SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 54. Utorak, 31. prosinca 2013.
OPĆINA LOPAR

32.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 49/11 i 144/12) i čl. 19. Statuta općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 9. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2014. godini

Članak 1.

Ovim Programa određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Lopar u 2014. godini, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja (komunalna naknada).

Programa iz stavka 1. ovog članka obuhvaća:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

- čišćenje slivnika,

- čišćenje i održavanje oborinskih kanala.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

-čišćenje staza, šetališta, trgova i ostalih javno-prometnih površina,

- čišćenje plaža.

III. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

- održavanje zelenih površina, zelenih otoka i vaza,

- uređenje javnih površina,

-nabava koševa za otpad na javno-prometnim
površinama,

- održavanje javnog WC-a.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- asfaltiranje i krpanje udarnih rupa,

- radovi na betonskom kolniku,

- radovi na neuređenom kolniku,

- vertikalna i horizontalna signalizacija,

- održavanje bankina,

-košenje trave i orezivanje grmlja u zakonskom
profilu ceste,

- održavanje potpornih i obložnih zidova,

- zimsko održavanje.

V. JAVNA RASVJETA

- utrošak električne energije,

-upravljanje i održavanje objekata i uređaja
javne rasvjete.

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA

- košnja i čišćenje groblja dva puta godišnje,

-po potrebi intezivno čišćenje i pometanje, te
obilazak za vrijeme blagdana i vremenskih nepogoda,

- održavanje zidane i metalne građe,

- ručno čišćenje staza,

- nabavka komunalne opreme.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

UKUPNO: =25.000,00 kn

1. Čišćenje i održavanje vodotoka i oborinskih kanala

(program »Lopar Vrutak« d.o.o.)

-redovito održavanje, košenje trave po pokosima i koritu, sječa raslinja,

-strojno čišćenje korita od nanosa zemlje i mnca2013. Stranica9075—broj54

-ručno čišćenje korita vodotoka i oborinskih kanala od nanosa zemlje i drugog materijala, te utvrđivanje pokosa.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: =300.000,00 kn

1. Redovito čišćenje staza, šetališta i ostalih javno-prometnih površina

Čišćenje javno-prometnih površina obuhvaća ručno pometanje javnih površina, strojno i ručno pranje, pražnjenje košarica za otpad, odvoz otpada na odlagalište. Javno- prometna površina koja obuhvaća ukupno cca 1000 m2 ručno se čisti svaki dan u razdoblju lipanj-rujan.

2. Čišćenje plaža

Čišćenje plaža podrazumijeva čišćenje morskog nanosa, čišćenje neposrednog okoliša plaža, postavljanje i redovito pražnjenje vreća za otpad, odvoz otpada na odlagalište. Plaže na području općine Lopar čistit će se u razdoblju od travnja do rujna. Od ožujka do kraja rujna čišćenje plaža obavlja i EKO BROD koji pokriva i otoke Goli otok i Grgur.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: =150.000,00 kn

1. Održavanje zelenih površina, zelenih otoka i vaza

Program obuhvaća:

-hortikulturne radove (obrezivanje stabala, redovitu kosidbu trave, grabljanje lišća, rezanje suhih i nagnutih stabala, uređenje cvjetnih gredica, polijevanje ljetnog cvijeća i travnjaka,

-nabavu i sadnju trajnica, nabavu i sadnju ljetnog cvijeća i nabavu prirodnog i umjetnog gnojiva, održavanje cvjetnih gredica i korita,

-zalijevanje zelenih površina i cvijeća.

2. Popravak i nabava komunalne opreme

- popravak i farbanje klupa,

- nabavka komunalne opreme (klupe, koševi, kante),

- uređenje novih površina i pojačano održavanje.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO: =100.000,00 kn

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa (državne i županijske). Mrežu nerazvrstanih cesta čine cesta, seoski i poljski putovi, te površine za promet u mirovanju: parkirališta, pješačke zone i staze, pješački trgovi, javna stubišta i sl.

1. asfaltiranje i krpanje rupa,

2. radovi na betonskom kolniku,

3.košenje trave i orezivanje grana u zakonskom
profilu ceste,

4. održavanje potpornih i obložnih zidova,

5. održavanje ceste u zimskom uvjetima,

6. uređenje šumskih prosika s elem. šumske ceste

V. JAVNA RASVJETA

UKUPNO: =286.000,00 kn

1. utrošak električne energije

2. upravljanje i održavanje objekata i uređenje javne rasvjete

Pod redovitim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu, te upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete (program »Lopar Vrutak« d.o.o.).

VI. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE GROBLJA I
SPOMENIKA

UKUPNO: =15.000,00 kn

1. održavanje groblja i spomenika

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od=876.000,00 kn

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

- komunalna naknada =800.000,00 kn

- ostali proračunski prihodi =76.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinskog vijeća općine Lopar.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/13-23

Lopar, 9. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=876&mjesto=51281&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr