SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

34.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 8. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici održanoj dana 27. veljače 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera
zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 25/13), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Za članove Stožera imenuju se:

1. Marko Boras - Mandić, zamjenik Župana, načelnik Stožera

2. Goran Petrc, pročelnik Ureda Županije, zamjenik načelnika Stožera

3. Senka Šubat, načelnica Policijske uprave primorsko- goranske, članica

4. Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, član

5. Mladen Šćulac, županijski vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, član

6. dr.sc. Darko Glažar, lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka i zapovjednik Županijskog operativnog centra, član

7. dr.sc. Davor Vukobrat, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, član

8. prof.dr.sc. Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, član

9. Vladimir Paušić, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Rijeka, član

10. doc.dr.sc. Đulija Malatestinić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, članica

11. Zdravko Lisac, voditelj Odsjeka za promet i veze u Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze

12. Damir Malenica, savjetnik u Uredu Županije, tajnik Stožera.«

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti članova Stožera razrješuju se Branko Škrobonja, Koraljka Vahtar- Jurković i Gerhard Lempl.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/1

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-69

Rijeka, 27. veljače 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=00001&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr