SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
GRAD KASTAV

2.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 55/12), članka 33. Statuta Grada Kastva (SN PGŽ 26/09 i 13/13) i Odluke o izradi detaljnog plana uređenja groblja DPU 8 (SN PGŽ broj 42/12 od 25.listopada 2012. i SN PGŽ 25/13, od 12. srpnja 2013.), Gradsko vijeće Grada Kastva na 8. sjednici održanoj 23. siječnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja DPU 8

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja groblja DPU 8 (u daljnjem tekstu: Plan), što je izradio »Plan 21« d.o.o. iz Rijeke, broj elaborata 05/12, na topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:500. Obuhvat Plana iznosi 3,62 ha te je utvrđen u grafičkom dijelu Plana.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat koji se sastoji od jedne knjige - uveza sa slijedećim tekstualnim i grafičkim prilozima:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 87.

Na konačni prijedlog Detaljnog plana uređenja 8, ishođena su sva Zakonom propisana mišljenja i suglasnosti.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim Novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/01

Ur. broj: 2170-05-06/1-14-5

Kastav, 23. siječnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr