SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
GRAD RAB

11.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), te članaka 22., 90. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 27. siječnja 2014. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
GRADA RABA U KULTURI ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od značaja za Grad Rab kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim područjima kulturnih djelatnosti:

-razvoja ustanova u kulturi,

-djelovanja udruga u kulturi,

-manifestacija u kulturi,

-glazbene i glazbeno scenske djelatnosti,

-izložbene djelatnosti i likovne umjetnosti,

-amaterskog stvaralaštva u glazbi, plesu, folkloru, likovnoj umjetnosti i literarnom stvaralaštvu,

-obrazovanja odraslih,

-knjižnične djelatnosti,

-izdavačke djelatnosti,

-kulturno-animacijskih aktivnosti,

-održavanje i uređenje kulturnih objekata,

-posebne programe u području kulture.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Konsolidiranom Proračunu Grada Raba za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 5.646.910,00 kn, sukladno dinamici izvršavanja Proračuna i to za:

1.Programe ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Rab:

1.1. Pučko otvoreno učilište u iznosu od 3.389.100,00 kn,

1.2. Gradsku knjižnicu Rab u iznosu od 536.460,00 kn,

2. Program aktivnosti Udruga, manifestacija i donacija
u kulturi u iznosu od 223.350,00 kn.

3. Program održavanja i uređenja kulturnih objekata u
iznosu od 1.498.000,00 kn.

Članak 3.

Raspored sredstava iz ovoga Programa vrši Gradonačelnik kao izvršitelj Proračuna Grada Raba za 2014. godinu, a Odsjek za društvene djelatnosti će pratiti namjensko korištenje proračunskih sredstava.

Članak 4.

O izvršavanju programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici pod točkom 1. iz članka 2. podnose Odsjeku za društvene djelatnosti godišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu), najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odsjeka za društvene djelatnosti i češće.

Korisnici pod točkom 2. članka 2. podnose Odsjeku za društvene djelatnosti godišnji izvještaj o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za 2014. godinu do 01. ožujka 2015. godine.

Članak 5.

Odsjek za društvene djelatnosti prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovog programa i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Gradonačelniku Grada Raba.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:023-06/14-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01/03-14-7

Rab, 27. siječnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr