SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 52. Utorak, 24. prosinca 2013.
OPĆINA LOKVE

47.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11 i 61/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 18/13), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju preostalih sredstava za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Lokve u 2013. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se, visina i način raspoređivanja preostalih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lokve (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) u 2013. godine.

Članak 2.

Ukupni iznos preostalih sredstava namijenjen financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Love u 2013. godini, iznosi 6.000 kuna.

Članak 3.

Političkim strankama koje imaju najmanje jednog člana u Općinskom vijeću, sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog članak Općinskog vijeća tako da:

a) pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u Općinskom vijeću,

b) za svakog člana Općinskog vijeća pod zastupljenog spola političkoj stanci pripada pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća,

c) u slučaju udruživanja dviju ili više političkih stanaka, financijska sredstva koja se raspoređuju pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 4.

Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća uzimaju se podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća na dan konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 5.

Političkoj se stranci u tijeku trajanja mandata naknada može povećati odnosno smanjiti kada dođe do promjene broja članova Općinskog vijeća iz reda pod zastupljenog spola koje ta politička stranka ima u Općinskom vijeću.

Članak 6.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se, bez sredstava za članove pod zastupljenog spola u visini od 520,67 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka raspoređuje se za rad političkoj stanci u Općinskom vijeću razmjerno broju njenih članova.

Sastav Općinskog vijeća je slijedeći:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Prema sastavu Općinskog vijeća, pod zastupljeni spol su žene.

Na temelju članka 2. i 3. točke b) te prethodnog stavka ovog članka ove Odluke, za svakog izabranog članka Općinskog vijeća pod zastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 54,54 kuna, a obzirom da su u Općinskom vijeću pet(5) žene to ukupno iznosi: za stranku SDP-a za dvije žene ukupno 109,08 kuna, za stranku HDZ-a za jednu ženu iz 54,54 kuna, za jedenu ženu HNS 54,54 kuna, te za jednu ženu HSS 54,54 kuna.

Iznos sredstava iz prethodnog stavka ove odluke osiguran je u Proračunu Općine Lokve za 2013. godinu.

Članak 7.

Sredstva iz prethodnog članka ove Odluke raspoređuju se za rad političkoj stranci u Općinskom vijeću kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 8.

Sredstva utvrđena ovom odlukom doznačit će Jedinstveni pravni odjel Općine Lokve na žiro račun ogranka političke stranke koja je zastupljena u Općinskom vijeću Općine Lokve.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-08/13-01/41

Ur. broj: 2112-02/1-13-1

Lokve, 23. prosinca 2013,

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik

Gordana Božić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=874&mjesto=51316&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr