SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 53. Petak, 27. prosinca 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI

89.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/ 13), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 7. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
o komunalnoj naknadi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

-naselja građevinskog područja u kojima se plaća komunalna naknada,

-područja zona u Gradu Novi Vinodolski,

-koeficijent zona (Kz) za pojedine zone,

-koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

-način utvrđivanja visine komunalne naknade i rokovi plaćanja komunalne naknade,

-nekretnine važne za Grad Novi Vinodolski koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

-opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

-izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada plaća se u naseljima unutar građevinskog područja Grada Novi Vinodolski, kao i za stambene i poslovne objekte izvan građevinskog područja naselja na kojem se obavljaju komunalne djelatnosti održavanja javne površine, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete i koja su opremljena pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama kao sastavnim dijelom infrastrukture Grada Novi Vinodolski.

Članak 3.

Komunalna naknada prihod je proračuna Grada Novi Vinodolski. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:

1.odvodnja atmosferskih voda,

2.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

3.održavanje javnih površina,

4.održavanje nerazvrstanih cesta,

5održavanje groblja i krematorija,

6.javna rasvjeta.

Osim komunalnih djelatnosti predviđenih stavkom 1. ovog članka, sredstva prikupljena na temelju komunalne naknade koristit će se i za financiranje vatrogasne djelatnosti.

II. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 4.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

-stambenog prostora,

-poslovnog prostora,

-garažnog prostora,

-građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

-neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavka 1. ovog članka, dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti Upravnom odjelu Grada nadležnom za komunalno gospodarstvo.

Članak 5.

Građevnim zemljištem smatra se zemljište koje se nalazi unutar granice građevinskog područja naselja, a na kojem se u skladu sa prostornim planom, mogu graditi građevine za stambene, poslovne, športske, kulturne, zdravstvene i druge namjene.

Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se zemljište iz stavka 1. ovog članka na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojem postoji privremena građevina za čiju izgradnju nije potrebno odobrenje za gradnju. Neizgrađenim građevnim zemljištem smatra se i zemljište na kojem se nalaze ostaci nekadašnje građevine.

Članak 6.

Obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju vlasnici ili korisnici nekretnina od važnosti za Grad Novi Vinodolski:

-koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog predškolskog i školskog odgoja,

-koje se upotrebljavaju za bogoslužje,

-koje su u vlasništvu Grada, u slučajevima u kojima bi Grad, kao vlasnik ili korisnik nekretnina bio neposredni obveznik plaćanja komunalne naknade.

Od obveze plaćanja komunalne naknade neće se osloboditi vlasnici ili korisnici nekretnina iz stavka 1. ovog članka, ako te nekretnine daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje.

Rješenje o oslobađanju donosi Upravni odjel Grada nadležan za komunalno gospodarstvo po zahtjevu obveznika.

Članak 7.

Od obveze plaćanja komunalne naknade privremeno se oslobađaju vlasnici ili korisnici stambenog prostora temeljem ugovora o najmu, koji primaju pomoć za uzdržavanje sukladno propisima kojima se uređuje socijalna skrb ili imaju pravo na subvenciju komunalnih usluga po Socijalnom programu Grada Novi Vinodolski, na vrijeme dok takva potreba traje.

Obveznici plaćanja komunalne naknade koji ispunjavaju uvjete iz prethodnog stavka ovog članka neće biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade, ako žive u zajedničkom domaćinstvu sa drugim osobama koje imaju vlastita primanja pa im prosječna primanja po članu zajedničkog domaćinstva prelaze iznos primanja po članu domaćinstva utvrđena Odlukom o socijalnoj skrbi.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade iz st. 1. ovog članka, po zahtjevu stranke i uz predočenje dokaza donosi Upravni odjel Grada nadležan za komunalno gospodarstvo.

Članak 8.

Od obveze plaćanja komunalne naknade djelomično se mogu osloboditi obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore posebnom odlukom gradonačelnika, kada obavljaju djelatnost koja je od posebnog značaja za Grad Novi Vinodolski.

Članak 9.

Iznos sredstava za koji osobe iz čl. 7. st. 1. ove Odluke budu oslobođene plaćanja komunalne naknade osigurat će se iz proračuna Grada, na teret stavke kojom se po zakonu predviđaju sredstva za potrebe socijalne skrbi.

Iznos sredstava koji subjekti iz članka 6. i članka 8. ove Odluke budu oslobođeni plaćanja osigurat će se iz proračunskih poreznih i ostalih nenamjenskih prihoda Grada.

Rješenje o oslobađanju od plaćanja donijet će se tek po osiguranju sredstva u proračunu.

III.VISINA I OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

Članak 10.

Visinu komunalne naknade određuje Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski ovisno o:

-lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina,

-vrsti nekretnine iz članka 4. ove Odluke.

Članak 11.

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN br. 40/97), a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

Korisnom površinom stambenog, poslovnog ili proizvodnog prostora smatra se i građevinsko zemljište koje je u funkciji stanovanja odnosno, obavljanja poslovne ili proizvodno-industrijske djelatnosti.

U slučaju da se stambeni, odnosno proizvodni prostor i građevinsko zemljište, koristi za obavljanje djelatnosti koje nisu stambenog, odnosno proizvodnog karaktera, smatra se poslovnim prostorom.

Članak 12.

Visina komunalne naknade po m2 obračunske površine iz čl. 11. ove Odluke za svaki pojedinačni slučaj utvrđuje se umnoškom:

1.vrijednosti obračunske jedinice - boda (B), određene u kunama po m2, (u daljnjem tekstu: vrijednost boda - B),

2.koeficijenta zone (Kz) koje se određuje ovisno o opskrbljenosti pojedinih naselja Grada komunalnom infrastrukturom i komunalnim standardom iz čl. 2. ove Odluke,

3.koeficijenta namjene (Kn) koji se određuje ovisno o namjeni poslovnog i proizvodnog prostora, građevinskog zemljišta koji služi za obavljanje poslovne ili proizvodne djelatnosti, neizgrađenog građevinskog zemljišta prema namjeni utvrđenoj prostornim planom Grada.

Članak 13.

Vrijednost boda (B) svojom Odlukom određuje Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski do kraja studenog tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Ako Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski ne odredi vrijednost boda (B) u roku iz st. 1. ovog članka, za obračun komunalne naknade u slijedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda (B) se ne mijenja.

Članak 14.

Na području Grada Novi Vinodolski utvrđuju se četiri grupe naselja - zona za određivanje visine komunalne naknade, i to:

I. ZONA obuhvaća: dio naselja Novi Vinodolski, i to ulice: Šetalište Kneza Domagoja, Obala Kneza Branimira, Glavica, Lišanjska, Lukavice, dio ulice Senjska - objekti koji se nalaze ispod državne ceste D8, Grabrova, Obala Petra Krešimira IV, turističko naselje Zagori.

II. ZONA obuhvaća dio naselja Novi Vinodolski sa ulicama Trg Ivana Mažuranića, Trg Vinodolskog zakona, Frankopanski trg, Korzo hrvatskih branitelja, Braće Radić, Krasica, Žrtava fašizma, Dr. Bogoslava Mažuranića, Klančić, Svete Trojice, Abranska, Matije Mažuranića, Mel, Stube I., Stube II., Stari grad, Jurkovo, Kralja Tomislava, dio ulice Senjska - objekti koji se nalaze iznad državne ceste D8, Goranska, ulica Hrastić, Riječka, Frana Mažuranića, Istarska ulica, Pod sv. Mikulj, Taklo.

III. ZONA obuhvaća; dio naselja Novi Vinodolski sa ulicama Lokvica, Rasadnik, Stjepana Mažuranića, Ladislava Maričića, Nova ulica, Šenoina, Kralja Zvonimira, Zagrebačka, Prilaz Menci Klement Crnčić, Ogulinska, Povilska, Sopot, 22. lipnja, Osap, Krmpotska, Prisika, prilaz Prisika, Ledenička, Podosap, Zavnoh, prilaz Jamice, Jamice, Pridolska, Zagonjska, Krminska, Vodovodna, Baroldino selo, Šćedine, Palih boraca, Josipa Mažuranića, Ivana Vončine, Antuna Mažuranića, Posteni, Prilaz, A. Šermana, Građanske škole, Vinodolska, Krasa, Nova Krasa, Vatrogasna, Bočak, Antona Mataije, Bahalin, Mikulja, Šija, Ivanjska, Kalvarija, Zatrep, Sv. Lucije, Primorska, Selačka, Panos, naselje Povile sa ulicama Milana Butkovića, Marijana Butkovića, Dugno, Tepli porat, Nikole Butkovića, 19. dalmatinske divizije, Franje Butkovića, Dragana Butkovića Cole, Gaj, Vodovodna, naselje Klenovica sa ulicama Ribarska obala, Klenovarska staza, Vinodolska ulica, Put Drmuna, Marije Rice, Šćedine, Omladinski prilaz, Frankopanska, Velebitska, Zidinice, Šetalište ispod Vrva, Stjepana Radića, Bunjevački prilaz, Valentinov prilaz, Grabići, Zagrebačka, Ogulinska, Primorska, Gaj, odvojak Gaj, Krmpotska ruka, Braće Miletići, Kula, Donji Kalanji, Gornji Kalanji, Žrnovnica, naselje Smokvica - Krmpotska sa ulicama Dugačka, Grgićev prilaz, Krmpotska, Prilaz Krmpotska, Punta, Njivice, Sv. Jakova, Vrilo, Pločice, Krčevina, naselje Sibinj Krmpotski i Kozica (kamp).

IV. ZONA obuhvaća dio naselja Novi Vinodolski sa ulicama Novljansko Polje, Dubrova, Vinska cesta, Poslovnu zonu Zapad, Pavlomir, Poslovnu zonu Kargač, naselje Donji Zagon, Ledenice, naselje Smokvica - Krmpotska iznad državne ceste D8, Jakov Polje, Drinak, Poljice.

V. ZONA obuhvaća naselja Bater, Breze, Crno, Gornji Zagon, Bile, Javorje, Luka Krmpotska, Podmelnik, Ruševo Krmpotsko, Zabukovac, Krmpotske Vodice.

Naselja s područja Grada definirana su čl. 4. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 12/13).

Koeficijent zone (Kz) u svezi stavka 1. ovog članka iznosi:

- za I. zonu: 1,00

- za II. zonu: 0,66

- za III. zonu: 0,60

- za IV. zonu: 0,53

- za V. zonu: 0,33

Članak 15.

Koeficijent namjena (Kn) utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 16.

Kada se u poslovnom prostoru ili građevinskom zemljištu, obavljaju dvije ili više djelatnosti, primjenjuje se za cijeli poslovni prostor ili građevinsko zemljište koeficijent namjene (Kn) prema djelatnosti koja se obavlja u pretežitom dijelu istoga.

Članak 17.

Za poslovni prostor, građevinsko zemljište ili proizvodni prostor u kojem se prestala obavljati djelatnost primjenjuje se koeficijent namjene prema djelatnosti koja se zadnja obavljala u tom prostoru do trenutka prenamjene prostora temeljem propisa kojim se uređuje postupak utvrđivanja namjene prostora.

Za uređeni poslovni prostor koji nije priveden namjeni utvrđuje se koeficijent djelatnosti iz članka 15. ove Odluke »ostale poslovne djelatnosti« umanjen za 50%.

Članak 18.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kada se poslovna djelatnost ne obavlja duže od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%.

Obveznici komunalne naknade za prostore iz stavka 1. ovog članka mogu zatražiti izmjenu rješenja o komunalnoj naknadi u roku od 30 dana od dana isteka kalendarske godine za koju se izmjena rješenja traži, uz predočenje dokaza o neobavljanju svoje djelatnosti dulje od šest mjeseci od strane nadležnih tijela ili vlastite pismene izjave ovjerene od strane javnog bilježnika.

Članak 19.

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima, koji se nalaze na području Grada Novi Vinodolski.

Ukoliko je visina utvrđene komunalne naknade na godišnjoj razini za objekte iz stavka 1. ovog članka, viša od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda za prethodnu godinu, obveznici komunalne naknade mogu zatražiti izmjenu rje

šenja o komunalnoj naknadi za tekuću godinu u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje završnog računa za prethodnu godinu nadležnom tijelu.

Uz zahtjev za izmjenu rješenja, obveznik je dužan dostaviti dokaz o visini ukupnog prihoda za prethodnu godinu (završni račun, izjava ovlaštene osobe ovjerena kod javnog bilježnika i slično).

Visina komunalne naknade obračunat će se u mjesečnim iznosima koji predstavljaju 1/12 od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine.

IV. UTVRĐIVANJE OBAVEZE I NAPLATA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 20

Upravni odjel Grada, nadležan za komunalno gospodarstvo, najkasnije do 31. ožujka za tekuću godinu donosi Rješenje o komunalnoj naknadi, ako se odlukom Gradskog vijeća mijenja visina boda (B) u odnosu na prethodnu godinu.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

-obveznik plaćanja komunalne naknade,

-visina komunalne naknade po m2 obračunske jedinice,

-obračunska površina,

-mjesečni iznos komunalne naknade, koji je obveznik dužan platiti zaključno do zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec,

-rok plaćanja od 8 dana od dana konačnosti rješenja, za obvezu plaćanja komunalne naknade od dana utvrđivanja iste do dana konačnosti rješenja.

Protiv Rješenja iz stavka 2. ovog članka, može se izjaviti žalba u roku 15 dana od dana primitka Rješenja nadležnom Upravnom odjelu Primorsko-goranske županije.

Obveznik koji ne plati komunalnu naknadu u rokovima iz st. 2. alineje 4. i 5. ovog članka, dužan je platiti zakonom propisanu zateznu kamatu.

Članak 21.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje prvog dana slijedećeg mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je nastala osnova za plaćanje komunalne naknade, a prestaje istekom mjeseca u kojem je prestala postojati osnova za plaćanje.

Odredba iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se i na svaku drugu promjenu, koja utječe na visinu komunalne naknade.

Članak 22.

Upravni odjel Grada nadležan za komunalno gospodarstvo, neplaćenu komunalnu naknadu, prisilno naplaćuje u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

V. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 23.

Pravna ili fizička osoba koja ne postupi u skladu sa odredbama čl. 4. st. 2., ove Odluke kaznit će se novčanom kaznom u iznosu godišnje komunalne naknade.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/01, 26/02, 20/06, 49/09 i 6/10).

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-03/13-01/37

Ur. broj: 2107/02-01-13-2

Novi Vinodolski, 27. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=875&mjesto=51250&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr