SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

23.

Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 9. i 10. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - sportske luke Grčevo, Grad Rijeka (»Službene novine« broj 42/13) i temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske« od 30. prosinca 2013. godine), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština na 7. sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje luke posebne namjene
- sportske luke Grčevo, Grad Rijeka

Članak 1.

Primorsko - goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - sportske luke Grčevo, Grad Rijeka, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je Sportski ribolovni klub »Viktor Lenac«, Rijeka, OIB: 86548085835 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - sportske luke Grčevo, Grad Rijeka, koja uključuje obavljanje gospodarske djelatnosti:

. dodjeljivanje vezova na korištenje članovima udruge,

. organiziranje sportsko-rekreacijskih sadržaja za članove udruge,

. provođenje i poticanje zaštite mora i priobalja.

Članak 3.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, luka posebne namjene - sportska luka Grčevo, Grad Rijeka.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 13.007,00 m2, od čega kopneni dio područja koncesije iznosi 4.620,00 m2, a morski dio iznosi 8.387,00 m2.

Kopneni dio koji je predmet koncesije sastoji se iz dijela k.č. 4267/3 k.o. Sušak (zemljišno-knjižna oznaka k.č. 1411/ 6, 1377/11 i 1376/3 sve u k.o. Podvežica) i k.č. 4379 k.o. Sušak (zemljišno-knjižna oznaka k.č. 1501 k.o. Trsat- Sušak), koje su upisane u Zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci kao pomorsko dobro.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije ucrtan na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 izrađen od obrta za geodetske usluge GeoPlan u kolovozu 2013. godine i lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu.

Grafički prikaz i lomne točke iz stavka 4. ovoga članka se ne objavljuju.

Članak 4.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 10 (deset) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro iz članka 3. ove Odluke koristiti sukladno Dokumentaciji za nadmetanje u postupku davanja koncesije i Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja koja je priložena Ponudi od siječnja 2014. godine te sukladno djelatnostima predviđenim člankom 2. ove Odluke.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje da sva investicijska ulaganja na pomorskom dobru koje je predmetom koncesije izvrši u rokovima i iznosima navedenim u Studiji gospodarske opravdanosti iz prethodnog stavka.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi opremiti koncesionirano područje sukladno djelatnostima koje su predmet ugovora o koncesiji.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje na brigu o okolišu, o sanitarno - higijenskim uvjetima poštujući propise o održivom gospodarenju otpadom te sve propise koji uređuju pomorsko dobro, kao i na poštivanje ostalih propisa Republike Hrvatske, uključujući međunarodne konvencije.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području te radi sprječavanja onečišćenja mora.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i prirode, te graditeljstva i prostornoga uređenja.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno propisima iz oblasti zaštite okoliša i prirode te graditeljstva i prostornoga uređenja, a naročito:

- održavati razvodne ormare, osigurati montažu, demontažu i dežurstvo za privremene priključke uz obvezu plaćanja naknade za utrošenu električnu energiju,

- održavati čistoću sanitarnih čvorova i kabina,

- osigurati pražnjenje spremnika/košarica za otpad (komunalnog miješanog otpada i posebnih vrsta otpada),

- vezano za namjenu zamjene salonitnih krovišta osigurati da se građevni otpad koji sadrži azbest predaje ovlaštenoj osobi za preuzimanje takvog otpada,

- otpadna motorna ulja predavati ovlaštenoj osobi za preuzimanje takve vrste otpada,

- akcije prikupljanja otpada i čišćenja podmorja (uključivo i glomaznih predmeta nanesenih djelovanjem valova i ostalih opasnih predmeta) osigurati u suradnji s osobom koja posjeduje dozvolu za gospodarenje vrstom otpada koja će se prikupljati akcijom, uz ishođenu suglasnost upravnog odjela jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša,

- plaćati naknadu za utrošak električne energije za rasvjetu sanitarnih čvorova i zagrijavanje vode u sanitarnim čvorovima,

- imati važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti.

Iz razloga neodržavanja pomorskog dobra na način predviđen u članku 6. ove Odluke, te u stavcima 1. i 2. ovog članka od strane Najpovoljnijeg ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor o koncesiji.

Članak 8.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke plaćati godišnju koncesijsku naknadu koja se sastoji iz dva dijela, a utvrđuje se kako slijedi:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 13.070,00 (slovima: trinaesttisućasedamdeset) kuna;

- promjenjivi dio naknade iznosi 20 % prihoda od ukupnog iznosa svih ubranih godišnjih članarina.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja koncesijske naknade za vrijeme trajanja koncesije iz članka 4. ove Odluke, u skladu s propisima koji uređuju pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj je na zahtjev Davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na koncesioniranom području.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

Članak 9.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja ugovora o koncesiji Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja ugovora o koncesiji Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti do 1. kolovoza tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti najkasnije do dana 1. kolovoza tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

Članak 10.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini (»Narodne novine« broj 143/13), te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Članak 11.

Prije sklapanja Ugovora o koncesiji Najpovoljniji ponuditelj je dužan dostaviti Davatelju koncesije:

- Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji,

- Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

- Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti gostiju i njihovih stvari,

- 2 bjanko zadužnice u iznosu od 50.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti solemizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju.

Članak 12.

Koncesija se može prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članaka 41. i 42. Zakona o koncesijama, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi članka 43. Zakona o koncesijama.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, sukladno stavku 3. ovog članka, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen ovaj Ugovor, a prihod od naknade za potkoncesiju čini prihod Najpovoljnijeg ponuditelja.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a koncesionirano pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Najpovoljniji ponuditelj je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 13.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka iz članka 4. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 3. ove Odluke, o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 14.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Najpovoljniji ponuditelj je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, podmorski kabeli i sl.).

Članak 15.

Koncesija može prestati prije isteka roka iz članka 4. ove Odluke u slučajevima određenim ovom Odlukom o davanju koncesije, Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru te odredbama navedenim u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakonu o koncesijama.

Članak 16.

Koncesija prestaje:

- ispunjenjem zakonskih uvjeta,

- raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,

- sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji,

- jednostranim raskidom ugovora o koncesiji

- pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,

- ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom odluke o davanju koncesije u razdoblju nakon sklapanja Ugovora o koncesiji i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor o koncesiji,

- u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom, Zakonom o koncesijama i Zakonom kojim se uređuje pomorsko dobro.

Članak 17.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru u slijedećim slučajevima:

- ako Najpovoljniji ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

- ako Najpovoljniji ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra te radi zaštite prirode i kulturnih dobara,

- izmjenom dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima,

- ako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti,

- ako Najpovoljniji ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom o koncesiji,

- ako Najpovoljniji ponuditelj ne koristi koncesiju ili je koristi suprotno svrsi iz članka 2. ove Odluke,

- ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru označenom u članku 3. ove Odluke radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

- ako je Najpovoljniji ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u dokumentaciji za nadmetanje,

- ako Najpovoljniji ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

- ako Najpovoljniji ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovoru o koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom o koncesiji,

- ako je Najpovoljniji ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora o koncesiji suprotno odredbama Zakona o koncesiji i ove Odluke,

- ako Najpovoljniji ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 31. stavak 5. Zakona o koncesijama,

- u drugim slučajevima u skladu s ovom Odlukom, Ugovorom o koncesiji, Zakona o obveznim odnosima i Zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije jednostranog raskida Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Najpovoljnijeg ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti Najpovoljnijem ponuditelju primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid Ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne otkloni razloge za raskid Ugovora o koncesiji u roku iz prijašnjeg stavka ovog članka Davatelj koncesije raskinut će Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Najpovoljniji ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora.

Članak 18.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Najpovoljnijeg ponuditelja stečena Ugovorom o koncesiji te je Najpovoljniji ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro koje je predmet ove koncesije.

Članak 19.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 20.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od izvršnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 21.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u roku od 10 (deset) dana od dana kada je Odluka o davanju koncesije postala izvršna.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE:

Dana 23. kolovoza 2013. godine Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze zaprimio je Pismo inicijative ŠRK Viktor Lenac, Pećine 9A, 51000 Rijeka za davanje koncesije na pomorskom dobru čime je iskazan interes za pokretanje postupka davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - sportske luke Grčevo, Grad Rijeka.

Usklađenost inicijative s prostorno - planskom dokumentacijom temelji se na Uvjerenju izdanog od Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u Gradu Rijeci (KLASA: 350-05/13-05/ 145 i URBROJ: 2170/01-13-01-13-3/ŽŠ/ od 25. srpnja 2013. godine), kojim je utvrđeno da je predmetni zahvat u skladu s Odlukom o Prostornom planu uređenja Grada Rijeke (»Službene novine« broj 31/03, 26/05 i 14/13).

Uvjerenjem je utvrđeno da se katastarske čestice koje su predmet koncesije nalaze u sportsko-rekreacijskom području sportska luka LS-4, te dijelom u namjeni mora-obalno more (sport i rekreacija). Predmetno područje regulirano je detaljnije Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke (»Službene novine« broj 07/07 i 14/13).

Granica pomorskog dobra utvrđena je Odlukom o davanju koncesije za luku posebne namjene - športsku luku Grčevo (»Službene novine« broj 12/99).

Kopneni dio koji je predmet koncesije sastoji se iz dijela k.č. 4267/3 k.o. Sušak (zemljišno-knjižna oznaka k.č. 1411/ 6, 1377/11 i 1376/3 sve u k.o. Podvežica) i k.č. 4379 k.o. Sušak (zemljišno-knjižna oznaka k.č. 1501 k.o. Trsat- Sušak).

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 13.007,00 m2, od čega kopneni dio područja koncesije iznosi 4.620,00 m2, a morski dio iznosi 8.387,00 m2.

Na temelju članka 23. Zakona Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji je dana 30. siječnja 2014. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, provelo postupak javnog otvaranja ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra objavljenu u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 30. prosinca 2013. godine, broj objave 2013/S 01K-0104986.

Sukladno tekstu objavljene Obavijesti o namjeri davanja koncesije, otvaranje ponuda obavlja Stručno povjerenstvo za davanje koncesije po isteku roka za predaju ponuda u 12 sati.

U pisarnicu Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, pristigla je jedna (1) ponuda i to ponuditelja:

1. Športski ribolovni klub »Viktor Lenac«, Pećine 9A, Rijeka

Ponuda je pristigla u propisanom roku i to 29. siječnja 2014. godine u 14:20 sati.

Utvrđeno je da ponuda sadrži sve elemente određene u Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Iz ponude je vidljivo da planirana djelatnost neće umanjiti, omesti ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Na temelju članka 24. Zakona Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji je dana 05. veljače 2014. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu ponudu, te je utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene - sportske luke Grčevo, Grad Rijeka i predlaže Davatelju koncesije Športski ribolovni klub »Viktor Lenac«, Pećine 9A, Rijeka, OIB: 86548085835, kao jedinog i najpovoljnijeg ponuditelja.

Odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11) propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje Županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Sukladno odredbama članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude, donosi davatelj koncesije. Po donošenju Odluke o davanju koncesije, najpovoljnijem ponuditelju ponudit će se na potpisivanje Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/13-01/1

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-45

Rijeka, 27. veljače 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=00001&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr