SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

25.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 40. stavak 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština na 7. sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije
za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za
marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres

Članak 1.

Primorsko-goranska županija, kao Davatelj koncesije, donijela je:

. Odluku o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres (»Službene novine« broj 22/05),

. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres (»Službene novine« broj 38/08),

Župan Primorsko-goranske županije donio je:

. Zaključak (KLASA: 022-4/10-0-26 i URBROJ: 2170/1- 05-01/6-10-15 od 28. lipnja 2010.),

na temelju kojih su sklopljeni:

. Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru dana 1. rujna 2005. godine,

. Dodatak Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru dana 3. studenoga 2008. godine i

. Dodatak Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje marikulture u uvali Veli Bok na području otoka Cresa dana 15. srpnja 2010. godine.

Članak 2.

Na temelju Zahtjeva koncesionara trgovačkog društva »Ribarstvo-F« d.o.o., Cres, Poslovna zona Volnik bb od 12. veljače 2014. godine, a radi planiranog investiranja u proširenje postojećeg uzgajališta riba i razvitka dosadašnje djelatnosti, mijenjaju se Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres (»Službene novine« broj 22/ 05) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres (»Službene novine« broj 38/08).

Članak 3.

Članak 2. Odluke davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres (»Službene novine« broj 22/05 i 38/08) mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje pomorskog dobra, marikultura, uzgoj 990 tona ribe (orada, brancin) godišnje na dijelu pomorskog dobra otoka Cresa, Grad Cres, akvatorij uvale Veli bok, površine 110000 m2 (11 ha).

Predmetno područje određuje se kao:

1. uzgojno polje veličine 100x220 m, površine 22000 m2 označeno Gauss-Krugerovim koordinatama:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

U članku 4., stavku 2., u podstavku 1. riječi »52.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »55.000,00 kuna«.

Članak 5.

U članku 5., stavku 1. na kraju rečenice briše se točka, te se dodaju riječi:

»i Lokacijskom dozvolom izdanom od Primorsko-goranske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj (KLASA: UP/I 350.05/14-03/2 i URBROJ: 2170/1-03-05/5-14-3) od 10. veljače 2014. godine, te Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode (KLASA: UP/I 351-03/12-02/64 i URBROJ: 517-06-2-2-2-13/17) od 18. siječnja 2013. godine o mjerama zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša (monitoring)«.

Članak 6.

Temeljem ove Odluke zaključit će se 3. Dodatak Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru.

Članak 7.

Ako Koncesionar u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke ne potpiše 3. Dodatak Ugovoru o koncesiji gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Trgovačko društvo »Ribarstvo-F« d.o.o. koncesionar je na pomorskom dobru u uvali Veli Bok na otoku Cresu.

Koncesija je sklopljena na rok od 20 godina, te istječe 1. rujna 2025. godine.

Područje koje je u režimu koncesije iznosi 104 000 m2.

Cijena stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 52.000,00 kn godišnje, dok promjenjivi dio koncesijske naknade iznosi 0,30% od godišnjeg prihoda ostvarenog od djelatnosti marikulture na području koje je predmet koncesije.

Dana 12. veljače 2014. godine Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županiji zaprimio je Zahtjev trgovačkog društva »Ribarstvo-F« d.o.o., Cres, Poslovna zona Volnik bb, za repozicioniranje i proširenje ribouzgajališta orade i brancina u zaljevu Veli Bok - otok Cres kapaciteta 545 tona ribe godišnje na kapacitet od 990 tona godišnje, a sve u skladu s Lokacijskom dozvolom (KLASA: UP/I 350.05/14-03/2 i URBROJ: 2170/1-03-05/5-14-3) od 10. veljače 2014. godine koja je izdana od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj.

Prema Zahtjevu trgovačkog društva »Ribarstvo-F« d.o.o. potrebno je:

. povećanje godišnjeg kapaciteta ribogojilišta s 545 tona na 990 tona,

. povećanje površine polja koja su predmet koncesije s 104000 m2 na 110000 m2,

. repozicioniranje ribogojilišta s promjenom koordinata polja.

Dana 14. veljače 2014. godine Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji prihvatilo je predloženi Zahtjev koncesionara te utvrdilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11) propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Člankom 40. stavkom 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) propisano je da iznimno davatelj koncesije neće pokretati novi postupak davanja koncesije, nego će sklopiti dodatak ugovoru o koncesiji o bitnim izmjenama ugovora o koncesiji koje kumulativno zadovoljavaju sljedeće uvjete:

. potreba za izmjenom nastala je nakon sklapanja ugovora o koncesiji kao posljedica okolnosti koje, postupajući s dužnom pažnjom, davatelj koncesije u trenutku sklapanja ugovora o koncesiji nije mogao predvidjeti,

. izmjene su tehnički ili ekonomski neodvojive od ugovora o koncesiji, bez uzrokovanja velike poteškoće davatelju koncesije ili su, iako odvojive od ugovora o koncesiji, nužne za njegovo izvršenje,

. izmjena ne mijenja vrstu i/ili predmet ugovora o koncesiji,

. vrijednost izmjene je manja od 50% procijenjene vrijednosti koncesije.

Izmjeni Ugovora o koncesiji prethodi izmjena Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za marikulturu u uvali Veli Bok, otok Cres.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/13-01/1

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-49

Rijeka, 27. veljače 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=00001&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr