SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
OPĆINA VINODOLSKA

9.

Na temelju članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09., 15/13. i 30/13 - pročišćeni tekst), a u svezi Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 82/13), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 4. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu držanja domaćih životinja

I. OPĆE sh;broj2 Petak,31.siječnja2014.

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način držanja domaćih životinja na području Općine Vinodolska općina (u nastavku teksta: Vinodolska općina), a kojih su se dužni pridržavati posjednici životinja.

Domaćim životinjama smatraju se:

- kopitari (konji, mazge, magarci i mule),

- papkari (goveda, ovce, koze i svinje),

- perad (kokoši, pure, guske, patke...),

- glodavci (kunići i nutrije).

Odlukom nisu obuhvaćeni psi i mačke te napuštene i izgubljene životinje (kućni ljubimci), čije držanje je regulirano posebnom odlukom.

Članak 2.

Držanje domaćih životinja podrazumijeva njihov uzgoj, reprodukciju i boravak u gospodarskim stočarskim objektima te na poljoprivrednom i šumskom zemljištu.

Članak 3.

Posjednik životinja iz članka 1. ove Odluke (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna i fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinja.

II. UVJETI DRŽANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Članak 4.

Posjednik domaće životinje može držati istu na vlastitom zemljištu ili zemljištu za koje ima ugovoren neki od oblika zakupničkih odnosa.

Zemljište na kojem se drže domaće životinje mora biti ograđeno ogradom dovoljne visine i čvrstoće da je životinje ne mogu preskočiti ili samovoljno napustiti.

Članak 5.

Na području Vinodolske općine unutar građevinskog područja naselja dozvoljeno je držanje domaćih životinja isključivo za vlastite potrebe i to maksimalno:

- odraslih goveda do 4 grla

- teladi ili junadi do 5 grla

- konja do 2 grla

- mazgi do 2 grla

- magaraca do 2 grla

- mula do 2 grla

- ovaca do 20 grla

- koza do 20 grla

- svinja do 5 grla

- nojeva do 3 grla

- peradi do 100 grla

- kunića do 20 grla

- nutrija do 10 grla.

Uz navedeni broj grla dozvoljeno je držanje i prirodnog podmlatka do odbića. Broj grla moguće je kombinirati u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu.

Članak 6.

Uvjeti za gradnju objekta za držanje domaćih životinja na području Vinodolske općine, izvan granica građevinskog područja naselja određeni su općim odredbama prostornog plana Vinodolske općine.

Članak 7.

Prema Prostornom planu Vinodolske općine (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj: 1/06 i 19/09) u naseljima i to u Bribiru, u zoni pod oznakom UPU1, Triblju u zoni pod oznakom NA2, Grižana-Belgrad u zoni pod oznakom NA 3/1 i Driveniku u zoni pod oznakom NA4, nije dozvoljeno držanje domaćih životinja.

Članak 8.

Na području Vinodolske općine unutar građevinskog područja naselja dozvoljeno je držanje domaćih životinja i u većem broju grla (kopitara) određenog člankom 5. ove Odluke u zdravstveno terapijske ili rekreativno sportske svrhe.

Članak 9.

Domaće životinje mogu boraviti na ispaši na poljoprivrednim i šumskim površinama koje su u vlasništvu ili zakupu, te pod nadzorom posjednika životinje.

Članak 10.

Na zelenim i javnim površinama Vinodolske općine zabranjeno je držanje i ispaša domaćih životinja.

Članak 11.

Domaće životinje na području Vinodolske općine mogu se kretati prometnicama samo pod nadzorom posjednika.

Za stalno ili povremeno korištenje prometnica u svrhu pristupa na ispašu, posjednik domaće životinje dužan je od Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine, Odsjeka za komunalne poslove i gospodarenje prostorom ishoditi suglasnost najkraćeg koridora kojim će se životinje kretati.

Vinodolska općina isključuje odgovornost za štetu koju prouzroče domaće životinje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

Posjednik domaćih životinja koje su se kretale prometnicama na području Vinodolske općine dužan je očistiti onečišćenje izmetom koje su domaće životinje ostavile na prometnicama.

Članak 13.

Domaće životinje treba držati u čvrstim objektima, s uzgojem na stelji (suho izgnojavanje), a potpuno isključiti tekuće izgnojavanje (gnojnica i gnojolovka).

Gnojišta za suho izgnojavanje moraju biti sagrađena od betona i natkrivena tako da se u gnojnu jamu ne slijevaju oborinske i površinske vode te moraju biti vodonepropusne.

Kapacitet gnojišta treba biti toliki da osigurava izgnojavanje za šest mjeseci stajskog držanja.

III. NADZOR

Članak 14.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja sanitarna i veterinarska inspekcija prema svojim nadležnostima i Odsjek za komunalne poslove i gospodarenje prostorom- komunalno redarstvo.

Članak 15.

Domaće životinje koje se drže protivno odredbama ove Odluke uklanjati će se rješenjem navedenih inspekcijskih tijela o trošku posjednika.

Domaće životinje za koje se ne utvrdi posjednik, a drže se protivno odredbama ove Odluke, uklanjati će se o trošku Vinodolske općine.

Vinodolska općina ima pravo od posjednika kojem se naknadno utvrdi identitet, tražiti naknadu troška uklanjanja iz stavka 2. ovog članka.

Vinodolska općina će uklanjanje domaćih životinja iz st. 2 ovoga članka povjeriti ovlaštenoj službi koja je osposobljena za humano zbrinjavanje domaćih živja2014. Stranica175—broj2

Članak 16.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kazniti će se za prekršaj osoba koja postupi suprotno odredbama članka 10. ove Odluke.

Za ne postupanje prema člancima 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12. i 13. ove Odluke komunalni redar izdat će rješenje o postupanju.

Ako počinitelj prekršaja na opetovani izlazak komunalnog redara i dalje postupa suprotno naloženom rješenju, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna.

Članak 17.

Odredbe iz članka 5. ove Odluke ne odnose se na mini farme koje su prije stupanja na snagu ove Odluke bile upisane u registar farmi te koje posjeduju Jedinstveni identifikacijski broj te ING broj kartice.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe članka 44.-59. Odluke o držanju kućnih i domaćih životinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/97).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/8

Ur. broj: 2107-03/13-01-12-54

Bribir, 12. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik vijeća

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr