili Mjesnih odbora i odlukama Poglavarstva.

A.6. JAVNA RASVJETA 900.000,00 kn

A.6.1. JAVNA RASVJETA - za potrošnju javne rasvjete planiran je utrošak od 700.000,00 kn

A.6.2. JAVNA RASVJETA - za održavanje javne rasvjete planiran je utrošak od 200.000,00 kn

B/ PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE INFRA-
STRUKTURE ZA 2005. GOD. 21.010.000,00 kn

B.1. VODOOPSKRBA 14.000.000,00 kn

U okviru rješavanja pitanja vodoopskrbe na području Općine Matulji u 2005. godini predviđeni su sljedeći radovi:

- TRANSPORTNO-OPSKRBNI CJEVOVOD OD CS ZDEMER DO VS LISINA I OPSKRBNI CJEVOVOD ŠKRAPNA-KRIVA, TE NASTAVAK OD VS LISINA DO ŽEJANA I V. MUNA5.000.000,00 kn

- TRANSPORTNO-OPSKRBNI CJEVOVOD VS ZDEMER-SUŠNJI-ZVONEĆA-BREŠCA SA ODVOJCIMA ZA VELI I MALI BRGUD 6.500.000,00 kn

- TLAČNI I OPSKRBNI CJEVOVOD JUŠIĆI - VS MUČIĆI - VS MIKLAVIJA 2.500.000,00 kn

B.2. KANALIZACIJA LIBURNIJSKE
RIVIJERE2.000.000,00 kn

Predviđena su sredstva za izgradnju I. faze kolektora od radnih zona R-1 i R-2 do priključka na kolektor CS Volosko.

B.3. IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE-CESTE2.700.000,00 kn

B.3.1. Raskrsnica »TIBO« 500.000,00 kn

Predviđena je II. faza rekonstrukcije raskrsnice kod poduzeća »TIBO« u Matuljima, a radi mogućnosti izgradnje zdravstvenog centra.

B.3.2. Ceste u RZ-1, RZ-2 1.000.000,00 kn

Planiranim sredstvima predviđena je izgradnja prilazne ceste u radnu zonu RZ-1 (cesta »CDPTU«), koja zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa nije realizirana u 2004. godini, kao i pripremni radovi za spojnu cestu u RZ-2 (kod nadvožnjaka).

B.3.3. Ceste u zdravstvenom centru

+ otkup zemljišta500.000,00 kn

Za nastavak radova na izgradnji zdravstvenog centra potrebno je izvršiti otkup dijela zemljišta i izvesti I. fazu radova na saobraćajnici unutar centra.

B.3.4. Raskrsnica Mučići 700.000,00 kn

Radovi se odnose na rekonstrukciju raskršća vezano za izgradnju opskrbnog centra Mučići.

B.4. IZGRADNJA PARKIRALIŠTA
JUŠIĆI480.000,00 kn

Predviđena sredstva treba osigurati prema dinamici radova u 2005. godini.

B.5. IZGRADNJA GROBLJA RUPA 150.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izmjenu prostorno-planske i projektne dokumentacije vezano za pripremu izgradnje groblja.

B.6. IZGRADNJA DJEČJIH
IGRALIŠTA320.000,00 kn

Predviđena su sredstva za sljedeće namjene:

- igralište Brgud100.000,00 kn

(nastavak izgradnje )

- igralište Bregi50.000,00 kn

(otkup zemljišta ili početak izgradnje)

- igralište Matulji 50.000,00 kn

(sredstva prema programu uređenja Rukometnog kluba)

- dječje igralište Jušići sa parkingom120.000,00 kn

B.7. PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA
JAVNE RASVJETE 210.000,00 kn

Predviđeni su sljedeći radovi:

- JR na dionici TIBO - TRTNI 100.000,00 kn

- JR raskrsnica »TIBO« 70.000,00 kn

- interpolacija 40.000,00 kn

B.8. SPORTSKA DVORANA 850.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije, otkup zemljišta i infrastrukturu sportskog centra.

B.9. AUTOBUSNI TERMINAL
»PERMANI«300.000,00 kn

Sredstva su predviđenaza izradu projektne dokumentacije

C/ ODRŽAVANJE STAMBENOG I
POSLOVNOG FONDA855.000,00 kn

C.1. ODRŽAVANJE STAMBENOG
FONDA20.000,00 kn

Sredstva su predviđena za tekuće održavanje stambenih zgrada i pričuvu.

C.2. IZDACI ZA TEK. ODRŽAVANJE
POSLOVNOG PROSTORA200.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za tekuće održavanje poslovnog prostora i to podmirenje troškova električne enerigije, vode, odvoza smeća, telefon, čišćenje objekata, te za sitnije popravke i potrošni materijal vezano za održavanje objekata, kao i za pričuvu.

C.3. OSTALI FINANCIJSKI IZDACI POSL.
PROSTORA60.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za osiguranje objekata, za objavu natječaja za najam poslovnog prostora, za sudske pristojbe kod eventualnih sporova, za privremene priključke i sl.

C.4. INVESTICIONO ODRŽAVANJE
POSLOVNOG PROSTORA325.000,00 kn

Predviđeno je uređenje poslovnog prostora udruštvenom domu Permani (100.000), uređenje planinarskog doma Lisina (100.000), uređenje kata u domu Rukavac (50.000), zatim uređenje društvenog doma Hangar (30.000 kn) i prostorija u domu Vele Mune (20.000 kn te izgradnja septičke jame u Domu Rupa (25.000 kn).

C.5. UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE
(II. FAZA) 250.000,00 kn

Navedeni iznos predviđen je za dovršenje radova na uređenju prostora knjižnice u zgradi Općine.


SVEUKUPNO /A + B + C/ 25.790.000 kn


Klasa: 400-08/04-01/9

Ur. broj: 2156-04/04-55

Matulji, 9. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Klaudio Jelenić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=114&mjesto=51211&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr