SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 54. Utorak, 31. prosinca 2013.
OPĆINA LOPAR

27.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 49/11 i 144/12) i čl. 19. Statuta općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13 i 36/13), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 30. prosinca 2013. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2013. godini

Članak 1.

Ovim I. Izmjenama i dopunama Programa određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Lopar u 2013. godini, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja (komunalna naknada).

I.Izmjene i dopune Programa iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:

I.ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

-čišćenje slivnika,

-čišćenje i održavanje oborinskih kanala.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

-čišćenje staza, šetališta, trgova i ostalih javno-prometnih površina,

-čišćenje plaža.

III. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

-održavanje zelenih površina, zelenih otoka i vaza,

-uređenje javnih površina,

-nabava koševa za otpad na javno-prometnim površinama,

-održavanje javnog WC-a.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-asfaltiranje i krpanje udarnih rupa,

-radovi na betonskom kolniku,

-radovi na neuređenom kolniku,

-vertikalna i horizontalna signalizacija,

-održavanje bankina,

-košenje trave i orezivanje grmlja u zakonskom profilu ceste,

-održavanje potpornih i obložnih zidova,

-zimsko održavanje.

V.JAVNA RASVJETA

-utrošak električne energije,

-upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA

-košnja i čišćenje groblja dva puta godišnje,

-po potrebi intezivno čišćenje i pometanje, te obilazak za vrijeme blagdana i vremenskih nepogoda,

-održavanje zidane i metalne građe,

-ručno čišćenje staza,

-nabavka komunalne opreme.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

I.ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

UKUPNO: =20.000,00 kn

1.Čišćenje i održavanje vodotoka i oborinskih kanala

(program »Lopar Vrutak« d.o.o.)

-redovito održavanje, košenje trave po pokosima i koritu, sječa raslinja,

-strojno čišćenje korita od nanosa zemlje i mulja,

-ručno čišćenje korita vodotoka i oborinskih kanala od nanosa zemlje i drugog

materijala, te utvrđivanje pokosa.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: =400.000,00 kn

1.Redovito čišćenje staza, šetališta i ostalih javno-prometnih površina

Čišćenje javno-prometnih površina obuhvaća ručno pometanje javnih površina, strojno i ručno pranje, pražnjenje košarica za otpad, odvoz otpada na odlagalište. Javno- prometna površina koja obuhvaća ukupno cca 1000 m2 ručno se čisti svaki dan u razdoblju lipanj - rujan.

2.Čišćenje plaža

Čišćenje plaža podrazumijeva čišćenje morskog nanosa, čišćenje neposrednog okoliša plaža, postavljanje i redovito pražnjenje vreća za otpad, odvoz otpada na odlagalište. Plaže na

području općine Lopar čistit će se u razdoblju od travnja do rujna. Od ožujka do kraja rujna čišćenje plaža obavlja i EKO BROD koji pokriva i otoke Goli otok i Grgur.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: =220.000,00 kn

1.Održavanje zelenih površina, zelenih otoka i vaza

Program obuhvaća:

-hortikulturne radove (obrezivanje stabala, redovitu kosidbu trave, grabljanje lišća, rezanje suhih i nagnutih stabala, uređenje cvjetnih gredica, polijevanje ljetnog cvijeća i travnjaka,

-nabavu i sadnju trajnica, nabavu i sadnju ljetnog cvijeća i nabavu prirodnog i umjetnog gnojiva, održavanje cvjetnih gredica i korita,

-zalijevanje zelenih površina i cvijeća.

2.Popravak i nabava komunalne opreme

-popravak i farbanje klupa,

-nabavka komunalne opreme (klupe, koševi, kante),

-uređenje novih površina i pojačano održavanje.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO: =210.000,00 kn

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju knca2013. Stranica9061—broj54

a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa (državne i županijske). Mrežu nerazvrstanih cesta čine cesta, seoski i poljski putovi, te površine za promet u mirovanju: parkirališta,mpješačke zone i staze, pješački trgovi, javna stubišta i sl.

1.asfaltiranje i krpanje rupa,

2.radovi na betonskom kolniku,

3.košenje trave i orezivanje grana u zakonskom profilu ceste,

4.održavanje potpornih i obložnih zidova,

5.održavanje ceste u zimskom uvjetima,

6.uređenje šumskih prosika s elem. šumske ceste

V.JAVNA RASVJETA

UKUPNO: =350.000,00 kn

1.utrošak električne energije

2.upravljanje i održavanje objekata i uređenje javne rasvjete

Pod redovitim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu, te upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete (program »Lopar Vrutak« d.o.o.).

VI. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE GROBLJA I
SPOMENIKA

UKUPNO: =29.000,00 kn

1.održavanje groblja i spomenika

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovih I. Izmjena i dopuna Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od:   =1,229.000,00 kn

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

-komunalna naknada =900.000,00 kn

-ostali proračunski prihodi =329.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovih I. Izmjena i dopuna Programa u nadležnosti je Općinskog vijeća općine Lopar.

Članak 5.

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/13-27

Lopar, 30. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=876&mjesto=51281&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr