SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA KOSTRENA

9.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 30. siječnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog
vijeća i članova stalnih radnih tijela

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti stjecanja prava na naknadu i visina naknade i drugih materijalnih prava vezanih uz rad predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kostrena, članova Općinskog vijeća (u nastavku: vijećnika), predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća, članova Upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Općina Kostrena, te članova stalnih radnih tijela Općinskog načelnika Općine Kostrena.

Članak 2.

Vijećnici Općinskog vijeća i članovi stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kostrena, članovi stalnih radnih tijela Općinskog načelnika i članovi Upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Općina Kostrena imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članak 3.

Pravo na naknade iz članka 2.ove Odluke ostvaruje se u neto iznosu kako slijedi:

1) Vijećniku Općinskog vijeća, pripada naknada u visini od 1.250,00 kn neto mjesečno.

2) Članu stalnog radnog tijela Općinskog vijeća koji je ujedno i vijećnik, pripada naknada za rad u stalnom radnom tijelu u visini od 100,00 kn neto mjesečno.

3) Članu stalnog radnog tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, koji nije iz redova vijećnika Općinskog vijeća pripada naknada za rad u stalnom radnom tijelu u visini od 400,00 kn neto mjesečno.

4) Predsjedniku stalnog radnog tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, koji je ujedno i vijećnik pripada naknada za rad u stalnom radnom tijelu u visini od 200,00 kn neto mjesečno.

5) Predsjedniku stalnog radnog tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, koji nije iz redova vijećnika, pripada naknada za rad u stalnom radnom tijelu u visini od 450,00 kn neto mjesečno.

6) Potpredsjedniku Općinskog vijeća, pripada naknada u visini od 2.150,00 kn neto mjesečno.

7) Predsjedniku Općinskog vijeća pripada naknada u visini od 3.250,00 kn neto mjesečno.

8) Članovima Upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Općina Kostrena, pripada naknada za rad u visini od 200,00 kn neto mjesečno.

Nazočnost na sjednici stalnog radnog tijela i upravnog vijeća ustanove utvrđuje se na temelju valjano sačinjenog Izvješća sa sjednice stalnog radnog tijela ili upravnog vijeća ustanove, potpisanog i ovjerenog od strane predsjednika radnog tijela ili upravnog vijeća ustanove.

Vijećnik Općinskog vijeća, predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća koji neopravdano izostane sa zakazane sjednice Općinskog vijeća nema pravo na naknadu, odnosno naknada mu se obračunava proporcionalno izostanku sa sjednice Općinskog vijeća.

Naknada za rad pripada članu stalnog radnog tijela i predsjedniku stalnog radnog tijela za rad u samo jednom stalnom radnom tijelu, a isplaćuje se za mjesec u kojem je održana sjednica i ukoliko su sjednici prisustvovali.

Član stalnog radnog tijela Općinskog vijeća i predsjednik stalnog radnog tijela Općinskog vijeća koji je ujedno i član Općinskog vijeća nema pravo na naknadu ako je sjednica stalnog radnog tijela Općinskog vijeća održana istog dana kada i sjednica Općinskog vijeća.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća nemaju pravo na naknadu za rad u stalnim radnim tijelima.

Članak 4.

Novčana sredstva za naknadu troškova iz članka 3. ove Odluke isplaćuju se do 15 u mjesecu za protekli mjesec, na žiro račun korisnika naknade.

Članak 5.

Vijećniku i članu stalnog radnog tijela pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja sukladno pravu koje ostvaruju službenici općinske uprave utvrđeni sukladno važećim propisima.

Članak 6.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji označavaju rod, bez obzira u kojem rodu su korišteni, na jednak način se odnose na muški i ženski rod.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća i članova stalnih radnih tijela (»Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 22/10).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-10

Kostrena, 30. siječnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51221&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr