SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 44. Ponedjeljak, 27. prosinca 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
54

46.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 i 82/04), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/ 03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2004. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2005. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po djelatnostima i namjena istih sa procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme u razdoblju od 01.01.2005. do 31.12.2005. godine.

II. PRIHODI

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 01.01.2005. do 31.12.2005. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

VRSTA PRIHODA2005. godina u kn.

Komunalni doprinos3.931.000,00

Kreditno zaduženje7.350.000,00

Koncesijska naknada54.000,00

Sufinanciranje iz županijskog proračuna120.000,00

Naknada za priključenje vodoopskrbe

i odvodnje535.000,00

Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša

i energetsku učinkovitost1.326.240,00

Prirez573.760,00

UKUPNO PRIHOD13.890.000,00

III. RASHOD

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, po godinama, izraženo u kunama, kako sljedi

A. JAVNE POVRŠINE

2005. godina

Uređenje javnog stubišta kod pošte u N. Vinodolskom

195.000,00

 

Uređenje javnog sanitarnog čvora - Obala k. Branimira

100.000,00

 

Projektiranje šetnice Klek-kavana Plaža

190.000,00

 

Sufinanciranje »Ivanj«-a za uređenje i opremanje parkirališta

410.000,00

UKUPNO:

 

895.000,00

B. NERAZVRSTANE CESTE

2005.

Rekonstrukcija dijela ulice Osap u duljini od cca 150m'

450.000,00

 

Rekonstrukcija dijela Povilske ulice u Grabrovoj (cca 100m')

100.000,00

 

Rekonstrukcija ceste u ulici Krminska (cca 240')

400.000,00

 

Rekonstrukcija ceste u ulici sv. Jakov u Smokvici (270m')

135.000,00

 

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju dijela ceste u ulici Zatrep
(cca 450m)'

1.500.000,00

 

Sufinanciranje Ivanj-a za odabir stručnog nadzora gradnje infrastrukture ulice Zatrep

37.000,00

 

Gradnja ceste u ulici Sopot (400m')

1.300.000,00

 

Trošak stručnog nadzora gradnje

41.000,00

 

Glavni projekt po DPU Obala P. Krešimira IV

190.000,00

 

Probijanje dijela ceste po DPU Obala P. Krešimira IV (cca 450m')

700.000,00

 

Trošak stručnog nadzora gradnje

33.000,00

 

Projektna dokumentacija cesta naselja Dugno u Povilama

150.000,00

 

Projektiranje križanja ulica u Povilama (19. dal. divizije)

130.000,00

UKUPNO:

 

5.166.000,00

C. JAVNA RASVJETA

2005. godina:

Gradnja dijela javne rasvjete uz Ž.C. 5064

500.000,00

 

Nadzor nad gradnjom javne rasvjete uz Ž.C. 5064

16.000,00

 

Sanacija Javne rasvjete Velebitske ulice u Klenovici

190.000,00

 

Projektiranje javne rasvjete naselja Dugno u Povilama

70.000,00

 

Gradnja javne rasvjete Gaj-Miletići (cca1000m)'

520.000,00

 

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnja dijela javne rasvjete ulice Zatrep (cca 310m)'

180.000,00

 

Gradnja javne rasvjete ulice Sopot (cca 540m)'

290.000,00

UKUPNO:

 

1.766.000,00

D. GROBLJA

2005. godina:

Gradnja potpornog zida groblja Novi Vinodolski

400.000,00

 

Trošak stručnog nadzora gradnje

19.000,00

 

Sanacija pokosa iz mrtvačnice u Ledenicama

50.000,00

 

Sufinanciranje Ivanj-a za projektiranje i gradnju mrtvačnice u D. Zagonu (otplata anuiteta)

30.000,00

 

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju mrtvačnice u Povilama (otplata anuiteta)

40.000,00

UKUPNO:

 

539.000,00

E. TROŠKOVI PRIPREME GRADNJE

2005. godina:

Otkup zemljišta za gradnju infrastrukture po DPU Obala Petra Krešimira IV

80.000,00

 

Otkup zemljišta za gradnju ceste Sopot

100.000,00

 

Otkup zemljišta za cestu Bahalin-Mikulja

100.000,00

 

Otkup zemljišta za gradnju ceste uz ŽC 5064

100.000,00

 

Otkup zemljišta za gradnju ostale komunalne infrastrukture

100.000,00

 

Geodetske podloge i elaborati komunalne infrastrukture

100.000,00

 

Procjena vrijednosti nekretnina

15.000,00

UKUPNO:

 

595.000,00

F. OPSKRBA PITKOM VODOM

2005. godina:

Sufinanciranje Vodovoda-Žrnovnica za gradnju vodoopskrbe naselja Sibinj (otplata kredita)

200.000,00

 

Sufinanciranje Vodovoda Žrnovnica za gradnju vodoopskrbe naselja Bater (otplata kredita)

100.000,00

UKUPNO:

 

300.000,00

G. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

2005. godina:

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju sistema odvodnje otpadnih voda uz ŽC.5064 (otplata anuiteta)

264.000,00

 

Sufinanciranje Ivanj-a za izradu glavnog projekta odvodnje naselja Klenovica

110.000,00

 

Sufinanciranje Ivanj-a za reviziju projekta odvodnje u Luci

120.000,00

 

Sufinanciranje Ivanj-a za I fazu gradnje odvodnje u Luci

1.300.000,00

 

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju odvodnje ulice Zatrep

900.000,00

 

Sufinanciranje Ivanj-a za gradnju odvodnje ulice Pod sv. Mikulj
(otplata anuiteta)

35.000,00

UKUPNO

 

2.729.000,00

H. SANACIJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA »DUPLJA«

2005. godina:

Sufinanciranje Ivanj - za sanaciju deponije Duplja

1.850.000,00

 

Izrada Plana intervencija zaštite u okolišu

50.000,00

UKUPNO:

 

1.900.000,00

Sveukupno 2005.
godina

SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G

13.890.000,00

Članak 4.

Realizacija Programa iz članka 3. točaka A. B. C. D. i E isfinancirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa i kreditnog zaduženja u iznosu od 5.030.000,00 kn.

O kreditnom zaduženju iz prethodnog stavka odluku će donijeti Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na način da će tom Odlukom odrediti i prioritete u izgradnji objekata iz čl. 3. točaka B. i C. ovog Programa.

Otplata anuiteta po kreditnom zaduženju iz stavka 1. ovog članka teretiti će troškovnu stranu Proračuna u 2006. godini.

Otplata anuiteta po kreditnom zaduženju Vodovoda Žrnovnice d.o.o. iz članka 3. točke F. tereti troškovnu stranu Proračuna za 2005. godinu u procijenjenom iznosu od 300.000,00 kn, a financira se iz naknade za priključenje.

Točka G. članka 3. ovog programa - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u ukupnom iznosu 2.729.000,00 kn financira se dijelom iz naknade za priključenje, dijelom iz proračuna županije, dijelom iz kreditnog zaduženja grada u iznosu od 2.320.000,00kn, te kreditnog zaduženja Ivanj-a gdje Grad učestvuje sa troškom otplate anuiteta.

Članak 5.

Trošak sanacije deponije »Duplja« u ukupnom iznosu od 1.850.000,00 kn, izfinancirati će se dijelom iz planiranog prireza u iznosu od 523.760,00 kn, a dijelom iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa kojim je Grad dana 27. kolovoza 2004. godine zaključio Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji Program sanacije odlagališta komunalnog otpada »Duplja« na ukupan iznos od 5.304.960,00 kn sa dinamikom isplate po godinama zaključno do 31.12.2007. godine.

Ugovorene tranše za iduću godinu su po 663.120,00 kn - 30.06.2005 i 31.12.2005. godine.

Članak 6.

Realizaciju Programa iz članka 3. točke F. operativno provodi KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o., kojem je Grad Novi Vinodolski prenio javne ovlasti.

Realizaciju Programa iz članka 3. točaka G. i H. koji se odnose gradnju objekata i uređaja odvodnje otpadnih voda i na sanaciju deponije »Duplja« provodi GKTD »Ivanj« d.o.o. kojem je Grad prenio javne oblasti.

Trgovačka društva iz stavka 1. i 2. ovog članka, dužna su izvješće o realizaciji dijela Programa, utvrđenog ovim člankom, podnijeti Poglavarstvu Grada do kraja mjeseca veljače za prethodnu godinu.

Članak 7.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Novi Vinodolski.

Gradsko poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa svake godine, do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01.01.2005. godine.

Klasa: 363-02/04-01/104

Ur. broj: 2107/02-01-04-3

Novi Vinodolski, 15. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Josip Čulinović, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=114&mjesto=51250&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr