SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 6. Utorak, 18. ožujka 2003.
OPĆINA PUNAT
Općina Punat

3.

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01, 28/01), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj dana 13. veljače 2003., donosi

PROGRAM
građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture
za razdoblje 2003. - 2006.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Punat za razdoblje 1. siječnja 2003. do 31. prosinca 2006. godine za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- javnu rasvjetu

- kanalizacija

- odvodnja oborinskih voda

- groblje

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz st. 1. ovog članka.

Sredstava potrebna za ostvarivanje ovog Programa čine:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 2.800.000,00 kn

2. Prihodi od komunalne naknade 200.000,00 kn

3.Naknade za priključak na objekte kom.
infrastrukture 240.000,00 kn

4.Boravišna pristojba (pripadajući
Zakonski dio) 2.600.000,00 kn

5. Zakupnina javnih površina 2.000.000,00 kn

6.Prihodi od ostalih proračunskih
pozicija 53.796,70 kn

7. Ostalo (koncesije, potpore, krediti) 300.000,00 kn


UKUPNO 8.278.796,70 kn

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu pod javnim površinama razumijevaju se javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, trgovi, parkovi, dječja igrališta i javno prometne površine, te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

Planirana izgradnja javnih površina za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

1.1. Zelene površine

2. Park ispred zgrade Kostarika (900 m2)

Vrijednost: 360.000,00

3. Park nasuprot Istezališta (945 m2)

Vrijednost: 378.000,00

4. Park Brodogradilište - Istezalište (3450 m2)

I. faza 150.000,00

II. faza 350.000,00

III. faza 500.000,00

5. Park - dječje igralište Pod gušternu

I. faza: 250.000,00

6. Uređenje parkirališta kod groblja u Puntu

Vrijednost: cca 100.000

7. Uređenje gromača do Dunata

/jalovina, planiranje jalovine, izgradnja gromača/

Vrijednost: 115.000,00

7. Park s anđelom

Vrijednost: 200.000,00

8. Park ispred pošte

Vrijednost: 170.000,00

9.Parkiralište na rubnom dijelu parka na ulazu u mjesto (tzv. trokut)

Vrijednost: 100.000,00

10. Uređenje parka kod crkvice u Staroj Baški

Vrijednost: 75.000,00

Ukupno zelene površine: 2.748.000,00 kn

III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod nerazvrstanim cestama razumijevaju se površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.

3.1.Uređenje - izgradnja autobusnog ugibališta uz zaobilaznicu sa čekaonicom

Vrijednost: 13.600 + 35.000,00

3.2.Uređenje autobusnog ugibališta sa čekaonicom u Staroj Baški

Vrijednost: 40.000,00

3.3Probijanje ulica

1.Creska - ulica je 30 metara od Krčke ulice razdijeljena stubištem. Dijelovi ulica imaju visinsku razliku, kako bi se dobila potrebita niveleta trebat će korigirati visine cjevovoda, elektrovodova, šahti. Dio prema Krčkoj ulici sužen u dijelu na 4 m.

Vrijednost: 25.000,00

1. Primorska

Vrijednost: 20.000,00

2. Frankopanska

Vrijednost: 22.000,00

3. odvojak R. Boškovića

Vrijednost: 15.000,00

4. vrh Prgona

Vrijednost: 10.000,00

5.dio ulice Nikole Tesle (od zaobilaznice prema Veloj dragi)

Vrijednost: 200.000,00

6.Buka - od križanja s Košljunskom ulicom do Buke 26 (Vila Olga)

Vrijednost: 10.000,00

7. Odvojak Pešćivica

Vrijednost: 27.000

8.Odvojak u Staroj Baški - Janeković-Srdoč
(200 m ´x 4)

Vrijednost: 150.000

9.Probijanje u dijelu puta prema uvali Surbova u Staroj Baški

Vrijednost: 20.000,00

10.Rapska (obložno-potporni zid)

Vrijednost: 80.000,00

11.Probijanje protupožarnog prosjeka na dionici ul. Buka - Punta de Bij

Vrijednost: 80.000,00 - I. faza.

Vrijednost: 200.000,00 - II. faza

10.1. asfaltiranje (cementiranje)

2. Gajeva - realizacija preuzete ugovorne obveze

Vrijednost: 85.000,oo (kompenzacija)

3. Lošinjska

Vrijednost: 90.000,00

4. Redi (u postojećem gabaritu, po potrebi etapno)

Vrijednost: 50.000,00

5.Pešćivica - I. faza (od stambenih zgrada prema Putu za groblje)

Vrijednost: 108.000,00

6.Pešćivica - II. faza (od stambenih zgrada prema Potpolju)

Vrijednost: 70.000,00

7.Stara Baška - glavna cesta s odvojcima asfaltirana ili betonirana; Nužno proširenje ceste gdje god je to moguće uz prethodno imovinsko rješavanje

Vrijednost: I. faza 100.000,00

II. faza 100.000,00

8.Vrh Prgona - proširenje spoja zaobilaznice i ulice. U tijeku imovinsko rješavanje.

Vrijednost: 10.000,00

9.Frankopanska -

Vrijednost: 70.000,00

10.Nikole Tesle - u dijelu ulice od obilaznice prema Starim Brajdama

Vrijednost: 200.000,00

Ruđera Boškovića - dionica od križanja s ulicom V. Nazora do R. Boškovića 83

Vrijednost: 81.000+p.zid

11.odvojak ulice Ruđera Boškovića koji bi trebao omogućiti pristup do dviju kuća i dva gradilišta.

Vrijednost: 50.000,00

12.Buka - od križanja s Košljunskom ulicom do Buke 26 (Vila Olga)

Vrijednost: 50.000,00

13.Primorska - od Frankopanske do križanja s Jadranskom ulicom

Vrijednost: 75.000,00

14.Creska ulica

Vrijednost: 90.000,00

15.Rapska nalazi se u naselju Buka i spaja dva djela ulice Buka. Nije probijena i uređena od križanja s Košljunskom do Buke.

Vrijednost: 27.000,00

16.Uređenje i asfaltiranje protupožarnog prosjeka na dionici ul. Buka - Punta de Bij

Vrijednost: 500.000,00

17.izgradnja nogostupa uz Zvonimirovu i Starobašćansku cestu sa pripadajućim potpornim zidovima (ukupne dužine 450 m')

Vrijednost: 300.000,00

18.fazno uređenje puta u Staroj Baški prema uvali Surbova

I. faza 700 M

Vrijednost: 500.000,00

19. uređivanje pristupnih puteva do dvorišta

vrijednost 100.000,00

20. Jagorika

vrijednost 100.000,00

21. Trotoar u dijelu ulice I. G. Kovačića

vrijednost 30.000,00

Ukupno: 3.733.600,00

IV. GROBLJA

Pod grobljima i krematorijima razumijevaju se prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika.

1.Proširenje mjesnog groblja »Sv. Blaž« u Puntu (3750 m2)

Vrijednost: 160.750,00

2.Proširenje mjesnog groblja u Staroj Baški

Vrijednost: 50.000,00

3.Izgradnja mrtvačnice na mjesnom groblju u Staroj Baški

Vrijednost: 100.000

Ukupno: 310.750,00

V. JAVNA RASVJETA

Pod pojmom »javna rasvjeta« razumijeva se upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

1. Postavljanje velikih kandelabera uz zaobilaznicu na sljedećim lokacijama:

2.Galija - zaobilaznica (kompletan priključak
podrazumjeva kabliranje + izvedbu temelja) 1

3.Vrijednost: 20.000,00
Starobašćanska - odvojak za Ricomp 1

4.Vrijednost: 7.000,00
Starobašćanska - put za groblje 1
Vrijednost: 7.000,00

5.Postavljaje malih kandelabera
- Vela draga - Stare brajde 2

6. Vrijednost: 7.000,00
- Jadranska 1
Vrijednost: 3.500,00
- Pješački prolaz uz kamp 2
Vrijednost: 7.000,00
- Plavnička 1
Vrijednost: 3.500,00
- Lošinjska 1
Vrijednost: 3.500,00
- Buka (između Starobašćanske i Krčke) 1
Vrijednost: 3.500,00
- Pešćivica 1
Vrijednost: 3.500,00

7.Izvedba temelja sa kabliranjem
- Put za groblje 3
Vrijednost: 25.200,00
- Lošinjska 2
Vrijednost: 27.500,00
- Creska 2
Vrijednost: 27.500,00
- Starobašćanska (odvojak) 1
Vrijednost: 20.000,00
- Batovo 2
Vrijednost: 17.000,00
- Drena 1
Vrijednost: 8.500,00
- Galija 1
Vrijednost: 8.500,00
- Stara Baška u lučici dva mala kandelabera
sa kabliranjem 2
Vrijednost: 40.000,00

- Stara Baška - šetnica ispod mjesta (300 m') 8
Vrijednost: 95.000,00
- nastavak šetališta I. Brusića 3 ukrasna
Vrijednost 60.000,00
- šetalište obalno od ispod hotela Park do
uključivo Park pod gušternu 4 ukrasna
Vrijednost: 70.000

Ukupno 464.700,00

POSTAVLJANJE MALIH KANDELABERA

8.Vela draga - 2 mala kandelabera
Vrijednost: 7.000,00

11.Vela draga - Stare brajde - 1 mali kandeleber
Vrijednost: 3.500,00

12.Augusta Cesarca - 3 mala kandelabera
Vrijednost: 10.500,00

9.Ruđera Boškovića - 3 mala kandelabera
Vrijednost: 10.500,00

10.Gajeva - 3 mala kandelabera
Vrijednost: 10.500,00

11.Pješački prolaz uz kamp od Švarče do šetališta
1 mali kandelaber
Vrijednost: 3.500,00

12.Vinogradska - 1 mali kandelaber
Vrijednost: 3.500,00

13.Frankopanska - 2 mala kandelabera
Vrijednost: 7.000,00

14.Istarska - 1 mali kandelaber
Vrijednost: 3,500,00

12.Jadranska ulica - 3 mala kandelabera
Vrijednost: 10.500,00

13.Primorska - 1 mali kandelaber
Vrijednost: 3.500,00

14.Ulica Buka - 2 mala kandelabera
Vrijednost: 7.000,00

15.Krčka - 3 mala kandelabera
Vrijednost: 10.500,00

16.Plavnička - 1 mali kandelaber - postoje temelji
Vrijednost: 3.500,00

17.Paška - 1 mali kandelaber - postoje temelji
Vrijednost: 3.500,00

18.Lošinjska - 1 mali kandelaber
Vrijednost: 3.500,00

19.Košljunska - 1 mali kandelaber
Vrijednost: 3.500,00

15.Obala - Šetalište I. Brusića - 24 ukrasna kandelabera - postoje temelji
Vrijednost: 195.000,00

Ukupno: 105.000,00 + ukrasni 195.000,00 = 300.000,00

V. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALN INFRASTRUKTURE

5.1. KANALIZACIJA

Prijedlog sadržava ukupno 568 m' novog kolektora. S nadležnim predstavnicima KD »Ponikve« izabrani su oni dijelovi ulica koje je moguće spojiti (priključiti) na postojeći kolektor i za koje je evidentiran interes.

1. donji dio Košljunske ulice ukupne dužine 63 m'

-monterski radovi (dobava, dostava i montaža UKC za kanalizaciju - DN 250; ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost, dobava i ugradnja kanalizacijskih cijevi za kućni priključak PVC DN 200) koštaju 12.280,72 kn

-građevinski radovi 75.600,00

Vrijednost: 87.880,00

2.kanalizacija u Starobašćanskoj ulici ukupne dužine 115 m'

- monterski radovi koštaju 32.575,63

- građevinski radovi 138.000,00

Vrijednost: 170.575,63 kn

13.rekonstrukcija vodovoda i kanalizacija za dio ulice M. Gupca od raskrižja sa ulicama 17. travnja i Obale ukupne dužine 105,00 m'

-monterski radovi koštaju vodovod 76.840,59 kn;
kanalizacija 30.963,47 kn.

- građevinski radovi 126.000,00

Vrijednost: 233.804,06 kn

16.Krčka ulica od stambene zgrade u Krčkoj 13 do spoja kod Plavničke ulice ukupne dužine 230 m'

monterski radovi koštaju za kanalizaciju 58.026,90 kn.

- građevinski radovi 276.000,00

Vrijednost: 334.026,90 kn

17.Kanalizacija dio Zvonimirove - nastavak od križanja sa Kljepinom ukupne dužine 55 m'.

-monterski radovi koštaju za kanalizaciju 19.387,05 kn.

- građevinski radovi 66.000,00

Vrijednost: 85.387,05 kn

Ukupno kanalizacija: 911.673,64

5.2. ODVODNJA OBORINSKIH VODA

18. I. G. Kovačića - predio »Božac«

- I. faza - spajanje postojećih cestovnih rešetki

- II. faza - odvodnja prema moru

Vrijednost: 40.000,00. Rok izgradnje

19.dio oborinske kanalizacije parkirališta u parku kod Ribarnice

Vrijednost: 20.000,00. Rok izgradnje

20. dio oborinske kanalizacije u ulici Veli dvor

Vrijednost: 50.000,00. Rok izgradnje

21.sanacija odljeva oborinske vode Buka 3 - ispravljanje nivelete ceste

Vrijednost: 10.000,00. Rok izgradnje

22.Sanacija oborinskih voda Ruđera Boškovića 37 - ispravljanje nivelete odvojka

Vrijednost: 5.000,00. Rok izgradnje

Ukupno odvodnja oborinske vode: 125.000,00 kn

Članak 2.

Završno uređenje odvojaka i pristupnih putova do dvorišta te rješavanje oborinske vode, realizirati na poseban zahtjev građana koji su u obvezi sufinancirati 500d vrijednosti ugovorenih-izvedenih radova.

Članak 3.

JUO Općine Punat - Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav dužan je do kraja ožujka podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa izgradnje objekata komunalne infrastrukture, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-03-4

Punat, 13. veljače 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Žic, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr