SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA KOSTRENA

11.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« br. 24/11) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 10/13) Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 30. siječnja 2014. donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava političkim strankama
zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kostrena
u 2014. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Kostrena za 2014. godinu za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) u 2014 godini.

Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu Općine Kostrena za 2014. godinu za financiranje političkih stranaka iznose 88.750,00 kn.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u visini od 6.500,00 kn tako da se pojedinoj političkoj stranci i nezavisnim vijećnicima raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja a kako slijedi:

-Primorsko - goranski savez 20.150,00

-Hrvatska demokratska zajednica 20.150,00

-Socijaldemokratska partija Hrvatske 20.150,00

-Hrvatska narodna stranka 14.300,00

-Hrvatska socijalno liberalna stranka 6.500,00

-Hrvatski laburisti - stranka rada 7.150,00

Članak 4.

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripada pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog u članku 3. ove Odluke.

Članak 5.

Sredstva utvrđena u članku 3. ove Odluke doznačuju se na žiro-račun ogranka političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika (»Službene novine PGŽ« br. 28/13).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-11

Kostrena, 30. siječnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51221&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr