SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
GRAD RAB

8.

Na temelju članka 6. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (»Narodne novine« broj 125/ 11) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 27. siječnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje
u zakup poslovnog prostora

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i postupak provođenja javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Raba (u daljnjem tekstu: Grada).

Odredbe ove Odluke odnose se i na postupak provođenja javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora koji su upisani u zemljišnim knjigama kao društveno vlasništvo i na kojima Grad ima pravo raspolaganja ili korištenja te na poslovne prostore koji su bili u društvenom vlasništvu s pravom korištenja Grada za koji se vode postupci na temelju zakona kojim se uređuje naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, do pravomoćnog okončanja tih postupaka.

Članak 2.

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na temelju zaključka Gradonačelnika.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje Gradonačelnik za mandatno razdoblje od četiri godine.

Povjerenstvo se sastoji od pet članova (Predsjednika i četiri člana).

Povjerenstvo donosi odluke kvalificiranom većinom glasova Povjerenstva.

II. UVJETI I POSTUPAK JAVNOG NATJEČAJA

Članak 3.

Poslovni prostor se daje u zakup putem javnog natječaja, i to:

a) provođenjem usmenog javnog nadmetanja (u daljnjem tekstu: licitacija), ili

b) prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama.

Članak 4.

Javni natječaj se objavljuje na web stranicama Grada te ističe na oglasnoj ploči Grada, Rab, Trg Municipium Arba 2, a u dnevnom tisku i na poslovnom prostoru koji se daje u zakup daje se obavijest o objavljenom javnom natječaju.

Tekst objave iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće:

1. adresu, djelatnost i površinu poslovnog prostora,

2. početni iznos zakupnine mjesečno po m2,

3. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,

4. dan, vrijeme i mjesto provođenja natjeja2014. Stranica113—broj2

5. iznos jamčevine koju treba položiti svaki natjecatelj,

6. rok do kojeg se može podnijeti pisana prijava za sudjelovanje

7. dan i sat kada se može razgledati poslovni prostor,

8. odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati:

-fizička ili pravna osoba, odnosno njihovi osnivači i/ili ovlaštene osobe za zastupanje za koje je na dan zaključenja natječaja evidentirana dospjela nepodmirena obveza prema proračunu Grada, zaključno s mjesecom koji prethodi mjesecu podnošenja prijave na javni natječaj, osim ako je natjecatelju odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja,

-natjecatelj koji je u sudskom postupku s Gradom,

9. odredbu da je punomoćnik natjecatelja (fizičke ili pravne osobe) dužan najkasnije do dana održavanja natječaja Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika i pečaćenu pečatom pravne osobe) ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati natječaju,

10. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja sklopiti ugovor o zakupu, a do roka kojeg odredi Povjerenstvo preuzeti poslovni prostor ne kasnije od 15 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu. Ako najpovoljniji ponuditelj ne postupi na ovaj način bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu te će se odluka o davanju u zakup poslovnog prostora poništiti, a javni natječaj za taj poslovni prostor ponoviti,

11. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati pravna ili fizička osoba koja je već bila utvrđena najpovoljnijim ponuditeljem za poslovni prostor koji je bio predmet natječaja, ali nije sklopila ugovor o zakupu ili je ugovor sklopila i isti otkazala,

12. odredbu da kod provođenja natječaja za garažu, na natječaju može sudjelovati samo osoba koja posjeduje prometnu i vozačku dozvolu,

13. odredbu da na natječaju za zakup garaže prednost ima pravna ili fizička osoba koja u građevini ili neposredno u blizini građevine u kojoj se garaža nalazi, koristi stan ili poslovni prostor,

14. odredbu da zakupnik uzima poslovni prostor u zakup u viđenom stanju, da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku,

15. odredbu o prvenstvenom pravu na zakup poslovnoga prostora osoba iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« br. 174/04), ako udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, te istovremeno s pismenom prijavom dostave dokaze o utvrđenom svojstvu, temeljem kojeg imaju pravo prvenstva za zasnivanje zakupa,

16. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno pozitivnim propisima na trošak zakupnika,

17. odredbu da se najpovoljnijim natjecateljem smatra onaj natjecatelj koji je ponudio najvišu zakupninu,

18. druge posebne uvjete za sudjelovanje na natječaju koje utvrđuje Gradonačelnik.

a) Provođenje usmenog javnog nadmetanja (licitacija)

Članak 5.

Pisana prijava za sudjelovanje na licitaciji mora sadržavati:

-zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište (za pravnu osobu), naznaka rednog broja poslovnog prostora koji se licitira, djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru te naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine.

-dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu,

-presliku osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba,

-izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili Izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 30 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se daje u zakup, ako je natjecatelj fizička osoba - obrtnik,

-izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u nadležni strukovni registar ili drugu odgovarajuću potvrdu koje ne smiju biti starije od 30 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da natjecatelj udovoljava uvjetima za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira, ako je natjecatelj fizička osoba koja nije obrtnik,

-izvornik ili ovjerenu presliku rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra koji ne smiju biti stariji od 30 dana do dana prijave na natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj - pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira te ime i prezime osobe zakonskog zastupnika pravne osobe,

-ovjerenu presliku Rješenja o upisu u registar udruga, vjerskih zajednica, vjerskih organizacija ili političkih stranaka ili Izvadak iz odgovarajućeg registra nadležnog tijela, koji ne smiju biti stariji od 30 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj - pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira te ime i prezime osobe zakonskog zastupnika pravne osobe,

-izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe iz članka 4. točke 15. ove Odluke,

-druge isprave i dokaze sukladno uvjetima iz objavljenog javnog natječaja.

Prijava iz stavka 1. ovoga članka podnosi se do roka utvrđenog u tekstu objave javnog natječaja, u zatvorenoj omotnici na adresu Grada, Rab, Trg Municipium Arba 2, s naznakom »NE OTVARATI - PRIJAVA ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA POD REDNIM BROJEM _____«, a zaprima se u pisarnici Grada.

Isprave i dokaze iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo zadržava i čuva pet godina od provedenog natječaja.

Članak 6.

Prije početka javnog natječaja Povjerenstvo između sebe odabire Predsjednika koji vodi tijek licitacije, ako na licitaciji nije nazočan imenovani Predsjednik Povjerenstva.

Utvrđuje se i zapisničar koji ne mora nužno biti član Povjerenstva.

Članak 7.

Prije početka natječaja Povjerenstvo utvrđuje da li je javni natječaj propisno sastavljen i objavljen te upoznaje natjecatelje s eventualnim izmjenama vezanim za podatke o poslovnom prossh;broj2 Petak,31.siječnja2014.

Povjerenstvo upoznaje prisutne natjecatelje s uvjetima i načinom provođenja natječaja.

Prije početka licitacije Predsjednik Povjerenstva utvrđuje za koje je poslovne prostore stigla pisana prijava osoba iz članka 4. točke 15. ove Odluke te upoznaje prisutne natjecatelje o pravu prvenstva tih osoba na sklapanje ugovora o zakupu.

Prije početka licitacije Predsjednik Povjerenstvo uzima na zapisnik podatke o svim natjecateljima i utvrđuje njihov identitet. Ako Povjerenstvo utvrdi da netko od prisutnih natjecatelja ili punomoćnika nije dokazao svoj identitet isključit će ga s licitacije.

Povjerenstvo utvrđuje ispunjavaju li natjecatelji uvjete iz objavljenog javnog natječaja za pristup natječaju i nakon što se zapisnički utvrdi koji natjecatelji ispunjavaju uvjete, Predsjednik Povjerenstva počinje s provođenjem natječaja.

Članak 8.

Ako na licitaciji sudjeluje i udovolji uvjetima postignutim na licitaciji više osoba, koje temeljem članka 4. točke 15. ove Odluke ostvaruju pravo prvenstva, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se na način da se pravo na sklapanje ugovora o zakupu ostvaruje sljedećim redom:

1. članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

2. članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

3. HRVI iz Domovinskog rata,

4. dragovoljci iz Domovinskog rata,

5. ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci.

Ako se ni prema odredbi stavka 1. ovoga članka ne može utvrditi red prvenstva, osobe koje ostvaruju red prvenstva moraju između sebe nastaviti licitaciju.

Članak 9.

Povjerenstvo provodi licitaciju na način da natjecatelji usmeno, jedan po jedan, iznose u zapisnik svoje ponude, time da početna ponuda mjesečne zakupnine po 1m2 ne može biti niža od početnog iznosa zakupnine objavljenog u javnom natječaju a isti natjecatelj ne može isticati ponudu dva puta uzastopno.

Ako tijekom licitacije natjecatelji narušavaju red i disciplinu (posuđuju novac, šetaju ili izlaze iz prostorije gdje se licitacija provodi, ometaju drugog natjecatelja i slično) Povjerenstvo može donijeti odluku o prekidu licitacije i ponovnom raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.

Nakon što svi natjecatelji iskažu svoje ponude u jednom ili više iskličnih krugova, Povjerenstvo proglašava najpovoljnijeg natjecatelja koji je ponudio najvišu zakupninu po 1m2, kao budućeg zakupnika poslovnog prostora.

Članak 10.

Ako je licitaciji nazočan samo jedan natjecatelj koji ispunjava i pristaje na uvjete natječaja Povjerenstvo ga proglašava najpovoljnijim ponuditeljem i budućim zakupnikom poslovnog prostora.

Ako ne uspije licitacija za određeni poslovni prostor isti će se ponovno objaviti u javnom natječaju.

b) Prikupljanje pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama

Članak 11.

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju putem prikupljanja pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama, mora sadržavati svu dokumentaciju propisanu kao i za sudjelovanje na licitaciji, koja je definirana člankom 5. ove Odluke.

Članak 12.

Povjerenstvo je dužno, u vrijeme kako je objavljenim natječajem definirano, sastati se kako bi od pristiglih pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama odabralo najpovoljnijeg ponuđača.

Postupku natječaja pored članova Povjerenstva i zapisničara, mogu nazočiti podnositelji pisanih ponuda ili njihovi opunomoćenici.

Prisutnost podnositelja pisanih ponuda ili njihovih opunomoćenika nije nužna da bi se moglo započeti s otvaranjem ponuda.

Članak 13.

Prije početka javnog natječaja Povjerenstvo između sebe odabire Predsjednika, ako nije nazočan imenovani Predsjednik Povjerenstva, te utvrđuje zapisničara.

Predsjednik je dužan utvrditi identitet nazočnih ponuđača i upoznati ih s odredbama ove Odluke koje određuju način i postupak natječaja prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama.

Članak 14.

Povjerenstvo najprije utvrđuje koje su ponude zakašnjele, te nisu predmet natječaja.

Nakon prethodnog postupka, Povjerenstvo pristupa otvaranju pravodobno pristiglih ponuda redoslijedom primitka ponuda. Ako je više ponuda primljeno istovremeno, redoslijed između njih utvrđuje se abecednim redom prvog slova prezimena fizičke osobe odnosno tvrtke pravne osobe.

Članak 15.

Nakon provedbe postupka javnog otvaranja ponuda, Povjerenstvo u roku od 8 dana od javnog otvaranja ponuda, obavlja pregled prispjelih ponuda, utvrđuje koji natjecatelji ispunjavaju uvjete iz natječaja te sastavlja zapisnik o pregledu ponuda.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom zakupninom.

U slučaju da su dva i više natjecatelja ponudila jednak najviši iznos mjesečne zakupnine, najpovoljnija ponuda odredit će se izvlačenjem, u prisutnosti natjecatelja koji su ponudili jednak iznos mjesečne zakupnine.

Članak 16.

Obavijest o izboru najpovoljnije ponude dostavlja se svim natjecateljima u roku od osam dana od dana donošenja odluke.

U obavijesti o izboru najpovoljnije ponude koja se dostavlja svim natjecateljima, navodi se i iznos zakupnine kojeg je najpovoljniji ponuđač ponudio.

Članak 17.

Osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« br. 174/04), koje su sudjelovale i udovoljile uvjetima natječaja, dužne su se u roku od 3 (tri) dana od dana primitka obavijesti o izboru najpovoljnije ponude izjasniti žele li koristiti pravo prvenstva sklapanja ugovora o zakupu pod uvjetima najpovoljnije poja2014. Stranica115—broj2

Ukoliko se natjecatelji ne izjasne u roku iz stavka 1. ovog članka, smatra se da ne žele koristiti pravo prvenstva na zaključenje ugovora o zakupu.

Ako na natječaju sudjeluje i udovolji uvjetima više osoba, koje temeljem članka 4. točke 15. ove Odluke ostvaruju pravo prvenstva, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se na način da se pravo na sklapanje ugovora o zakupu ostvaruje sljedećim redom:

1. članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

2. članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

3. HRVI iz Domovinskog rata,

4. dragovoljci iz Domovinskog rata,

5. ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci.

Ako se ni prema odredbi stavka 3. ovoga članka ne može utvrditi red prvenstva, najpovoljnija ponuda odrediti će se izvlačenjem u prisutnosti natjecatelja.

Članak 18.

Na temelju odluke o izboru najpovoljnije ponude i izjašnjenja osoba iz članka 17. ove Odluke, Povjerenstvo donosi odluku o tome s kojim natjecateljem će se zaključiti ugovor o zakupu.

Članak 19.

Odluka iz članka 18. ove Odluke sadrži :

-adresu, površinu i djelatnost poslovnog prostora,

-ime i prezime i prebivalište natjecatelja
(za fizičku osobu) te tvrtku i sjedište natjecatelja
(za pravnu osobu),

-ugovorenu zakupninu

-uputu o pravu na prigovor.

Članak 20.

Povjerenstvo zadržava pravo da tijekom natječajnog postupka i nakon provedenog natječajnog postupka ne izabere najpovoljnijeg ponuđača i poništi natječaj bez obrazloženja.

III. ZAPISNIK O PROVOĐENJU POSTUPKA NATJEČAJA

Članak 21.

O postupku javnog natječaja vodi se zapisnik, u koji se naročito unose sljedeći podaci: mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, ime i prezime članova Povjerenstva, imena i prezimena nazočnih predstavnika natjecatelja, broj primljenih ponuda, broj zakašnjelih ponuda i popis natjecatelja čije su ponude zakašnjele, obavijest o povlačenju ponuda, popis natjecatelja čije se ponude razmatraju i ponuđeni iznos zakupnine te primjedbe natjecatelja.

Zapisnik potpisuju članovi Povjerenstva, zapisničar te prisutni natjecatelji.

IV. PRIGOVORI

Članak 22.

Nakon održanog javnog natječaja zainteresiranim natjecateljima na njihov zahtjev uručiti će se preslika zapisnika i odluka o davanju poslovnog prostora u zakup s uputom o pravu prigovora.

Članak 23.

Natjecatelj koji ne potpiše zapisnik iz članka 21. ove Odluke jer smatra da je poslovni prostor dat u zakup osobi koja ne ispunjava uvjete ili da postupak javnog natječaja nije pravilno proveden, ima pravo u roku od osam dana od dana provedenog natječaja uložiti prigovor Povjerenstvu, koje je o istom dužno donijeti odluku u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

Odluka mora biti obrazložena i u pisanom otpravku dostavljena podnositelju prigovora.

V. SKLAPANJE UGOVORA

Članak 24.

Kada protekne rok iz članka 23. ove Odluke, a nitko ne uloži prigovor, odnosno kad Povjerenstvo odluči po prigovoru, može se sklopiti ugovor o zakupu s natjecateljem koji je ponudio najvišu zakupninu.

VI. POSTUPANJE S JAMČEVINOM

Članak 25.

Jamčevina koju su uložili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratiti će im se nakon završetka javnog natječaja, a najkasnije u roku od 15 dana.

Jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena se zadržava i uračunava u zakupninu.

Članak 26.

Ako najpovoljniji natjecatelj u tijeku provođenja natječaja ili kasnije odustane od sklapanja ugovora o zakupu, taj natjecatelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a javni natječaj za davanje u zakup predmetnog poslovnog prostora se ponovno objavljuje.

Ako najpovoljniji natjecatelj sklopi ugovor o zakupu te ugovor otkaže u razdoblju do pet mjeseci od dana njegova sklapanja, a s iznosom jamčevine nije izvršen prijeboj dospjele zakupnine, taj natjecatelj nema pravo na povrat preostale uplaćene jamčevine.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Postupci javnog natječaja započeti do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/98).

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/98).

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/14-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01/03-14-6

Rab, 27. siječnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr