SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
GRAD RAB

3.

Na temelju članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/09, 13/13 i 31/13), Gradonačelnica Grada Raba donijela je dana 29. siječnja 2014. godine sljedeću

ODLUKU
o uvjetima korištenja službenih automobila, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, mobilnih telefona i sredstava za službena putovanja

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se korištenje službenih automobila, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, mobilnih telefona i sredstava za službena putovanja.

SLUŽBENI AUTOMOBILI

Članak 2.

Službeni automobil za službene potrebe koriste dužnosnici i službenici Grada Raba, a iznimno i treće osobe, po odobrenju Gradonačelnika.

Pravo na korištenje službenog automobila 24 sata dnevno imaju Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika.

Pravo na korištenje službenog automobila kojeg koristi zamjenik gradonačelnika po potrebi imaju i službenici Jedinstvenog upravnog odjela.

Korištenje službenog automobila iz stavka 2. ovoga članka, smatra se korištenjem u službene svrhe.

Pravo na korištenje službenog automobila u toku radnog vremena imaju službenici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba.

Jedan službeni automobil u funkciji je Odsjeka za komunalne poslove.

Iznimno, Gradonačelnik može i drugim osobama posebnom odlukom odobriti korištenje službenog automobila.

Članak 3.

Za vrijeme korištenja službenog automobila korisnici su dužni voditi evidenciju o korištenju na utvrđenom obrascu putnog naloga ili putnog radnog lista kojim je zadužen svaki osobni automobil.

Članak 4.

Korisnik službenog automobila prema potrebi kupuje gorivo za službeni automobil putem kartice za gorivo koja se nalazi u svakom službenom automobilu.

Članak 5.

Brigu o servisu vozila i obveznom tehničkom pregledu vozila vodi Odsjek za komunalne poslove.

POSLOVNE KREDITNE KARTICE

Članak 6.

Pravo na korištenje poslovnih kreditnih kartica imaju Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika.

Poslovne kreditne kartice mogu se koristiti za plaćanje troškova koji su obuhvaćeni putnim nalozima za putovanje u zemlji i inozemstvu (prijevoz, smještaj, prehrana i drugi s tim povezani troškovi) kao i za plaćanje troškova reprezentacije iz članka 7. ove Odluke.

REPREZENTACIJA

Članak 7.

Pravo na sredstva reprezentacije imaju Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika, a drugi dužnosnici odnosno službenici mogu se koristiti tim pravom ako za to imaju posebno ovlaštenje Gradonačelnika.

Račun za konzumaciju jela i pića, te za druge troškove reprezentacije mora sadržavati potpis ovlaštene osobe,narudžbenicu, podatke o korisniku i broju osoba, te specifikaciju jela i pića potpisanu od strane naručitelja koja čini prilog računa.

MOBILNI TELEFONI

Članak 8.

Službene mobilne telefone imaju pravo koristiti Gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, predsjednik Gradskog vijeća, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelji odsjeka.

Pročelnik može odobriti korištenje službenog mobilnog telefona i drugim službenicima te namještenicima ako to zahtijevaju potrebe službe.

Članak 9.

Korisnicima mobilnog telefona u službene svrhe priznat će se telefonski troškovi do iznosa kojeg odredi Gradonačelnik posebnom odlukom s obzirom na službene obveze korisnika mobilnog telefona.

Sve troškove nastale iznad najvišeg novčanog odobrenog odlukom Gradonačelnika iz stavka 1. ovoga članka dužan je snositi svaki korisnik mobilnog telefona, uplatom razlike računa.

Obračun i praćenje izdataka nastalih korištenjem mobilnih telefona obavljat će Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za proračun i financije.

SLUŽBENA PUTOVANJA

Članak 10.

Službena putovanja službenicima i namještenicima odobrava pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Službena putovanja pročelniku odobrava gradonačelnik.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije i mobilnih telefona, KLASA: 023-05/09-01/16, URBROJ: 2169-01-01-09-08-1 od 18. rujna 2009. godine.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/14-01/13.

Ur. broj: 2169-01-01-14-08-01.

Rab, 29. siječnja 2014.

Gradonačelnica
Rosanda Krstinić-Gušćić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr