SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
GRAD RAB

6.

Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 49/11 i 144/12), članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13 i 54/13), te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13 i 31/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 27. siječnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita, financiranje te poslovi nadzora na nerazvrstanim cestama na području Grada Raba (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Nerazvrstana cesta je javna prometna površina koja se koristi za promet prema bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnog propisa.

Mrežu nerazvrstanih cesta na području Grada čine: ulice, seoske ceste, seoski i poljski putevi ili ceste koje spajaju dva naselja a nisu razvrstane po posebnim propisima, te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet, a upisane su u registar nerazvrstanih cesta.

Nerazvrstane ceste koriste se na način koji omogućuje uredno odvijanje prometa, ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne oštećuje cestu.

Članak 3.

Ulicom, u smislu ove odluke, smatra se izgrađena cestovna površina u naselju, a koja nije razvrstana u javnu cestu.

Seoskom cestom ili putom, u smislu ove odluke, smatra se izgrađena površina što prolazi kroz selo ili povezuje dva ili više zaseoka, zaseoke s javnim cestama i koja nije razvrstana u javnu cestu.

Poljski put je površina koja se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.

Drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se površine za promet u mirovanju - parkirališta, pješačke staze, pješački trgovi, javna stubišta, pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata što se koriste za javni promet i slično.

Članak 4.

Poslove korištenja, održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i nadzora nad nerazvrstanim cestama obavlja Odsjek za komunalne poslove Grada Raba (u daljnjem tekstu: Odsjek).

Odsjek sustavno prati stanje na nerazvrstanim cestama, odobrava, predlaže i provodi mjere koje unapređuju sustav prometne infrastrukture te vodi odgovarajuću evidenciju nerazvrstanih cesta.

Članak 5.

Nerazvrstanu cestu čine:

- donji i gornji stroj (trup);

- cestovni građevinski objekti (propusti, podvožnjaci, pješački prolazi, potporni i obložni zidovi);

- pješačke i biciklističke staze;

- nogostup;

- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste, a najmanje jedan metar (1 m) računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka csh;broj2 Petak,31.siječnja2014.

- priključci i sve prometne i druge površine na pripadajućem cestovnom zemljištu;

- sustav za odvodnju oborinske vode;

- prometna signalizacija (vertikalna, horizontalna i svjetlosna);

- odvodni jarci, rigoli, drenaže i sl.;

- oprema (odbojnici, zaštitne ograde, telekomunikacijski uređaji i sl.);

- zračni prostor iznad kolnika u visini od 7 m;

- javna rasvjeta u funkciji prometa.

Članak 6.

Radovi na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta s područja Grada uređuju se u skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Radove na održavanju uređenih zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanoj cesti, na uklanjanju snijega i leda s kolnih i pješačkih površina te na održavanju građevina za odvodnju ceste (zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda) obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 7.

Održavanje nerazvrstanih cesta je komunalna djelatnost.

Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta obavljaju se sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo i zakonu kojim se uređuju ceste kao i sukladno odluci Grada kojim se regulira obavljanje komunalnih djelatnosti.

Nerazvrstane ceste se održavaju na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće, na način da se na njima može obavljati trajan, siguran i nesmetan promet, bez opasnosti za osobe i imovinu.

Članak 8.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta su:

- Radovi redovnog održavanja koji obuhvaćaju i zimsku službu,

- Radovi pojačanog održavanja cesta i cestovnih objekata.

REDOVNO ODRŽAVANJE

Članak 9.

Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove odluke, su radovi koji obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

Za održavanje ceste upotrebljava se u pravilu ista vrsta materijala od kojeg je cesta izgrađena.

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih i drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

Poslovi redovnog održavanja na nerazvrstanim cestama su:

- ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,

- mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice; izrada asfaltnog tepiha;

- mjestimični popravci dijelova cestovne građevine;

- čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina, rigola i jaraka;

- manji popravci elemenata cestovnih objekata;

- zamjena, obnavljanje, popravljanje vertikalne i horizontalne signalizacije;

- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju;

- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka;

- uništavanje nepoželjne vegetacije (košenja trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj javnoj površini te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste);

- održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba);

- uklanjanje snijega i leda;

- drugi slični radovi.

Članak 10.

Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

Ako popravak nerazvrstane ceste i javno-prometne površine nije moguće izvesti uporabom materijala iz stavka 1. ovoga članka, nerazvrstana cesta i javno-prometna površina mora se privremeno popraviti drugim materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu stavka 1. ovoga članka.

Članak 11.

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba), obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta te sigurnosti odvijanja prometa.

Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme.

Članak 12.

Radi provedbe zimske službe, Gradonačelnik Grada donosi Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, od 15. listopada tekuće godine do 15. travnja naredne godine (u daljnjem tekstu: Operativni program), uz moguće prilagodbe stvarnom stanju.

Članak 13.

Operativni program iz članka 12. ove Odluke sadrži:

- izvršitelje zimske službe po lokacijama,

- potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipavanje i njihov razmještaj, redoslijed i prioritet izvođenja radova,

- dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,

- nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,

- procjenu troškova zimske službe.

Članak 14.

Pod radovima održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima razumijevajja2014. Stranica105—broj2

- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,

- čišćenje snijega s kolnika i pločnika te održavanje prometne signalizacije sukladno Programu,

- uklanjanje posutog pijeska,

- osiguravanje odvodnje kolnika,

- uklanjanje vozila s kolnika ceste,

- postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima promet ili zatvaranja dijela ceste.

POJAČANO ODRŽAVANJE

Članak 15.

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove kojima je osnovni cilj sačuvati prvobitno stanje nerazvrstane ceste s njenim prometnim elementima, te radove na korekcijama elemenata ceste u smislu poboljšanja odvijanja prometa.

Pojačano održavanje obuhvaća radnje:

- obnavljanje, zamjena i ojačanje donjeg stroja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega,

- dogradnja nogostupa, parkirnih mjesta i sl.,

- obnavljanje i zamjena objekata i uređaja za oborinsku odvodnju,

- obnavljanje i zamjena završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega,

- sanacija odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,

- zamjena i veći popravak dijelova cestovne građevine (podvožnjak, propust, pothodnik i sl.),

- ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije,

- dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme ceste kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa,

- korekcija prometno-tehničkih elemenata i manja proširenja u svrhu povećanja sigurnosti i propusne moći.

Članak 16.

Radovi u okviru pojačanog održavanja izvode se na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije.

Članak 17.

Komunalne instalacije te revizijska okna i poklopce komunalnih instalacija ugrađenih u trup nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici ili korisnici tih instalacija.

Ako uslijed neodržavanja ili lošeg održavanja revizijskog okna i poklopca revizijskog okna komunalnih instalacija nastupi šteta sudionicima u prometu, za nastalu štetu odgovorni su vlasnici ili korisnici tih instalacija.

III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 18.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće Grada, a na temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornih planova.

Prije izdavanja odgovarajuće dozvole za građenje i rekonstrukciju nerazvrstane ceste i javno-prometne površine te građenje odnosno rekonstrukciju komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine ceste i javno-prometne površine kao i izgradnju priključaka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javnu površinu suglasnost izdaje Odsjek.

Članak 19.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u smislu ove Odluke obuhvaćaju:

- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,

- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,

- stručnu ocjenu studija i projekata,

- otkup zemljišta i objekata,

- izmještanje komunalne i druge infrastrukture,

- ustupanje radova građenja,

- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,

- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje.

Članak 20.

Nerazvrstana se cesta mora projektirati, graditi ili rekonstruirati u skladu s važećim prostornim planovima.

Članak 21.

Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste i javno-prometne površine predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja, unutar građevine nerazvrstane ceste i javno-prometne površine, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.

Troškove izrade tehničke dokumentacije te troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz st. 1. ovog članka snosi vlasnik tih instalacija i uređaja.

Članak 22.

Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu obavlja se na temelju tehničke dokumentacije, sukladno pozitivnim propisima te suglasnosti Grada.

Priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu ili javno- prometnu površinu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Raskrižje javne i nerazvrstane ceste odnosno nerazvrstanih cesta međusobno, u smislu ove Odluke, ne smatra se priključkom i prilazom.

Oborinske vode priključaka ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Troškove izgradnje priključaka i prilaza snosi investitor.

IV. MJERE ZAŠTITE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 23.

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućuju preglednost na cesti (trokut preglednosti).

Vlasnik ili ovlaštenik zemljišta uz nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu dužan je na zahtjev Grada ukloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste odnosno javno-prometne površine.

Članak 24.

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini, bez suglasnosti Grada, ako bi ti radovi ili radnje mogli oštetiti nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu, te ugroziti ili ometati promet na nsh;broj2 Petak,31.siječnja2014.

Pravna ili fizička osoba dužna je pisanim zahtjevom zatražiti prethodnu suglasnost Grada za:

1. zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično,

2. prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi popravka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja, te radi priključenja na instalacije i uređaje,

3. izvanredni prijevoz odnosno prekomjerno opterećivanje nerazvrstane ceste.

Tekst obrasca zahtjeva utvrđuje Grad.

Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama koji zahtijevaju preregulaciju prometa (zatvaranje prometnice u cijelosti, promjena smjerova kretanja i sl.) potrebno je priložiti prometno rješenje.

Članak 25.

Za izvođenje radova na objektima uz nerazvrstanu cestu izvoditelj radova mora osigurati odvijanje pješačkog prometa na siguran način.

S ulične strane gradilište mora biti ograđeno i osigurano tako da se spriječi ispadanje materijala i širenje prašine, te moraju biti poduzete sve mjere da se ne ugrozi sigurnost ljudi i imovine na nerazvrstanim cestama.

Za sve eventualne štete nastale uslijed aktivnosti iz st. 1. ovog članka odgovoran je investitor radova.

Članak 26.

Za zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično, plaća se naknada.

Visina naknade za zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine utvrđuje se posebnom odlukom.

Članak 27.

Za prekopavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina radi izvođenja radova na popravcima, prelaganju ili ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje, plaća se naknada.

Visina naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se posebnom odlukom.

Članak 28.

Suglasnost za prekopavanje nerazvrstanih cesta i javno- prometnih površina, sadrži: mjesto i vrijeme izvođenja radova, privremenu regulaciju prometa, uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu s pravilima struke, mjere zaštite sudionika u prometu i druge bitne elemente koji utječu na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja.

Vrijeme izvođenja prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao vrijeme u kojem će izvođenje radova u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa.

Članak 29.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini investitor je dužan osigurati pješački promet i promet vozila uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje građevinskih jama i sl.) sukladno pozitivnim propisima.

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i sve prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja investitor, na osnovu usvojenog prometnog rješenja.

Po završetku radova investitor je dužan odmah izvijestiti Grad, a nerazvrstanu cestu odnosno javno-prometnu površinu dužan je, bez odlaganja, dovesti u prvobitno stanje.

Grad brine da radovi tijekom sanacije budu izvedeni u skladu s pravilima struke.

Investitor je dužan najmanje tri dana prije početka radova na prekopavanju izvijestiti Grad i druge subjekte određene u suglasnosti iz stavka 1. ovog članka o danu početka izvođenja radova.

Članak 30.

Investitor jamči za kvalitetu izvršene sanacije prekopane nerazvrstane ceste i javno-prometne površine za razdoblje od najmanje dvije godine.

Po dovršetku radova investitor je dužan zatražiti pregled nerazvrstane ceste. Pregled obavlja predstavnik Odsjeka. O izvršenom pregledu sastavlja se zapisnik. Investitor je dužan utvrđene nedostatke ukloniti u zadanom roku.

Grad vodi evidenciju o danim suglasnostima za prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

Grad prati stanje kvalitete sanirane nerazvrstane ceste i javno-prometne površine tijekom cijelog razdoblja jamstvenog roka iz stavka 1. ovoga članka.

Ako Grad utvrdi da sanacija nije izvršena kvalitetno, zahtijevat će od investitora da ponovno izvrši sanaciju ili da nadoknadi štetu.

Članak 31.

Iznimno od odredbe članka 24. stavka 2. podstavka 2. ove Odluke, u hitnim slučajevima radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovine, prekopavanju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina može se pristupiti bez prethodne suglasnosti Grada, uz obvezu investitora da poduzme sve potrebne radnje za sigurno odvijanje prometa.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka investitor je dužan odmah usmeno izvijestiti Grad, a najkasnije u roku od jednog dana od početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti.

Investitor je dužan odmah po otklanjanju kvara, izvesti radove na sanaciji građevine nerazvrstane ceste i javno- prometne površine.

Odredbe članka 30. ove Odluke u cijelosti se primjenjuju na hitne slučajeve iz ovog članka.

Članak 32.

Ako je radi prekopavanja ili zauzimanja nerazvrstane ceste došlo do oštećenja preko 2/3 širine kolnika ili nogostupa investitor je dužan sanirati nogostup ili kolnik u cijeloj širini.

Članak 33.

Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina, računajući od dana izvedbe završnog sloja ceste ili javno-prometne površine (asfaltiranja).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka Grad može u naročito opravdanim slučajevima odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i prije isteka roka od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste odnosno parter javno-prometne površine. Detaljni uvjeti sanacije propisuju se u Suglasnosti izdanoj od strane Grada.

Članak 34.

Za sve štete koje nastanu pravnim ili fizičkim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim ja2014. Stranica107—broj2

javno-prometnim površinama i njihovim zauzimanjem, odgovara investitor.

Članak 35.

Ako se na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini izvode ili izvedu radovi ili radnje koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu ili ugroziti sigurnost prometa na njima, investitor je dužan po nalogu Grada poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i sigurnosti prometa na njima.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Grad je ovlašten obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova oštećenja.

Ukoliko investitor ne poduzme mjere iz. st. 1. ovog članka iste će poduzeti Grad na teret investitora.

Članak 36.

Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javni-prometnu površinu obavlja se na temelju tehničke dokumentacije, sukladno pozitivnim propisima i posebnim uvjetima gradnje ili suglasnosti Grada.

Priključkom ili prilazom na nerazvrstanu cestu ili javno prometnu površinu smatra se spoj nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Oborinske vode priključaka ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Troškove izgradnje priključka i prilaza snosi investitor.

Članak 37.

Pravne ili fizičke osobe koje vrše prijevoz vozilima koja, prazna ili zajedno s teretom, svojom masom prelaze dozvoljenu masu, odnosno granice dozvoljenog opterećenja na nerazvrstanim cestama (izvanredni prijevoz) dužne su ishoditi dozvolu za izvanredni prijevoz.

Dozvoljena ukupna masa, odnosno dozvoljeno opterećenje pojedine nerazvrstane ceste određuje se Odlukom o uređenju prometa u skladu s propisima o uređenju prometa.

Dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje Grad na temelju uvjeta i kriterija koje utvrđuje Gradonačelnik posebnom Odlukom.

Dozvolom za izvanredni prijevoz utvrđuju se način i uvjeti obavljanja izvanrednog prijevoza.

Troškove izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera osiguranja izvanrednog prijevoza i naknadu za izvanredni prijevoz plaća podnositelj zahtjeva.

Visinu naknade za izvanredni prijevoz utvrđuje Gradonačelnik posebnom Odlukom.

Članak 38.

Kontrolu ukupne dozvoljene mase na nerazvrstanim cestama, obavlja ovlaštena službena osoba i komunalni redar.

Članak 39.

Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te radi postavljanja reklama i pokretnih naprava, obavlja se u skladu s propisima o komunalnom redu.

Sportske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanim cestama i na javno-prometnim površinama mogu se održavati pod uvjetom i na način utvrđen posebnim odlukom Grada.

Članak 40.

Radi zaštite nerazvrstanih cesta osobito je zabranjeno:

- privremeno ili stalno zauzimati cestu ili cestovno zemljište bez suglasnosti nadležnog upravnog tijela Grada Raba,

- izvoditi bilo kakve radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije, izgradnje ili zaštite ceste, bez suglasnosti nadležnog upravnog tijela Grada Raba,

- uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati prometne znakove na nerazvrstanim cestama,

- dovoditi na cestovno zemljište oborinske vode, otpadne vode ili druge tekućine,

- vući po cesti predmete kojima se oštećuje cesta,

- izlijevati na cestu motorno ulje i druge masne tvari,

- nanositi na cestu blato,

- voziti traktore i druga vozila s lancima kada ne postoje zimski uvjeti na cesti,

- voziti građevinske strojeve sa metalnim gusjenicama,

- puštati domaće životinje na cestu, kosine nasipa i usjeka uz cestu,

- paliti travu, korov, građu ili drugi materijal u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ili u njegovoj neposrednoj blizini,

- neovlašteno postavljati zapreke, odnosno priječiti odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini,

- graditi objekte unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste,

- izvoditi radove na zaštitnom pojasu ili zgradama pored ceste koji bi mogli oštećivati cestu ili ugroziti sigurnost prometa bez suglasnosti Grada,

- parkirati vozilo izvan za to određenih površina,

- svako drugo interveniranje u površinu nerazvrstane ceste. bez suglasnosti Grada,

- prekomjerno opterećivati bez dozvole.

Članak 41.

Vlasnici, ovlaštenici zemljišta koje graniči s nerazvrstanim cestama dužni su:

- uklanjati nanose zemlje i šljunka s nerazvrstane ceste nanesenog s površine vlasnika ili ovlaštenika,

- uređivati, održavati i po potrebi uklanjati živice, grmlje, drveće i drugo raslinje koje sprječava preglednost, prozračivanje, sušenje ceste, te nesmetano korištenje,

- kositi travu i uređivati, održavati i čistiti zelene i pješačke površine u njihovom vlasništvu uz nerazvrstane ceste.

Članak 42.

Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Raba.

Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva Grada Raba niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci Gradskog vijeća, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.

Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i slično) može se dati u zakup sukladno posebnim propisima, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane csh;broj2 Petak,31.siječnja2014.

Nekretnina koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili na drugi način postala vlasništvo Grada Raba, a lokacijskom dozvolom je predviđena za građenje nerazvrstane ceste, ne može se otuđiti.

Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste ili njezinog dijela može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu Garda Raba

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi Gradsko vijeće

Grad je dužan putem nadležnih tijela pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite nerazvrstanih cesta, sprječavanja samovlasnog zauzeća cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama kao javnim dobrom u općoj upotrebi.

Grad je dužan putem nadležnih tijela pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite nerazvrstanih cesta, sprječavanja samovlasnog zauzeća cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama kao javnim dobrom.

Članak 43.

Grad kao upravljač javnim dobrom u općoj uporabi iz čl. 42. ove odluke može za potrebe izgradnje ili održavanja komunalne infrastrukture i drugih instalacija osnivati pravo građenja i/ili pravo služnosti na javnom dobru u općoj uporabi.

Pravo građenja i/ili služnosti iz st. 1. Ovog članka osniva se temeljem posebnih zakona i odluka.

Visinu naknade za pravo građenja i/ili služnosti donosi Gradonačelnik posebnom Odlukom.

Članak 44.

Evidenciju o nerazvrstanim cestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i opremi vodi Grad.

Evidencija o prometnoj signalizaciji i opremi sadrži, osobito, podatke o vrstama prometne signalizacije i opreme, te o mjestu i vremenu postavljanja, zamjene i uklanjanja.

Evidencija se vodi na osnovi odredaba propisa o javnim cestama.

V. NADZOR

Članak 45.

Nadzor nad provedbom odredaba ove odluke obavlja komunalni redar u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 46.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

-se ne pridržava odredbe članka 9. stavka 3. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 23. st. 2. i članka 24. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 29. i članka 31. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članaka 36. st. 3. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 37. st. 1. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članka 38. ove Odluke,

-se ne pridržava odredbe članka 40. stavka 1. alineje 4, 5, 8, i 9 ove Odluke,

- se ne pridržava odredbe članak 41. ove Odluke.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/03).

Članak 48.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/14-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01/03-14-4

Rab, 27. siječnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr