SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA MATULJI

6.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj: 143/12) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09, 30/09 i 8/13) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 6. 2. 2014. godine donijelo je

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
DAVANJA KONCESIJE NA PODRUČJU
OPĆINE MATULJI ZA RAZDOBLJE
2014. - 2016. GODINE

Članak 1.

Donosi se srednjoročni Plan davanja koncesije na području Općine Matulji za razdoblje 2014. -2016. godine (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Matulji u razdoblju od 2014. do 2016. godine planira dati koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

-planirani broj koncesije -dvije koncesije

-rok na koji se koncesija planira dati- 1 godina

-planirani godišnji prihod od koncesije- 17.000,00 kuna

-planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka dodjele koncesije

-procjenjuje se da će koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova ostvariti godišnji prihod od 80.000,00 kuna.

-pravni osnov za davanje koncesije - Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«broj 36/95, 109/ 95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04 , 38/09, 79/09, 153/ 09, 49/11, 84/11,90/11,144/12 i 94/13).

Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 5/11 i 8/13)

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke dostavit će se ministarstvu nadležnom za financije.

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/14-01/6

Ur. broj: 2156-04-01-14-1

Matulji, 6. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51211&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr