SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

16.

Na temelju članka 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 47. stavka 3. i stavka 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 10. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 14. i 15. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za plažu »Podrapost«, Općina Lopar (KLASA: 342-01/08-02/19, URBROJ: 2170/1-11/6-09-7 od 01. studenoga 2009. godine), Ugovora o prijenosu koncesije na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/08-02/19, URBROJ: 2170/1-07/7-11-16 od 2. svibnja 2011. godine), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici održanoj dana 27. veljače 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru
za plažu »Podrapost«, Općina Lopar

Članak 1.

Oduzima se koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Podrapost«, Općina Lopar dodijeljena Ovlašteniku koncesije - trgovačkom društvu Moj mir d.o.o., Lopar 564, Lopar, temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu »Podrapost«, Općina Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/09), Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru za plažu »Podrapost«, Općina Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/11), Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru za plažu »Podrapost«, Općina Lopar (KLASA: 342-01/08-02/ 19, URBROJ: 2170/1-11/6-09-7) od 01. studenoga 2009. godine i Ugovora o prijenosu koncesije na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/08-02/19, URBROJ: 2170/1-07/7- 11-16) od 02. svibnja 2011. godine zbog neizvršavanja obveze plaćanja koncesijske naknade.

Članak 2.

Utvrđuje se da stupanjem na snagu ove Odluke prestaje koncesija i raskida se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/08-02/19, URBROJ: 2170/1-11/6- 09-7) od 01. studenoga 2009. godine i Ugovor o prijenosu koncesije na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/08-02/ 19, URBROJ: 2170/1-07/7-11-16) od 02. svibnja 2011. godine, za gospodarsko korištenje plaže »Podrapost«, Općina Lopar, ss Ovlaštenikom koncesije Moj mir d.o.o., Lopar.

Članak 3.

Trgovačko društvo Moj mir d.o.o. dužno je pomorsko dobro koje je predmet Ugovora o koncesiji i ugovora o prijenosu koncesije iz članka 2. ove Odluke napustiti te ukloniti postavljene naprave i opremu i predati ga davatelju koncesije slobodnog od stvari i osoba u roku od 90 dana od stupanja ove Odluke na snagu.

Članak 4.

Trgovačko društvo Moj Mir d.o.o. dužno je podmiriti sva dospjela nenaplaćena potraživanja s osnova koncesijske naknade s pripadajućim kamatama od dana dospijeća do naplate.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Primorsko-goranska županija kao Davatelj koncesije i trgovačko društvo Moj mir d.o.o. kao Ovlaštenik koncesije zaključili su dana 01. studenog 2009. godine Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, a dana 02. svibnja 2011. godine Ugovor o prijenosu koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Podrapost«, Općina Lopar.

Člankom 7. Ugovora o koncesiji utvrđena je godišnja visina stalne i promjenjive koncesijske naknade koju Ovlaštenik koncesije mora plaćati Davatelju koncesije, a člankom 8. Ugovora utvrđeni su rokovi i način plaćanja koncesijske naknade.

Budući da se Ovlaštenik koncesije nije pridržavao Ugovornih obveza vezanih za plaćanje koncesijske naknade, Davatelj koncesije je, sukladno zakonskoj i ugovornoj obvezi, pismenim putem pozvao Ovlaštenika koncesije da se očituje o razlozima neplaćanja koncesijske naknade i o planu podmirenja obveza s osnova dospjele koncesijske naknade. Ovlaštenik koncesije se putem dopisa od 24. travnja 2013. godine očitovao u svezi neplaćanja koncesijske naknade, obrazloživši navedeno visinom ulaganja.

Postupajući sukladno Zakonu o koncesijama u dijelu naplate potraživanja od koncesijskih naknada, aktiviran je instrument osiguranja plaćanja koncesijske naknade. Bjanko zadužnica broj OV-1883/2011 aktivirana je radi naplate potraživanja koncesijske naknade u iznosu od 102.580,78 kuna s danom 06. svibnja 2013. godine.

U međuvremenu Ovlaštenik koncesije podmirio je dio obaveza po koncesijskoj naknadi za 2011. i 2012. godinu uplatom u iznosu od 47.740,00 kuna. Ostatak duga na dan 09. siječnja 2014. godine uvidom u Registar koncesija iznosi ukupno 62.523,33 kune, a koje se sastoji od glavnice u iznosu od 58.984,27 kuna i kamata u iznosu od 3.539, 06 kuna.

Ovlaštenik koncesije pokrenuo je postupak predstečajne nagodbe, a koji je Rješenjem nagodbenog vijeća obustavljen dana 25. studeni 2013. godine. Nagodbeno vijeće je dana 05. prosinca 2013. godine Trgovačkom sudu u Rijeci, uputilo Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka.

Obzirom da Ovlaštenik koncesije nije poštivao uvjete koncesije određene Odlukom o davanju koncesije, Odlukom o davanju suglasnosti na prijenos koncesije Ugovorom o koncesiji i Ugovorom o prijenosu koncesije, te zbog neizvršavanja obveze plaćanja koncesijske naknade stekli su se razlozi za primjenu odredbe članka 30. stavak 1. točka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, članka 47. stavka 3. i stavka 4. Zakona o koncesijama i članka 14. i 15. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, stekli su se zakonski i ugovorni razlozi za oduzimanjem koncesije.

Sukladno naprijed navedenom, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke Ovlaštenik koncesije može izjaviti žalbu u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/13-01/1

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-31

Rijeka, 27. veljače 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=00001&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr