SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

12.

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini (»Narodne novine« broj 7/14), članka 7. stavka 2. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu (»Narodne novine« broj 7/14), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine broj 23/09, 9/13 i 25/ 13- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije («Službene novine» broj 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici, održanoj 27. veljače 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i
investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova,
te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2014. godini

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2014. godini, u okviru sredstava utvrđenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, u iznosu od 22.145.542,00 kuna.

II.

Minimalni financijski standardi zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, temeljem točke I. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini u iznosu 22.145.542,00 kuna, utvrđeni su za:

-Investicijsko i tekuće održavanje
u iznosu 4.528.000,00 kuna

-Investicijsko ulaganje u iznosu 15.907.290,00 kuna

-Informatizaciju zdravstvene
djelatnosti za: 1.710.252,00 kuna

Rashode poslovanja 1.007.552,00 kuna

Rashode za nabavu nefinancijske
imovine 702.700,00 kuna.

III.

Sredstva za investicijsko i tekuće održavanje, zdravstvenih ustanova iz točke II. podstavka 1. ove Odluke utvrđena su u ukupnom iznosu od 4.528.000,00 kuna ili 20,00% raspoređuju se za:

-materijal i dijelove za tekuće i investicijsko
održavanje 7,10%

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja 92,90%

IV.

Sredstva za investicijsko ulaganje iz točke II. podstavka 2. ove Odluke, u ukupnom iznosu od 15.907.290,00 kuna ili 72% raspoređuju se za:

-postrojenja i opremu (uredsku opremu,
komunikacijsku opremu, opremu za održavanje
i zaštitu, medicinsku i laboratorijsku opremu) 22,08%

- prijevozna sredstva 17,89%

- nematerijalna imovina 1,00%

- dodatna ulaganja na građevinskim objektima 58,53%

- dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,50%

V.

Sredstva za informatizaciju zdravstvene djelatnosti iz točke II. podstavka 3. ove Odluke, u ukupnom iznosu od 1.710.252,00 kuna ili 8% raspoređuju se za:

Rashode poslovanja

-materijal i dijelove za tekuće
i investicijsko održavanje 24,56%

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja 34,34%

Rashode za nabavu nefinancijske imovine

- licence 1,65%

- računala i računalna oprema 39,45%

VI.

Kriteriji za raspored sredstava zasnivaju se na kriterijima utvrđenim za 2013. godinu i primjeni korektivnih kriterija:

- financiranje realizacije projekata utvrđenih strateškim dokumentima i odlukama Županijske skupštine.

- iskazanih potreba ustanova

- visina i intenzitet dosadašnjih ulaganja i mogućnost sufinanciranja iz drugih izvora.

Kao mjerilo za utvrđivanje prava iz točke III., IV. I V. ove Odluke utvrđuje se opseg djelatnosti svake zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom zdravstvenom osiguranju.

VII.

Sredstva utvrđena minimalnim standardima iz točke II. ove Odluke, a primjenom kriterija iz točke III.,IV. I V. ove Odluke, rasporedit će se zdravstvenim ustanovama kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

VIII.

Sredstva iz točke VII. ove Odluke raspoređuju se za slijedeće namjene:

1. investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora (zgrada), prijevoznih sredstava, medicinske i laboratorijske opreme, ostale opreme i računalne opreme

2. investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor (zgrade), medicinsku i laboratorijsku opremu, ostalu opreme i računalnu opremu.

3. financiranje razvojnih programa - projekata utvrđenih prioritetnih ulaganja temeljem strateških dokumenata Županije:

3.1. Thalassotherapia Crikvenica - 5.230.000,00 kuna

3.2. Psihijatrijska bolnica Rab - 4.000.000,00 kuna.

IX.

Sredstva iz točke VII. ove Odluke rasporedit će se sukladno Popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2014.g. (u daljnjem tekstu: Popis prioriteta).

Popis prioriteta donosi Župan na prijedlog Upravnog odjela za zdravstvo, te ga dostavlja na suglasnost ministru nadležnom za zdravlje.

Po dobivenoj suglasnosti iz stavka 2. ovog članka Župan donosi odluku o rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama.

X.

Zdravstvene ustanove će sredstva iz točke VII. ove Odluke moći koristiti nakon što provedu postupke nabave sukladno propisima o javnoj nabavi i dostave svu potrebnu dokumentaciju kao dokaz o izvršenim ulaganjima.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka, a u cilju postizanja racionalnosti i veće ekonomičnosti korištenja sredstava namijenjenih za investicijsko ulaganje u medicinsku i laboratorijsku opremu i prijevozna sredstva, može se provesti postupak zajedničke nabave za sve zdravstvene ustanove.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/1

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-25

Rijeka, 27. veljače 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=00001&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr